II. ÚS 43/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 43/1997

Ústavný súd, dátum 22.07.1997, sp.zn. II. ÚS 43/1997

II. ÚS 43/1997 22.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/14c1cb22-4f3b-4522-a4cc-5f7aebd21a13/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2043_97.pdf II. Ú S 4 3 / 9 7 S L O V E N S K Á R E P U B L I K A

UZNESENIE Ú s t a v n é h o s ú d u Slovenskej r e p u b l i k y

Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y n a n e v e r e j n o m zasadnutí s e n á t u 22. júla 1 9 9 7

po predbežnom prerokovaní ústavnej sťažnosti

sudcov Okresného súdu v Banskej Bystrici,

zastúpených JUDr. Jánom Hrubalom, advokátom v Banskej Bystrici, S k u t e c k é h o

ul. 1 6 , p r o t i J U D r . J o z e f o v i B o t k o v i , p r e d s e d o v i O k r e s n é h o s ú d u v B a n s k e j B y s t r i c i

vo veci preskúmania opatrenia predsedu Okresného súdu v Banskej Bystrici

z 11. f e b r u á r a 1 9 9 7 sp. zn. S p r . 2 0 8 / 1 9 9 7 t a k t o

rozhodol:

Sťažnosť

n a začatie k o n a n i a o d m i e t a .

O d ô v o d n e n i e

Ú s t a v n o u s ť a ž n o s ť o u z o 4. a p r í l a 1 9 9 7 ( n a Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y

d o n i č e n e j 7. a p r í l a 1 9 9 7 ) d o m á h a j ú s a

sudcovia Okresného súdu v Banskej Bystrici, zastúpení

a d v o k á t o m JUDr. J á n o m H ruba lom, preskúmania opatrenia predsedu O k r e s n é h o súdu

v B a n s k e j B y s t r i c i z 11. f e b r u á r a 1 9 9 7 sp. zn. S pr . 2 0 8 / 1 9 9 7 o v y d a n i e n á l e z u , ž e

opatrením predsedu Okresného súdu v Banskej Bystrici Spr. 2 0 8 / 1 9 9 7 zo dňa

11. f e b r u á r a 1 9 9 7 d o š l o k p o r u š e n i u z á k l a d n é h o p r á v a n a v r h o v a t e ľ o v u p r a v e n é h o

v čl. 4 8 ods. 1 a čl. 1 3 o d s . 1 Ú s t a v y Slovenskej republiky. Opatrenie pred s ed u 2

Okresného súdu v Banskej Bystrici Spr. 2 0 8 / 1 9 9 7 zo dňa 11. f e b r u á r a 1997 sa

zrušuje.

Z ú s t a v n e j s ť a ž n o s t i v y p l ý v a , ž e d ň a 1. j a n u á r a 1 9 9 6 J U D r . J a r m i l a J á n o š o v á ,

s u d k y ň a o b č i a n s k o p r á v n e h o senátu 1 7 C, nastúpila n a t r o j m e s a č n ú stáž n a K r a j s k ý s ú d

v B a n s k e j Bystrici. S t á ž jej b o l a p r e d l ž o v a n á a trvala a ž d o 31. d e c e m b r a 1996.

U z n e s e n í m p r e d s e d u O k r e s n é h o s ú d u v B a n s k e j B y s t r i c i z 2. m á j a 1 9 9 6 S p r . 6 0 9 / 1 9 9 6

b o l i n e s k o n č e n é v e c i z o s e n á t u 1 7 C r o z d e l e n é a p o d ľ a § 2 o d s . 3 v y h l á š k y č. 6 6 / 1 9 9 2

Zb. pridelené jednotlivým s u d c o m občianskoprávneho oddelenia na vybavenie a

rozhodnutie. Predseda okresného s ú d u svoje uznesenie odôvodnil stážou s u d k y n e n a

v y š š o m s ú d e a z a b e z p e č e n í m plynulosti konania. D ň a 1. j a n u á r a 1 9 9 7 s a s u d k y ň a

J U D r . J a r m i l a J á n o š o v á vrátila z o stáže n a o k r e s n ý súd. N i e v š e t k y r o z d e l e n é veci boli

s k o n č e n é . Jej n á v r a t o m o d p a d l a p r e k á ž k a , p r e k t o r ú n e m o h l a k o n a ť v o v e c i a c h 1 7 C .

