II. ÚS 9/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 9/1997

Ústavný súd, dátum 19.03.1997, sp.zn. II. ÚS 9/1997

II. ÚS 9/1997 19.3.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/9572f6bc-b6cc-4e39-9d75-2db9f51753e6/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%209_97.pdf II. ÚS 9/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu S l o v e n s k e j r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 19. marca 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , bytom ,

, ktorým namietal porušenie práva na verejné prerokovanie veci bez

zbytočných prieťahov priznaného čl. 48 ods. 2 a práva na zachovanie dobrej povesti

a ochranu mena priznaného čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol dňa 17. januára 1997 doručený

podnet na začatie konania pre porušovanie práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48 ods. 2 a práva na

zachovanie dobrej povesti a ochranu mena priznaného čl. 19 Ústavy Slovenskej

republiky. Podľa skutočností uvedených v podnete, k porušovaniu práv dochádza

v konaní vo veci vedenej na Obvodnom súde Bratislava I. (v súčasnosti Okresný súd

Bratislava I.) pod č. 11 C 256/95, na ktorom sa žalobou proti

Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky a Denníku PRÁCA, s. r. o.

Bratislava domáhal ochrany osobnosti podľa § 1 3 - 19 Občianskeho zákonníka

a zverejnenia ospravedlnenia za článok publikovaný v denníku PRÁCA. Skôr ako ústavný súd podnet predbežne prerokoval, tento

dňa 10. februára 1997 tragicky zahynul. Dátum úmrtia bol potvrdený listom Okresného

úradu Bratislava V. - odbor všeobecnej vnútornej správy - matrika č. 00V S/97/00016-

45 zo dňa 7. 3. 1997. V liste sa uvádza, že v knihe úmrtí zv. 5, roč. 1997, str. 96, č. 28

sa nachádza úmrtie , v Kremnici, naposledy

bytom , dňa 10. 2. 1997.

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu

Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov ústavný súd môže

na predbežnom prerokovaní odmietnuť podnet podaný zjavne neoprávnenou osobou.

Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil právny názor, podľa ktorého: Podnet môže

podať právnická alebo fyzická osoba jedine v záujme ochrany vlastných práv.

Namietať porušenie práv inej osoby môže iba zákonný zástupca takej osoby, Zákonný zástupca v takom prípade môže podnetom namietať porušenie práva, dokiaľ zákonné

zastúpenie trvá, ak podnet nie je v rozpore s účelom zastúpenia. Právo namietať

podnetom porušenie svojho práva nemožno uplatniť po smrti oprávnenej osoby

(II. ÚS 4/96, s. 2) .

Z tohto všeobecného pravidla môžu existovať výnimky podľa okolností prípadu,

za ktorých sa podnetom namieta porušenie práva. Predkladateľov podnet by takú

povahu mohol mať. Predkladateľ podnetom namietol porušenie práva na ochranu

osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, ktoré smrťou nezaniká a ďalej namietol

porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v konaní o ochrane

osobnostných práv. Platná právna úprava dovoľuje, aby po smrti poškodeného do

konania o ochrane jeho osobnostných práv vstúpili ďalšie osoby. Podľa § 15

Občianskeho zákonníka: Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať práva na ochranu

je j osobnosti manželovi a deťom, a ak ich niet, je j rodičom. Okresný súd Bratislava I.

môže v konaní o ochrane osobnosti pokračovať v prípade, že toto právo po smrti

uplatnia osoby uvedené v § 15 Občianskeho zákonníka. Ak Okresný súd

2 Bratislava I bude pokračovať v konaní na ochranu osobnosti po

jeho smrti, pôjde o konanie, v ktorom prekladateľ podnetu namietol porušenie svojho práva na konanie bez zbytočných prieťahov. Za predpokladu splnenia všetkých uvedených podmienok účastník konania podľa § 15 Občianskeho zákonníka bude

osobou, ktorá nie je zjavne neoprávnenou na vstup do konania pred ústavným súdom.

Podľa medzinárodného štandardu pre uplatnenie Dohovoru o ochrane ľudských práv a

základných slobôd sa smrť účastníka konania spravidla uznáva ako dôvod pre

zastavenie konania. V konaní možno pokračovať, ak to odôvodňujú okolnosti prípadu, ktoré možno považovať za výnimočné.

Pred predbežným prerokovaním podnetu podľa § 25

ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky,

o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. sa však

nepreukázal vstup pozostalých príbuzných oprávnených uplatňovať práva na ochranu

jeho osobnosti do konania na Okresnom súde Bratislava I. vedenom pod sp. zn. 11 C 256/95.

Predkladateľ podnetu zomrel a osoby oprávnené uplatňovať práva na ochranu

jeho osobnosti nevstúpili do konania, v ktorom predkladateľ podnetu namietol

porušenie práva zaručeného podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Preto

senát ústavného súdu rozhodol o odmietnutí podnetu.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 19. marca 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k

Adriána Jokeľová predseda senátu