II. ÚS 51/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 51/1997

Ústavný súd, dátum 27.08.1997, sp.zn. II. ÚS 51/1997

II. ÚS 51/1997 27.8.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/40cbbf56-2f32-4005-9a42-d7908222d1a3/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2051_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II. ÚS 51/97 UZNESENIE - 12

Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. augusta 1997 predbežne prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade čl. 2 bodu 1, písm. e) všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 26. septembra 1995 č. 21/1995 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 28. decembra 1995 s označenými článkami Ústavy Slovenskej republiky, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a takto

rozhodol:

Návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky p r i j í m a na ďalšie konanie. Odôvodnenie

Generálny prokurátor Slovenskej republiky ako procesne oprávnený subjekt podľa článku 130 ods. 1 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky podal na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na začatie konania o súlade čl. 2 bodu 1, písm. e) všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 26. septembra 1995 č. 21/1995 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 28. decembra 1995, prijatého Mestským zastupiteľstvom v Humennom ako uznesenie č. 92 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch s čl. 2 ods. 3, 12 ods. 1, prvá veta, 13 ods. 3 a 67, prvá veta Ústavy Slovenskej republiky, so zákonom č. 369/1990 Zb. o

1 obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Ústavný súd Slovenskej republiky skúmajúc na predbežnom prerokovaní návrhu, či sú splnené podmienky konania o súlade právnych predpisov zistil, že návrh je prípustný, podal ho procesne oprávnený subjekt, obsahuje všeobecné a osobitné náležitosti ustanovené zákonom č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, a preto ho podľa ustanovenia § 25 ods. 3 citovaného zákona prijal na ďalšie konanie.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 27. augusta 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Černák Helena Dolinská predseda senátu

2 LUjCu -Ču -U-jj-Uj Uj U Ý j ii -? Lu Hiuuuuuuuuuuuúu— k o K tŔ j^ T ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY P. O. Box E - 35 MV/ J f T lU LTI /TI i l

II. ÚS 51/97 Košice 9. 9. 1997 z i -:icy : ímľX f!2 <10 ffľ/rhvíjn ?. nloq/ uaoibft v<n jifiob rí Obecný úrad k rukám starostu >Ii

Humenné

»v úuR\ sítuA iíf 0 >12 ubiliK orbir/cJ/ t;ii7/<bu2

Vážený pán starosta,

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol 18. júla 1997 doručený návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade článku 2, bodu 1, písm. c) všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 26. septembra 1995 č. 21/1995 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 28. decembra 1995, prijatého Mestským zastupiteľstvom v Humennom ako uznesenie č. 92 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch s článkami 2 ods. 3, 12 ods. 1, prvá veta, 13 ods. 3 a 67, prvá veta Ústavy Slovenskej republiky, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

i V súlade so zákonom č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej 1 republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov posielam návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky, aby ste sa k ije^m vyjadrili ako účastník konania, vrátane splnenia podmienok platnosti !napadnutého všeobecne záväzného nariadenia (§ 6 zákona o obecnom zriadení) , v lehote 20 d n í odo dňa doručenia. á Príloha: dľa textu

Kane.: opíš 2x 'T ^ d o r u č na adresu spolu s návrhom GP SR spis í, u m j / r i x > d G

spis na lehotu - po lehote predlož

sudkyňa Ústavného súdu SR

íirí aľ

l í r ' ' •' i <' j ■i ( .jj .' t i }1 ij i ! ti ■i{ (íi íi J' j j. íid J) ‘i J.: i Ji í i (fiVii) '

j iná) j obalu* o fiin.itv.'yí ■it i. lifi v ; l | M u r ; O f

• ri/ni t q o > 1 '■ r f ľ f v f í i u ) ■ fi'itt>bíiríun o í'.. . : itn*.>iriMl! M'/ftt i a i i A n \ ; orMrrsii/i>\ cm ...... Mii,V»£Jlf.\ÍJ U lr ifU í ,/ífííi 1 ! / í! j-í n f r>7 t> V y p í ^ v . o u é

Í^ O /rí> b »!> / I t l/t ,>b .■/c í' , - W ' j h y / Míl<*í . / ’ 14j . o.; ŕ í i j i I) / M I -ti ■' - - I , í.*‘ * 'i; .H1Tci;

,*) \ i i m.Jrí.n\ h ■o .ŕľ\ 0W 1 í’ ' v.-ríl fti'f. ' O ' t O t a O ' ■' d / / . ' o J / f . Í V C i •> / ir / ' :»»! / ' , \ Í . W f 1 8 i .y m e n o v ú ; - 7 ^ t; m ■uíji.>.■j

■o. -q! rf />- I. ! -c 7 O,-:

1 1 ot 'Í 7 i ! J , , >í >;!') () / (>J 1 f i r 1 \ ( í í . i •) , \ S •' (w.ftoáiix <1 J x,

'■ jflí ■: 17 . 1 ,f1 1f IJ"lo / 0 yb J •>•i o f ' i > ,7-1 f l l í l l Í X / j C] Jf i j /,h i7 í

t íh .) ; ,1 4 ( 1) 1 Y r (i U/í>| f / 11 /í ľ >/ f ••I í ><*! ir* y1 //j 1 ) iX ŕ , . í o í .-' m :.

1. ' H.i r •r1. n .i í v -'ä . . r / x l o i •y ŕ v| jl o u J i i h i i q í i f i <,dti ľ i . (i'/c c -tm o o ií , . K J iu - \ ťi 1

,|v 1 f' ! •/ 1 (i f •, (, i r f i *< il:\ n ,

9