P r e d s e d a o k r e s n é h o s ú d u zaujal stanovisko, že v o ve c i a c h z o senátu 1 7 C právoplatne

n e s k o n č e n ý c h k u 3 1 . d e c e m b r u 1 9 9 6 t r e b a aj n a ď a l e j z a z á k o n n ý c h s u d c o v p o v a ž o v a ť

t ý c h s u d c o v , k t o r ý m v e c i pridelil 2. m á j a 1 9 9 6 . S u d k y ň u , k t o r á s a vrátila z o stáže,

poveril v rozvrhu práce n a rok 1 9 9 7 v y b a v o v a n í m vecí senátu 9 C, lebo s u d k y ň a tohto

senátu odišla p r a c o v a ť n a iný súd. Hoci sudcovia predsedu vyzvali na zmenu

s t a n o v i s k a 24. j a n u á r a 1 9 9 7 a 29. j a n u á r a 1 9 9 7 , k u z m e n e n e d o š l o . D ň a 11. f e b r u á r a

1 9 9 7 v y d a l p r e d s e d a s ú d u opatrenie Spr. 2 0 8 / 1 9 9 7 , k t o r ý m p o d ľ a § 2 ods. 2 v y h l á š k y

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej r e p u b l i k y č. 6 6 / 1 9 9 2 Zb. o Spravovacom

poriadku pre okresné a krajské súdy, zmenil rozvrh práce platný na rok 1997 tak, že

n e s k o n č e n é veci zo senátu 17 C presunul d o ostatných občianskoprávnych senátov

v z h o d e s o s v o j í m u z n e s e n í m z 2. m á j a 1 9 9 6 S p r . 6 0 9 / 1 9 9 6 a t o t o o p a t r e n i e o d ô v o d n i l

v ý r a z n ý m r o z d i e l o m v p r a c o v n o m z a ť a ž e n í s u d c o v , a k o aj p o t r e b o u z a b e z p e č i ť r i a d n y

c h o d súdu.

P r e d s e d a s ú d u neakceptoval ani stanovisko S udco vskej rady K r a j s k é h o s ú d u

v B a n s k e j Bystrici z 13. f e b r u á r a 1 9 9 7 . 3

P o p r á v n e j s t r á n k e s ť a ž o v a t e l i a m a j ú z a to, ž e p o s t u p o m p r e d s e d u o k r e s n é h o

s ú d u d o š l o k p o r u š e n i u čl. 4 8 o d s . 1 ú s t a v y , t e d a k o d ň a t i u ú č a s t n í k a k o n a n i a j e h o

z á k o n n é m u sudcovi. H o c i p o j e m z á k o n n é h o s u d c u žiadny p r á v n y predpis explicitne

nedefinuje, m o ž n o napríklad z k o m e n t á r a k § 15 Občianskeho súdneho poriadku

v y v o d i ť , ž e z á k o n n ý m s u d c o m j e su d c a , k t o r é m u p r i p a d á v e c riešiť p o d ľ a r o z v r h u

p r á c e , p r i č o m r o v n a k ý z á v e r p l y n i e i z § 2 o d s . 1 v y h l á š k y č. 6 6 / 1 9 9 2 Z b . . S ť a ž o v a t e l i a

p o v a ž u j ú z a logické, ž e sudca, k t o r é m u b o l a v e c pridelená n a v y b a v e n i e , m u s í o nej

k o n a ť o d z a č i a t k u a ž d o jej s k o n č e n i a . P r e t o n i e j e v s ú l a d e s i n š t i t ú t o m z á k o n n é h o

sudcu, a b y bol s u d c a v jednotlivých k o n a n i a c h m e n e n ý z roka n a rok rozvrhmi práce,

napr. len preto, ž e zač a l ďalší k a l e n d á r n y rok. M ô ž u b y ť o b j e k t í v n e situácie, k e d y s a

n e d á vždy trvať n a dodržaní zásady z á k o n n é h o sudcu, a preto m u s í jestvovať zá k o n n ý

postup, ktorý umožňuje v mimoriadnych prípadoch zmenu zákonného sudcu.

