KSKE 11 Cbi 14/2008 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Cbi 14/2008

KS v Košiciach, dátum 29.01.2012, sp.zn. KSKE 11 Cbi 14/2008

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Cbi/14/2008 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7008201630 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7008201630.5

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou Mgr. Jolanou Fuchsovou v právnej veci žalobcu E. O., K D.. XX, A., zastúpeného JUDr. Martinom Balčíkom, advokátom, Na Rožku č. 7, Košice proti žalovanému D.. L. D., ul. J. V. 7, F., správcovi konkurznej podstaty úpadcu J. družstvo L. pri O., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Emíliou Hambalekovou, advokátkou, Moldavská 8, Košice o vylúčenie nehnuteľností z konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. XXX, kat. územie A., a to parcela č. XXX/X, 2, 3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m2, 112 m2 a 19 m2 a parcela č. XXX - záhrady o výmere 329 m2 n e p a t r i a do súpisu konkurznej podstaty úpadcu J. družstvo L. pri O..

Účastníkom nepriznáva náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou doručenou súdu dňa 24.10.2008 žalobca navrhol, aby súd vylúčil zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu J. družstvo L. pri O., IČO: XX XXX XXX nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXX, kat. územie A., a to parcelu č. XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 356 m2 a parcelu č. XXX - záhrady o výmere 329 m2. Uviedol, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam nadobudol vydržaním, keďže predmetné nehnuteľnosti boli odovzdané do užívania jeho rodičom, ktorí sú t.č. už nebohí, a to niekedy okolo roku 1960. Na parcelách je od r.1960 postavený rodinný dom s prideleným súpisným číslom XXX, ul. K D., A. - A., ktorý bol nepretržite užívaný spoločne s pozemkami jeho nebohými rodičmi a po ich smrti ním, ako vlastníkom. Pri užívaní pozemkov sa rodičia, aj on správali ako vlastníci a užívali ich dobromyseľne. Za nehnuteľnosti platí aj daň z nehnuteľnosti, na dôkaz čoho predložil platobné výmery z r. 1999 až 2004.

Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 9.2.2009 uviedol, že v súčinnosti so Správou katastra sa snaží skompletizovať všetky listiny za účelom preukázania vlastníctva nehnuteľností zapísaných na LV č. XXX. Z doposiaľ predložených dokladov zistil, že pôvodne sa jednalo o väčšiu parcelu, ktorá bola rozdelená, avšak zatiaľ nemá doriešené nadobudnutie vlastníctva k takto rozdeleným častiam parciel. Po ich obdržaní tieto neodkladne súdu doručí.

Súd vykonal dokazovanie písomnými dokladmi a písomnými stanoviskami účastníkov konania a oboznámením sa so spisom vedeným na tunajšom súde pod sp.zn. 6Cbi/10/2008 a z vykonaného dokazovania zistil nižšie uvedený skutkový a právny stav.

Súd zistil, že na majetok úpadcu J. družstvo L. pri O., IČO: XX XXX XXX bol uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K/60/01-13 zo dňa 10.5.2001 vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol

ustanovený žalovaný. Prípisom zo dňa 2.10.2007, t.j. 6 rokov po vyhlásení konkurzu, žalovaný rozšíril konkurznú podstatu o viaceré nehnuteľnosti, medzi inými aj o parcely č. XXX a č. XXX, zapísané na LV č. XXX Správy katastra A., kat. územie A..

Podľa § 6 ods. 1, 2 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (ďalej iba ZKV) , majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu (ďalej len "podstata") . (2) Podstatu tvoria veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty (ďalej len "majetok") , ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok.

Podľa § 19 ods. 1, 2 ZKV, ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu. (2) Súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene.

V predmetnej veci parcely č. 254 a č. XXX, boli zaradené do konkurznej podstaty a žalovaný doplnil súpis o poznámku o nároku žalobcu na vlastnícke právo k uvedeným parcelám, konkurzný súd uznesením zo dňa 8.10.2008 uložil žalobcovi, aby do 15 dní od doručenia uznesenia podal na tunajší súd žalobu o vylúčenie predmetných nehnuteľností zo súpisu konkurznej podstaty. Žalobca uvedené uznesenie súdu prevzal dňa 15.10.2008 a žaloba o vylúčenie uvedených parciel z konkurznej podstaty bola súdu doručená dňa 24.10.2008.

