II. ÚS 39/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 39/1997

Ústavný súd, dátum 05.06.1997, sp.zn. II. ÚS 39/1997

II. ÚS 39/1997 5.6.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/ae369e68-e5b4-471a-84f9-58d5030ec084/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20nevyl%C3%BA%C4%8Den%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2039_97.pdf Rvp 251/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu S l o v e n s k e j r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom konaní dňa 5. júna

1997 prerokoval námietku navrhovateľa voči sudcovi Ústavného súdu

Slovenskej republiky JUDr. Jánovi Drgoncovi pre jeho zaujatosť podľa § 28 zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu

Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon

č. 38/1993 Z. z. vo veci navrhovateľa , bytom

, proti odporcovi Michalovi Kováčovi o neplatnosti spojenia dvoch

referend a takto

rozhodol:

Námietku navrhovateľa na vyslovenie zaujatosti sudcu

JUDr. Jána Drgonca o d m i e t a .

Odôvodnenie

písomným podaním, ktoré bolo doručené na Ústavný súd Slovenskej

republiky dňa 28. mája 1997 odmieta sudcu JUDr. Jána Drgonca pre jeho zaujatosť

konať o jeho návrhu na vyslovenie neplatnosti spojenia dvoch referend do jedného

referenda vyhlásené prezidentom republiky, ktoré považuje za odporujúce čl. 94 ods. 1

ústavy. 2

V podaní uvádza, že:

,,a) JUDr. Drgonec sa verejne angažuje vo veci politicky a neskrývane prejavuje

sympatie k odporcovi tohto podania (napr. kontrola v tlačiarni hlasovacích lístkov) .

b) JUDr. Drgonec nepovažoval vec za naliehavú, napriek tomu, že sa týka cca

3,6 miliónov oprávnených voličov. Prijatím veci ako naliehavej mohol Ú S zabrániť

chaosu v organizovaní referenda .

JUDr. Drgonec sa k námietkam takto vyjadril:

1. Pridelenie veci predsedom súdu nebolo kvalifikované ako naliehavé. Podanie

nebolo kvalifikované, preto bol navrhovateľ vyzvaný na odstránenie nedostatkov.

V novom podaní ho namieta z dôvodov, ktoré sú už zverejnené.

2. K tvrdeniu v bode a) sa vyjadril, že je výsledkom politických

manipulácií, ktoré časť predstaviteľov vlády Slovenskej republiky v súčasnosti

vedie proti jeho osobe. V druhom bode 27. mája 1997 dôkazom poprel nezmyselné

a lživé obvinenia z účasti na kontrole hlasovacích lístkov v bližšie neidentifikovanej

tlačiarni. To isté urobil v Televíznych novinách T V Markíza 27. mája 1997. Pokiaľ

ide o obvinenie "z neskrývaných sympatií k odporcovi , svoje prejavy v masmédiách

vždy orientoval na znenie platnej právnej úpravy.

Necíti sa zaujatý.

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí prerokoval

námietky navrhovateľa, ktoré vzniesol voči sudcovi JUDr. Jánovi Drgoncovi podľa

§ 28 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii

Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov

v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., ktorým sa mení

a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z. z.

Z obsahu spisu zistil, že sudca spravodajca ihneď po pridelení veci 19. mája

1997 písomne vyzval navrhovateľa na odstránenie nedostatkov podania; na výzvu

písomne odpovedal 26. mája 1997 (na ústavný súd došlo 28. mája 1997) . 3

Námietky, ktoré v tomto podaní vzniesol proti sudcovi JUDr. Jánovi Drgoncovi,

aby bol vylúčený z ďalšieho konania pre jeho predpojatosť, ústavný súd odmietol.

Navrhovateľ ničím nepreukázal, že by sudca spravodajca vo veci konal zaujato voči

nemu, že by jeh o konanie svedčilo o neobjektívnosti a z nadržania inému účastníkovi,

prípadne aby bol právne zainteresovaný na výsledku rozhodnutia ústavného súdu.

Účastník konania pred ústavným súdom, ktorý navrhuje vylúčenie sudcu

z rozhodovania vo veci, musí uviesť konkrétne skutočnosti, na základe ktorých je

presvedčený, že sudca má byť z konania a rozhodovania vylúčený. Takéto skutočnosti

navrhovateľ neuviedol. Námietky sa neopierajú o hodnoverné dôkazy. Ide o

subjektívny pohľad navrhovateľa na sudcu. JUDr. Ján Drgonec vyvrátil toto obvinenie

v televízii i v tlači ako vykonštruované.

Na tomto základe Ústavný súd Slovenskej republiky námietky navrhovateľa

odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 5. júna 1997

Za správnosť opísaného textu: JUDr. Július Č e r n á k

Irena Makovická predseda senátu