Obmedzenie z á k l a d n ý c h p r á v a s l o b ô d p r i p ú š ť a i čl. 1 3 ú s t a v y , v i a ž e h o v š a k n a

zákonnú formu. V danej problematike o b m e d z e n i e ústavnej zásady neodňateľnosti

z á k o n n é h o s u d c u u p r a v u j e p r á v n a n o r m a nižšej p r á v n e j sily a k o z á k o n , a t o v y h l á š k a

M i n i s t e r s t v a s p r a v o d l i v o s t i S l o v e n s k e j r e p u b l i k y č. 6 6 / 1 9 9 2 Z b . V t o m v i d i a r o z p o r

m e d z i čl. 1 3 o d s . 2 ú s t a v y a s ú č a s n ý m p r á v n y m s t a v o m , k e ď o b m e d z e n i e z á k l a d n é h o

práva je u p r a v e n é p o d z á k o n n o u p r á v n o u n o r m o u . U ž len pre túto príčinu je n a p a d n u t é

opatrenie predsedu okresného súdu, ale aj jeho uznesenie z 2. mája 1996

S p r . 6 0 9 / 1 9 9 6 p o r u š e n í m z á k l a d n é h o ú s t a v n é h o p r á v a u v e d e n é h o v čl. 4 8 ods. 1

ú s t a v y a v čl. 3 8 o d s . 1 L i s t i n y z á k l a d n ý c h p r á v a s l o b ô d . Ď a l e j t v r d i a , ž e k p o r u š e n i u

u v e d e n é h o ú s t a v n é h o p r á v a d o š l o n i e l e n p o u ž i t í m n e ú s t a v n e j p r á v n e j n o r m y , a l e aj

preto, ž e v k o n k r é t n o m pr í p a d e p o d m i e n k y § 2 ods. 2 s p r a v o v a c i e h o p o r i a d k u neboli

naplnené. O d 1. j a n u á r a 1 9 9 7 d o 1 1 . f e b r u á r a 1 9 9 7 n a O k r e s n o m s ú d e v B a n s k e j

Bystrici n e v z n i k l a situácia, k t o r á b y v y ž a d o v a l a v z á u j m e z a b e z p e č e n i a r i a d n e h o c h o d u

s ú d u z m e n u z á k o n n é h o s u d c u v dôsledku n e r o v n o m e r n é h o pr a c o v n é h o zaťaženia.

P r á v o m o c ús t a v n é h o s ú d u v o veci k o n a ť sťažovatelia vidia v tom, že opatrenie vydal

o r g á n š t á t n e j s p r á v y s ú d o v v z m y s l e § 8 o d s . 2 a § 1 5 o d s . 1 p í s m . a ) z á k o n a č. 8 0 / 1 9 9 2

Z b . o štátnej s p r á v e s ú d o v a n a toto o p a t r e n i e s a n e v z ť a h u j e v š e o b e c n é u s t a n o v e n i e o 4

s p r á v n o m k o n a n í . P r o t i n a p a d n u t é m u o p a t r e n i u n i e s ú o p r a v n é p r o s t r i e d k y p o lí n i i

štátnej s p r á v y s ú d o v , n e p o d l i e h a ani p r e s k ú m a n i u v š e o b e c n ý m i s ú d m i .

Účinok opatrenia sa negatívne dotýka nielen základných práv účastníkov

s ú d n e h o k o n a n i a a z á k o n n é h o sud c u , k t o r é m u boli veci odňaté, ale s p r ihl iadnutím n a

čl. 2 o d s . 3 a čl. 1 3 o d s . 1 ú s t a v y a j t ý c h s u d c o v , k t o r ý c h o p a t r e n i e r o b í z á k o n n ý m i

sudcami a núti ich k o n a ť proti p r e s v e d č e n i u n e ú s t a v n e . T á t o úvaha zdôvodňuje

aktívnu legitimáciu sťažovateľov.

