II. ÚS 40/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 40/1997

Ústavný súd, dátum 02.07.1997, sp.zn. II. ÚS 40/1997

II. ÚS 40/1997 2.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/42298e9a-28c1-4039-86b7-4c9654ac5273/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2040_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA II. ÚS 40/97

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej re p u b lik y

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. júla 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , bytom zastúpenej JUDr. Jánom Benčurom, advokátom, o porušení ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava III. pod sp. zn. 15 P 98/94 takto rozhodol:

Podnet p r i j í m a na konanie.

Odôvodnenie:

Ústavný súd Slovenskej republiky dostal 17. júna 1997 podnet , bytom zastúpenej JUDr. Jánom Benčurom, advokátom, Bratislava, Záhradnícka 41, v ktorom namieta porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní na Okresnom súde Bratislava III., vedenom pod sp. zn. 15 P 98/94.

Konanie sa týka zrušenia ústavnej výchovy maloletej , , ktorá jej bola nariadená v čase rozvodového konania rodičov pre vážne výchovné problémy na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava - vidiek sp. zn. 15 P 98/94 z 25. 8. 1994 a na výkon ktorej bola umiestnená v Detskom domove Košice - Horný Bankov. po rozvode manželstva a vytvorení podmienok pre návrat dcéry do spoločnej domácnosti požiadala návrhom z 3. 7. 1996, prostredníctvom právneho zástupcu, Okresný súd Bratislava - vidiek o zrušenie ústavnej výchovy maloletej . Okresný súd Bratislava III. do termínu podania podnetu na ústavný súd vo veci nerozhodol.

Predkladateľka podnetu podala 29. 4. 1997 prostredníctvom svojho právneho zástupcu sťažnosť na nečinnosť Okresného súdu Bratislava III. jej predsedovi. Vzhľadom k tomu, že prieťahy v konaní pretrvávajú aj naďalej, obrátila sa s podnetom na ústavný súd.

Podnetom na ústavnom súde uplatňuje ochranu svojho práva na r

prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z., ústavný súd podnet predbežne prerokoval a po zistení, že spĺňa všetky náležitosti predpísané § 20 citovaného zákona, a že nie sú dôvody na jeho odmietnutie podľa § 24, podnet prijal na konanie.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 2. júla 1997

JUDr. Július Č e r n á k predseda senátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA II. ÚS 40/97

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republi ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. júla 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , bytom zastúpenej JUDr. Jánom Benčurom, advokátom, o porušení ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava III. pod sp. zn. 15 P 98/94 takto rozhodol:

Podnet p r i j í m a na konanie.

Odôvodnenie:

Ústavný súd Slovenskej republiky dostal 17. júna 1997 podnet , bytom zastúpenej JUDr. Jánom Benčurom, advokátom, Bratislava, Záhradnícka 41, v ktorom namieta porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní na Okresnom súde Bratislava III., vedenom pod sp. zn. 15 P 98/94.

Konanie sa týka zrušenia ústavnej výchovy maloletej , , ktorá jej bola nariadená v čase rozvodového konania rodičov pre vážne výchovné problémy na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava - vidiek sp. zn. 15 P 98/94 z 25. 8. 1994 a na výkon ktorej bola umiestnená v Detskom domove Košice - Horný Bankov. t

\ po rozvode manželstva a vytvorení podmienok pre návrat dcéry do spoločnej domácnosti požiadala návrhom z 3. 7. 1996, prostredníctvom právneho zástupcu, Okresný súd Bratislava - vidiek o zrušenie ústavnej výchovy maloletej . Okresný súd Bratislava III. do termínu podania podnetu na ústavný súd vo veci nerozhodol.

Predkladateľka podnetu podala 29. 4. 1997 prostredníctvom svojho právneho zástupcu sťažnosť na nečinnosť Okresného súdu Bratislava III. jej predsedovi. Vzhľadom k tomu, že prieťahy v konaní pretrvávajú aj naďalej, obrátila sa s podnetom na ústavný súd.

Podnetom na ústavnom súde uplatňuje ochranu svojho práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z., ústavný súd podnet predbežne prerokoval a po zistení, že spĺňa všetky náležitosti predpísané § 20 citovaného zákona, a že nie sú dôvody na jeho odmietnutie podľa § 24, podnet prijal na konanie.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 2. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: Adriána Jokeľová