II. ÚS 69/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 69/1997

Ústavný súd, dátum 26.11.1997, sp.zn. II. ÚS 69/1997

II. ÚS 69/1997 26.11.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/cd145caf-93d8-4f23-a074-0bce9ccc85bf/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2069_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA II. ÚS 69/97

UZNESENIE Ús t a vného súdu Slovenskej r e publ i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. novembra 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , bytom vo veci porušenia Ústavy Slovenskej republiky takto

rozhodol:

Podnet na začatie konanie o d m i e t a .

Odôvodnenie

, bytom , doručil 9. októbra 1997 Ústavnému súdu Slovenskej republiky podanie, v ktorom žiadal o začatie konania proti sudkyni Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi , ktorá údajne porušila čl. 130 ods. 3 a čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky. V odôvodnení uvádza, že označená sudkyňa doručila uznesenie v auguste č. D 30/92-114 a 3 D Nd 287/96 s dátumom 15. 10. 1997, čiže 3 mesiace vopred . Preto, že podanie nemalo náležitosti podnetu podľa zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. (ďalej len zákon o konaní pred ÚS SR ) výzvou zo 14. 11. 1997 sudkyňa-spravodajkyňa vyzvala na odstránenie vád návrhu. V určenej lehote odpovedal, ale vady návrhu neodstránil.

1 Preto senát Ústavného súdu Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí podnet po jeho predbežnom prerokovaní v súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o konaní pred ÚS SR odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 26. novembra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Černák Helena Dolinská predseda senátu