D o k l a d y p r e d l o ž e n é s ť a ž o v a t e ľ m i ú s t a v n é m u s ú d u p o t v r d z u j ú p r a v d i v o s ť ich

tvrde n ia u v e d e n é h o v ústavnej sťažnosti. Z listov s ť a ž o v a t e ľ o v z 24. j a n u á r a 1 9 9 7 ,

k t o r é a d r e s o v a l i p r e d s e d o v i o k r e s n é h o s ú d u j e zistiteľné, ž e títo žiadali p r e d s e d u s ú d u

prehodnotiť rozhodnutie týkajúce sa rozvrhu práce n a r o k 1997, pokiaľ ide o veci

s e n á t u 9 C a 1 7 C . P r í p a d s a riešil aj n a p o r a d e s u d c o v n a O k r e s n o m s ú d e v B a n s k e j

Bystrici d ň a 29. j a n u á r a 1997. P r e d s e d a o k r e s n é h o s ú d u zotrval n a s v o j o m p ô v o d n o m

stanovisku i prijatých ďalších opatreniach, kt o r ý m i m e n i l rozvrh práce.

D o vec i s a za i n t e r e s o v a l a i S u d c o v s k á r a d a K r a j s k é h o s ú d u v B a n s k e j Bystrici,

a k o to v y p l ý v a z o z á p i s n i c e z jej z a s a d n u t i a z 13. f e b r u á r a 1 9 9 7 , v ktorej sa n a c h á d z a

d o p o r u č e n i e p r e d s e d o v i K r a j s k é h o s ú d u v B a n s k e j Bystrici p r e r o k o v a ť s p r e d s e d o m

O k r e s n é h o s ú d u v B a n s k e j Bystrici aktuálny rozvrh p r á c e s t ý m , že z m e n y v r o zsa hu

p r á c e b y m a l p r e d s e d a o k r e s n é h o s ú d u p r e j e d n a ť s k o l e k t í v o m s u d c o v ešte p r e d j e h o

zmenou.

P r e d s e d a O k r e s n é h o s ú d u v B a n s k e j Bystrici doručil ú s t a v n é m u s ú d u p í s o m n é

v y j a d r e n i e d ň a 23. j ú n a 1 9 9 7 s d á t u m o m 19. j ú n a 1 9 9 7 . V o v y j a d r e n í o k r e m i n é h o

uviedol, že d o m á h a ť sa práva, t e d a z á k o n n é h o sud c u , ú s t a v a i z á k o n u m o ž ň u j e iba

t o m u , k o m u bol z á k o n n ý sudca odňatý, teda iba účastníkovi konania pred s ú d o m .

Ú č e l o m p r á v a p r i z n a n é h o p o d ľ a čl. 4 8 o d s . 1 ú s t a v y j e z a b e z p e č i ť o b č a n o v i , a b y

o c h r a n u j e h o p r á v a m p o s k y t o l s u d c a a k o p r e d s t a v i t e ľ tej z l o ž k y s ú d n e j m o c i , k t o r á m á 5

p r á v o m o c o veci konať, a a b y ochranu práva v rámci súdnej m o c i poskytol sudca zo

s ú du, ktorý je v e c n e a m i e s t n e príslušný. Z á k o n n ý m s u d c o m je sudca, ktorý spĺňa

z á k o n o m u s t a n o v e n é p r e d p o k l a d y p r e f u n k c i u sudcu. P r e u r čen ie totožnosti z á k o n n é h o

s u d c u p r á v n e v ý z n a m n á j e aj p o d m i e n k a § 1 1 , § 1 4 , § 2 2 o d s . 1 a l e b o § 2 4 o d s . 1 z á k .

č. 3 3 5 / 1 9 9 1 Z b . v z n e n í n e s k o r š í c h p r e d p i s o v , p o d ľ a k t o r e j z a z á k o n n é h o s u d c u t r e b a

p o k l a d a ť s u d c u u r č e n é h o v súlade s r o z v r h o m práce.

