II. ÚS 64/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 64/1997

II. ÚS 64/1997 15.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/5b3e8a03-20c4-41f7-af34-04e12c10871d/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2064_97.pdf II. ÚS 64/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu S l o v e n s k e j r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. októbra

1997 predbežne prerokoval podnet , bytom , na začatie konania pre porušenie práva priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet na konanie prijíma .

Odôvodnenie:

Ústavný súd Slovenskej republiky dostal 20. augusta 1997 podnet

, bytom , na začatie konania pred ústavným súdom pre

porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48

ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ku ktorému dochádza na Okresnom súde Košice I

v konaní na ochranu osobnosti vedenom pod sp. zn. 15 C 980/96 proti Slovenskej

informačnej službe v Bratislave.

Ústavný súd Slovenskej republiky podnet na neverejnom

zasadnutí senátu bez prítomnosti navrhovateľa predbežne prerokoval podľa § 25 ods. 1

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného

súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení

zákona č. 293/1995 Z. z. Po zistení, že predložený podnet spĺňa náležitosti požadované § 20 zákona č. 38/1993 Z. z. v platnom znení, a že nie sú dôvody na jeho odmietnutie

podľa § 24 citovaného zákona, Ústavný súd Slovenskej republiky podnet prijal na konanie.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 15. októbra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č er n á k

Adriána Jokeľová predseda senátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu S l o v e n s k e j r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. októbra

1997 predbežne prerokoval podnet , bytom , na začatie konania pre porušenie práva priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet na konanie prijíma .

Odôvodnenie:

Ústavný súd Slovenskej republiky dostal 20. augusta 1997 podnet

, bytom , na začatie konania pred ústavným súdom pre

porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48

ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ku ktorému dochádza na Okresnom súde Košice I v konaní na ochranu osobnosti vedenom pod sp. zn. 15 C 980/96 proti Slovenskej

informačnej službe v Bratislave.

Ústavný súd Slovenskej republiky podnet na neverejnom

zasadnutí senátu bez prítomnosti navrhovateľa predbežne prerokoval podľa § 25 ods. 1

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného

súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení

zákona č. 293/1995 Z. z. Po zistení, že predložený podnet spĺňa náležitosti požadované § 20 zákona č. 38/1993 Z. z. v platnom znení, a že nie sú dôvody na jeho odmietnutie

podľa § 24 citovaného zákona, Ústavný súd Slovenskej republiky podnet prijal na konanie.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 15. októbra 1997

Za správnosť vyhot

Adriána Jokeľová