Z uvedeného vyplýva, že žalobca podal žalobu o vylúčenie nehnuteľností, ku ktorým si uplatňuje vlastníckeho právo, v lehote stanovenej súdom a teda včas.

Mestská časť A. - A. v prípise zo dňa 7.7.2005 (č.l. 52) potvrdila, že na parcele č. XXX v kat. území A. je od roku 1960 postavený rodinný dom súp. číslo XXX, ul. K D. XX, vlastníkom ktorého bola neb. F. O., rod. B. nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom K D. XX, A. - A..

Z uznesenia Okresného súdu A. I č.k. 14D/170/2005-13 zo dňa 11.11.2005 súd zistil, že žalobca je synom F. O., rod. B., nar. XX.X.XXXX.

Žalobca kúpnu zmluvu o kúpe predmetnej nehnuteľnosti súdu nepredložil s tým, že túto nemá k dispozícii.

V ďalšom prípise Mestskej časti A. - A. zo dňa 18.8.2008 (č.l. 53) táto uviedla, že doklady z fungovania štátnych a samosprávnych úradov pred dnešnou formou samosprávy sa na jej úrade nenachádzajú, ale že od viacerých občanov má vedomosť, že predmetné parcely občania kúpili ako stavebné pozemky na základe kúpnej zmluvy v roku 1963 od MNV v A.. K nahliadnutiu jej bola predložená jedna zmluva z 25.7.1963 a geometrický plán a je pravdepodobné, že Miestny národný výbor z pôvodnej parcely č. XXX/ X vytvoril stavebné parcely, ktoré rozpredal záujemcom o výstavbu rodinných domov a z neznámych dôvodov nedošlo k zapísaniu vytvorených stavebných parciel ani k zapísaniu ich majiteľov po odkúpení od MNV v A. do katastra nehnuteľností.

V konaní vedenom na tunajšom súde pod sp.zn. 6Cbi/10/2008 žalobca jednu takú kúpnu zmluvu zo dňa 25.7.1963 aj predložil.

Z výpisu z LV č.XXX, kat. územie A. vyhotovenom dňa 21.1.2011 (č.l. 47) súd zistil, že ako vlastník nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva, medzi nimi aj parc. č. XXX/X o výmere XXX m2 -zastavané plochy, spôsob využitia pozemku je uvedený kód 18, čo je dvor, č. XXX/X o výmere 112 m2 - zastavané

plochy, spôsob využitia pozemku je uvedený kód 15, čo je pozemok, na ktorom je postavený bytový dom označený súpisným číslom, č. XXX/X o výmere 19 m2 - zastavané plochy, spôsob využitia pozemku je uvedený kód 17, čo je pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom a parcela č. XXX o výmere 329 m2 - záhrady je zapísané J. družstvo L. pri O.. Na uvedenom liste vlastníctva je k parc. č. XXX/X a č. XXX/X uvedená poznámka, že právny vzťah k stavbe evidovanej na týchto pozemkoch je evidovaný na liste vlastníctva č. XXXX. Celková výmera parcely č. XXX/X, 2, 3 je v rozsahu 356 m2, ktorý rozsah pri parcele č. XXX uviedol aj žalobca v žalobe.

Z výpisu z listu vlastníctva č. XXXX, kat. územie A. súd zistil, že je na ňom evidovaná stavba súp. číslo 133 na parcele č. XXX/X - dom a na parc. č. XXX/X - hospodárska budova a ako vlastníci uvedených stavieb sú zapísaní G. O. a F. O., rod. B., K D. XX, A..

Žalobca predložil v konaní platobné výmery vystavené Mestskou časťou A. - A. o vyrúbení dane zo stavby a dane z pozemkov za roky 2001, 2002, 2003 a 2004, v ktorých je ako poplatník uvedená F. O., matka žalobcu.