Právo osoby n eby ť odňatý s v o j m u z á k o n n é m u sudcovi n e m o ž n o interpretovať

natoľko extenzívne, a b y sa spájalo s o s o b o u j e d n é h o sudcu. Účel práva priznaného

p o d ľ a čl. 4 8 o d s . 1 s a s p l n í , k e ď o p r á v e o b č a n a r o z h o d n e s u d c a p r i d e l e n ý n a v ý k o n

funkcie s u d c u toho stupňa súdnej moci, ktorý je v e c n e a miestne príslušný rozhodnúť.

Su d c a pridelený na v ý k o n funkcie na súde s p r á v o m o c o u a príslušnosťou o veci

rozhodnúť je z á k o n n ý m sudcom, dokiaľ sa podľa § 16 Občianskeho súdneho poriadku

alebo podľa § 3 0 Trestného poriadku nerozhodne o jeho vylúčení. Navrhovatelia na

p o d a n i e tejto ú s t a v n e j s ť ažnosti n e m a j ú a k t í v n u legitimáciu.

Ústavný súd v zmysle čl. 127 ústavy rozhoduje o sťažnostiach proti

p r á v o p l a t n ý m r o z h o d n u t i a m ú s t r e d n ý c h o r g á n o v štátnej správ y, m i e s t n y c h o r g á n o v

štátnej s p r á v y a o r g á n o v ú z e m n e j s a m o s p r á v y , k t o r ý m i boli p o r u š e n é z á k l a d n é p r á v a a

s l o b o d y o b č a n o v , a k o o c h r a n e týchto p r á v a s l o b ô d n e r o z h o d u j e iný súd. P r e d s e d a

okres ného s ú d u nie je t a k ý m t o o r g á n o m , preto nie je v konaní pasívne legitimovaný.

N a v r h u j e p r e t o s ť a ž n o s ť o d m i e t n u ť v z m y s l e § 1 8 o d s . 1 p í s m . f) a § 4 9 z á k o n a

č. 3 8 / 1 9 9 3 Z . z.

Ústavný súd Slovenskej republiky predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť

( n á v r h ) p o d ľ a § 2 5 o d s . 1 z á k o n a N á r o d n e j r a d y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y č. 3 8 / 1 9 9 3 Z . z.

o organizácii Ú s t a v n é h o s ú d u Slovenskej republiky, o konan í pred n í m a o postavení

j e h o s u d c o v v z n e n í z á k o n a N á r o d n e j r a d y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y č. 2 9 3 / 1 9 9 5 Z . z.,

k t o r ý m s a m e n í a d o p ĺ ň a z á k o n č . 3 8 / 1 9 9 3 Z . z. a p o s ú d i l , č i s ť a ž n o s ť s p ĺ ň a v š e t k y 6

procesné právne p o d m i e n k y upravené v § 20 a § 50 citovaného zákona, aby ju m o h o l

prijať n a ďalšie konanie.

Keďže zo strany predsedu Okresného súdu v Banskej Bystrici bola

spochybňovaná ako aktívna legitimácia sťažovateľov, t a k aj p a s í v n a legitimácia

predsedu okresného súdu, ústavný súd sa m u s e l vysporiadať s formálnoprocesnou

s t r á n k o u v e c i . Z u s t a n o v e n i a § 2 1 o d s . 1 a § 5 1 o d s . 1 z á k o n a č . 3 8 / 1 9 9 3 Z . z. v z n e n í

z á k o n a č . 2 9 3 / 1 9 9 5 Z . z. v y p l ý v a , ž e ú č a s t n í k o m k o n a n i a o ú s t a v n e j s ť a ž n o s t i j e o k r e m

s ť a ž o v a t e ľ a aj o r g á n š t á t n e j s p r á v y , p r o t i k t o r é m u s m e r u j e s ť a ž n o s ť , a t ý m j e p r e d s e d a

s ú d u p o d ľ a § 8 o d s . 2 z á k o n a č. 8 0 / 1 9 9 2 Z b . J e t e d a p o d ľ a n á z o r u ú s t a v n é h o s ú d u

pasívne legitimovaný. Sťažnosť z formálneho hľadiska m á zákonom predpísané

náležitosti a j e m o ž n é o nej k o n a ť , p r e d b e ž n e j u p r e r o k o v a ť .

