II. ÚS 44/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 44/1997

Ústavný súd, dátum 22.07.1997, sp.zn. II. ÚS 44/1997

II. ÚS 44/1997 22.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/39b0833b-3035-47a9-878b-cb9fe54a9b7d/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2044_97.pdf II. ÚS 44/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. jú la 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom na začatie konania pre porušenie práv priznaných Ústavou Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Dňa 4. júna 1997 doručil na Ústavný súd Slovenskej republiky písomné podanie označené ako žiadosť o preskúmanie, či boli porušené články Ústavy Slovenskej republiky .

Toto podanie neobsahovalo náležitosti, ktoré vyžaduje § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. Dňa 16. júna 1997 bol vyzvaný na odstránenie nedostatkov podania a bola mu uložená lehota 15 dní odo dňa doručenia. Výzvu prevzal dňa 26. júna 1997. - 2 -

Lehota na odstránenie nedostatkov uplynula a podateľ na výzvu nereagoval. Vo výzve bol upozornený na následky nedoplnenia podnetu a ústavný súd na neverejnom zasadnutí podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona podnet odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 22. jú la 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k predseda senátu