Z uvedených dôkazov vyplýva, že nehnuteľnosti, ktorých vylúčenia z konkurznej podstaty úpadcu sa žalobca domáha, sú na liste vlastníctva č. XXX zapísané na vlastníka - J. družstvo L. pri O. avšak stavby postavené na pozemku č. XXX/X o výmere 112 m2 a č. XXX/X o výmere 19 m2, t.j. spolu o výmere 131 m2 sú zapísané na rodičov žalobcu, ako vlastníkov, ktorí užívali aj parcelu č. XXX/X - dvor, ako aj parcelu č. XXX - záhrada, za ktoré nehnuteľnosti aj platili vyrúbené príslušné dane z nehnuteľnosti.

Podľa oznámenia Katastrálneho úradu v A., Správa katastra A. zo dňa 25.1.2012 parcely č. XXX/X, XXX/X, XXX/X - zastavané plochy a nádvoria a č. XXX - záhrady boli evidované v evidenčnom liste č.XXX, katastrálne územie A. a ako držiteľka alebo iná oprávnená osoba je v nich zapísaná F. O., rod. R. vd.

Rodičia žalobcu a neskôr žalobca rodinný dom nerušene užívali, platili zaň riadne daňové povinnosti. To znamená, že aj predmetné pozemky - zastavané plochy a záhradu rodičia žalobcu a neskôr žalobca nerušene užívali od r. 1963, t.j. 49 rokov, pričom až v roku 2007 žalovaný, ako správca konkurznej podstaty úpadcu sa začal správať tak, že vlastníkom uvedených parciel je úpadca - J. družstvo L. pri O.. Q. má za to, že až vtedy sa žalobca dozvedel, že k predmetným parcelám si uplatňuje vlastnícke právo iný subjekt.

Súd zistil, že obdobná situácia bola riešená aj v konaní vedenom na Okresnom súde A. I sp.zn. 19C/72/2007, v ktorom súd vyslovil, že užívatelia pozemkov zapísaných na LV č. XXX, kat. územie A., nadobudli vlastníctvo k nim vydržaním.

V tomto konaní súd neurčuje vlastnícke právo, iba ako predbežnú otázku posudzuje, či úpadca bol vlastníkom predmetných nehnuteľností v čase vyhlásenia konkurzu na jeho majetok, pričom aktívne legitimovaným k podaniu takej žalobe nemusí byť iba vlastník, ale postačuje ak sa jedná o osobu, ktorá má právny záujem na takej žalobe. Žalobca predmetné nehnuteľnosti užíva, keďže býva v dome, postavenom na predmetných parcelách, a preto súd má za to, že je aktívne legitimovaný na podanie žaloby o určenie, že nehnuteľnosti nepatria do súpisu konkurznej podstaty úpadcu. Vzhľadom na nerušené užívanie predmetných nehnuteľností po dobu 48 rokov inými osobami, ako úpadcom naviac za situácie, keď úpadca tieto nehnuteľnosti ani neviedol vo svojej evidencii ako svoje vlastníctvo,ale vlastníctvo podľa zápisu v katastri nehnuteľnosti k nim zistil až správca konkurznej podstaty šesť rokov po vyhlásení konkurzu, kedy tieto nehnuteľnosti zapísal do súpisu podstaty, súd má za to, že úpadca v čase vyhlásenia konkurzu nebol vlastníkom týchto nehnuteľností, a preto podľa § 19 ods. 2 ZKV rozhodol tak, že predmetné nehnuteľnosti nepatria do konkurznej podstaty úpadcu.

Pokiaľ ide o vlastnícke právo žalobcu a jeho súrodencov k predmetným pozemkom, toto je potrebné riešiť v samostatnom súdnom konaní o určenie vlastníckeho práva.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a § 150 O.s.p. Skutočnosť, že v katastri nehnuteľností bol v čase vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu zapísaný úpadca ako vlastník predmetných nehnuteľností, a teda nehnuteľnosti dôvodne zapísal do súpisu konkurznej podstaty, súd považoval za dôvod hodný osobitného zreteľa, pre ktorý žalobcovi, i keď bol v konaní úspešný, nepriznal náhradu trov konania.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej,

možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.