P r o b l é m , o k t o r o m m u s í s ú d k o n a ť a h o v y r i e š i ť je, či n a p a d n u t é o p a t r e n i e

predsedu súdu je spôsobilé n a s k ú m a n i e ú s t a v n ý m s ú d o m v rámci konania o ústavnej

s ť a ž n o s t i . Ď a l e j , č i o p a t r e n i e m o ž n o p o v a ž o v a ť z a r o z h o d n u t i e v z m y s l e čl. 1 2 7 ú s t a v y

a v t ejto s ú v i s l o s t i v y p o r i a d a ť s a aj s a k t í v n o u legitimáciou sťažovateľa, ktorú

spochybňuje predseda súdu, k e ď uvádza, že d o m á h a ť sa práva zákonného sudcu

ústava i z á k o n u m o ž ň u j e iba l o m u , k o m u bol z á k o n n ý s u d c a od ň a t ý .

P o d ľ a § 4 9 o d s . 1 z á k o n a č. 3 8 / 1 9 9 3 Z . z. ú s t a v n ú s ť a ž n o s ť m ô ž e p o d a ť f y z i c k á

a p r á v n i c k á o s o b a , k t o r á tvrdí, ž e p r á v o p l a t n ý m r o z h o d n u t í m o r g á n u uvedeného

v čl. 1 2 7 ú s t a v y ( ú s t r e d n ý o r g á n š t á t n e j s p r á v y , m i e s t n y o r g á n š t á t n e j s p r á v y a o r g á n

ú z e m n e j s a m o s p r á v y ) sa porušili z á k l a d n é p r á v a a l ebo s l o b o d y o b č a n o v a a k o o c h r a n e

týchto práv a slobôd n e r o z hoduje iný súd. Z dikcie tohto ustanovenia m o ž n o b e z p e č n e

určiť, ž e ú č a s t n í k o m k o n a n i a sú sťažovatelia. P r e d s e d u o k r e s n é h o s ú d u z a o r g á n

v y k o n á v a j ú c i š t á t n u s p r á v u o z n a č i l z á k o n č. 8 0 / 1 9 9 2 Z b . P r e d s e d a o k r e s n é h o s ú d u

v y k o n á v a štátnu správu okr e s n é h o s ú d u tým, že zabezpečuje c h o d okr e s n é h o s ú d u p o

stránke personálnej a organizačnej, n a j m ä tým, že určuje počty prísediacich tohto súdu,

zabezpečuje obsadenie súdu odbornými a ďalšími pracovníkmi, vybavuje personálne 7

veci su d c o v a ostatných pracovníkov tohto súdu; zabezpečuje c h o d okresného s ú d u p o

stránke hospodárskej, materiálnej, finančnej, atď. Predseda okrem iného dbá o

plynulosť súdneho konania n a o k r e s n o m súde a za t ý m ú č e l o m vykonáva previerky

s ú d n y c h spisov. V ý p o č e t o p r á v n e n í p r e d s e d u s ú d u , a k o vidieť, j e totižto len p r í k l a d m ý

( § 1 5 ods. 1 a 2 c i t o v a n é h o zákona) . Z á k o n t e d a n e u p r a v u j e p r á v o m o c p r e d s e d u s ú d u

r o z h o d o v a ť o prideľovaní a g e n d y s u d c o m . T o sa p o n e c h a l o n a p o d r o b n ú ú p r a v u -

v y h l á š k u m i n i s t e r s t v a s p r a v o d l i v o s t i č. 6 6 / 1 9 9 2 Z b .

O t á z k a , o d v y r i e š e n i a k t o r e j z á v i s í r o z h o d n u t i e ú s t a v n é h o s ú d u je, či m ô ž e

ústavný sú d pripustiť ústavnú sťažnosť k ď a l š i e m u konaniu, a k n a p a d n u t é opatrenie

p r e d s e d u s ú d u n e m o ž n o p o v a ž o v a ť z a r o z h o d n u t i e , k t o r é m á n a m y s l i čl. 1 2 7 ú s t a v y .

P o d ľ a § 2 z á k o n a č. 6 6 / 1 9 9 2 Z b . r o z d e l e n i e p r á c e n a s ú d o c h s a u r č u j e n a k a l e n d á r n y

r o k r o z v r h o m p r á c e ; v r o z v r h u p r á c e s a u r č í aj z a s t u p o v a n i e . V prípade dlhodobej

neprítomnosti s u d c u a lebo v ý r a z n ý c h rozdielov v p r a c o v n o m vyť a ž e n í určí p r e d s e d a

s ú d u rozsah p r e s u n u a g e n d y d o iného oddelenia. V prípade náhlej pr e k á ž k y brániacej

sudcovi v y k o n a ť jednotlivé ú k o n y v konaní, m ô ž e predseda s ú d u ni m i poveriť iného

sudcu. Opatrenie v y k o n á v a predseda súdu v súlade s u r č e n ý m zastupovaním v rozvrhu

práce, pokiaľ zabezpečenie riadneho c h o d u s ú d u nevyž aduje iný postup. R o v n a k o sa

p o s t u p u j e aj v p r í p a d e v y l ú č e n i a s u d c u ( § 1 6 O b č i a n s k e h o s ú d n e h o p o r i a d k u a § 3 1

Trestného poriadku) . Predseda súdu m á dané právomoci všeobecne záväzným

p r á v n y m p r e d p i s o m , ktorý h o z a v ä z u j e a ktorý v súvislosti s o r g a n i z o v a n í m p r á c e n a

súde mus í rešpektovať.

V y h l á š k a ministerstva spravodlivosti p oužíva výraz opatrenie . Opatrenie

p o d ľ a n á z o r u ú s t a v n é h o s ú d u n i e j e m o ž n é p o v a ž o v a ť z a r o z h o d n u t i e o r g á n u štátnej

s p r á v y , a k o j e t o u v e d e n é v čl. 1 2 7 ú s t a v y . O p a t r e n i e o k r e m t o h o , ž e n e m á ani

f o r m á l n e náležitosti, k t o r é s a p r e d p i s u j ú p r e r o z h o d n u t i e , n e s p ĺ ň a p o d m i e n k y ani p o

o b s a h o v e j stránke. T a k ý t o akt je m o ž n é p o v a ž o v a ť len za realizovanie j e h o p r á v o m o c i ,

proti k t o r é m u nie s ú prípustné o p r a v n é prostriedky, a preto n e m ô ž e o t o m r o z h o d o v a ť

ani v š e o b e c n ý súd. T a k é t o opatrenie nie je r o z h o d n u t í m - s p r á v n y m a k t o m , v y d a n ý m 8

v s p r á v n o m konaní. Č l á n o k 127 ústavy n a konanie pred ú s t a v n ý m s ú d o m vyžaduje,

a b y i n d i v i d u á l n y m p r á v o p l a t n ý m s p r á v n y m a k t o m , r o z h o d n u t í m o r g á n u štátnej s p r á v y

( p r e d s e d a o k r e s n é h o súdu) , boli p r i a m o p o r u š e n é k o n k r é t n e z á k l a d n é p r á v a a l e b o

slobody občana (nie teda funkcionára súdu - sudcu) . K e ď nemožno považovať

o p a t r e n i e p r e d s e d u s ú d u z a r o z h o d n u t i e p o d ľ a čl . 1 2 7 ú s t a v y a n a v i a c s a n e t ý k a

občana, ale funkcionára súdu - sudcu, sťažnosť sa stáva n e d ô v o d n o u a zjavne

neopodstatnenou.

Námietke odňatia veci zákonnému sudcovi bolo by možné vyhovieť len

účastníkovi ko n a n i a , a k b y takúto n á m i e t k u vzniesol. Ú č a s t n í k k o n a n i a takúto s ť a ž n o s ť

zatiaľ n e p o d a l . Z o s a m o t n e j dikci e č l á n k u 4 8 ods. 1 ú s t a v y j a s n e visvitá, ž e toto p r á v o

patrí o b č a n o v i , ú č a s t n í k o v i s ú d n e h o k o n a n i a a nie s u d c o v i , k t o r ý v o v e c i r o z h o d u j e .

Z citácie článku, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, nemožno

e x t e n z í v n e i n t e r p r e t o v a ť , ž e s a t o v z ť a h u j e aj n a s u d c u . S p o r y , k t o r é b y v z n i k l i m e d z i

s u d c o m a predsedom súdu z d ô v o d u presunu agendy z jedného senátu do druhého,

m o ž n o riešiť len v r á m c i s ú d n e j s p r á v y a n ie ce s t o u ú s t a v n é h o s ú d u .

K o n a n i e o n á v r h o c h fyzických osôb, k e ď namietajú porušenie svojich práv

p o d ľ a § 4 9 z á k o n a č. 3 8 / 1 9 9 3 Z . z. v p l a t n o m z n e n í z d ô v o d u , ž e p r í s l u š n o s ť s ú d u a

s u d c u n e u s t a n o v i l z á k o n , a k o t o p r e d p o k l a d á ú s t a v n ý č l á n o k 4 8 o d s . 1 , r e s p . čl. 3 8

ods. 1 Listiny z á k l a d n ý c h p r á v a slobôd, ale p o d z á k o n n ý p r á v n y predpis, v y h l á š k a

č. 6 6 / 1 9 9 2 Z b . , n e m o ž n o z a č a ť a v y s l o v i ť p o r u š e n i e ú s t a v n é h o p r á v a b e z . t o h o , a b y

ústavný súd nerozhodol o nesúlade príslušných právnych predpisov. Takýto návrh

m ô ž u p o d a ť l e n s u b j e k t y u v e d e n é v čl . 1 3 0 o d s . 1 p í s m . a ) a ž e ) ú s t a v y .

N i e j e m o ž n é p r i j a ť n á z o r s ť a ž o v a t e ľ o v a n i p o k i a ľ i d e o p o r u š e n i e čl. 1 3 o d s . 1

ústavy, p o d ľ a ktorého povinnosti m o ž n o u k l a d a ť len n a základe zákona, v jeho

medziach a pri z a c h o v a n í základných práv a slobôd. Predseda súdu postupoval

v s ú l a d e s u s t a n o v e n í m § 2 o d s . 2 v y h l á š k y č. 6 6 / 1 9 9 2 Z b . , t e d a p o d ľ a p l a t n é h o 9

v š e o b e c n e z á v ä z n é h o p r á v n e h o predpisu, ktorý n ebol zatiaľ v y h l á s e n ý za n e s ú l a d n ý

s ústavou.

N e d ô v o d n o s ť ústavnej sťažnosti n e m o ž n o v y v o d z o v a ť z toho, že opatrenie vydal

predseda okresného súdu, k t o r ý s a necíti o r g á n o m štátnej správy, ani preto, že

opatrenie podľa tvrdenia sťažovateľov bolo v y d a n é n a základe podzákonnej právnej

n o r m y , č o o d p o r u j e čl. 4 8 o d s . 1 ú s t a v y a čl . 3 8 o d s . 1 L i s t i n y z á k l a d n ý c h p r á v a

slobôd, ale p r e d o v š e t k ý m preto, že je tu n e d o s t a t o k z á k o n o m p r e d p í s a n é h o r o z h o d n u t i a

o r g á n u štátnej správy, k t o r é b y b o l o s p ô s o b i l é n a s k ú m a n i e ú s t a v n ý m s ú d o m v r á m c i

k o n a n i a o ústavnej sťažnosti. O p a t r e n í m p r e d s e d u s ú d u neboli p o d ľ a n á z o r u ú s t a v n é h o

s ú d u por uš e né n a m i e t a n é základné práva a slobody sťažovateľov, a k o to bolo u ž

zdôvodnené, a preto ústavnú sťažnosť ústavný súd ako zjavne neopodstatnenú

odmietol.

P o u č e n i e : Proti t o m u t o r o z h o d n u t i u n e m o ž n o p o d a ť o p r a v n ý prostriedok.

K o š i c e 22. júla 1 9 9 7

Z a správnosť vyhotovenia: J U D r . Július Č e r n á k

Irena M a k o v i c k á predseda senátu