KSKE 11 Co 13/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 13/2012

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 13/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809210221 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809210221.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu E. Q. T., spotrebné družstvo, T., B. XX, IČO: 00 169 129, proti žalovanej Z. Č., bytom T., W. XX, o náhradu škody, o odvolaní žalovanej proti uzneseniu 12C 37/2010-222 z 8.12.2011 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zaviazal žalovanú nahradiť trovy štátu v sume 564,50 €, na účet Okresného súdu Rožňava, v mesačných splátkach vo výške 141,13 €, vždy k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci, pod stratou výhody splátok, odo dňa právoplatnosti uznesenia.

Vychádzal z toho, že predmetom konania bola náhrada škody titulom schodku na zverených hodnotách v sume 1.234,57 € a účastníci vo veci uzavreli zmier, ktorý nadobudol právoplatnosť 26.5.2011. Uviedol, že trovy štátu spočívali v nákladoch vynaložených na znalecké dokazovanie. Citoval § 148 ods. 1 O.s.p. a skúmal osobné, majetkové a zárobkové pomery žalovanej. Vzal do úvahy, že má mesačný príjem vo výške 770,- €, že vlastní jednoizbový byt a žije s manželom, ktorý je dôchodcom s príjmom 341,- €. Prihliadol na to, že žalovaná vykonáva opatrovateľskú prácu v T. a napriek deklarovaným výdavkom žalovanou mal za to, že táto spolu s manželom dosahuje mesačný príjem 1.131,- € a za podstatné považoval i to, že jej príjem je príjmom za dva týždne v mesiaci a nie je vylúčené, že v čase, keď sa zdržiava na Slovensku, má možnosť si prípadne príjem zvýšiť. Umožnil však žalovanej trovy štátu uhradiť v mesačných splátkach po 141,13 €.

Uznesenie napadla včas podaným odvolaním žalovaná, navrhla ho zmeniť a zaviazať ju nahradiť trovy štátu v sume 564,50 € v mesačných splátkach po 47,13 €. Uviedla, že súd prvého stupňa pri vyrubovaní výšky mesačných splátok vychádzal z údajov, ktoré mu boli známe, avšak toho času došlo u nej k zmene finančnej situácie a jej príjem bol znížený o celých 200,- €, z dôvodu hospitalizácie pani ňou opatrovanej v T.. Do pozornosti súdu dala i povinnosť, ktorá jej vyplýva z uzavretého zmieru a tá predstavuje schodok v sume 3.000,- €. Je si vedomá záväzku a nijakým spôsobom sa mu nesnaží vyhnúť, avšak mesačné splátky po 141,13 € sú pre ňu neprijateľné.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a uznesenie, ktorým žalovanej bola uložená povinnosť nahradiť štátu trovy konania v mesačných splátkach vo výške 141,13 € potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p., lebo je vecne správne.

Žalovaná vyčítala súdu prvého stupňa, že splátky vo výške 141,13 € mesačne sú nad jej možnosti a preto navrhla povolenie možnosti dlžné trovy uhradiť v 12 mesačných splátkach.

Podľa § 148 ods. 1 O.s.p. štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa proti tomuto účastníkovi zníži o rozsah, ktorý mu súd priznal.

V zmysle citovaného ustanovenia štát má právo na náhradu trov, ktoré platil voči účastníkovi, u ktorého nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, v závislosti od výsledkov konania. Neúspešnej žalovanej vznikla povinnosť nahradiť štátu trovy konania a ich výšku ani nespochybnila.

Podľa § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia.

Podľa § 167 ods. 2 O.s.p. ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

Pri povolení výhody splátok musí súd prihliadať na to, či je to vhodné vzhľadom k povahe prejednávanej veci, priznanému nároku a osobným pomerom účastníka, ktorému sa povinnosť plnenia ukladá, s prihliadnutím na okolnosti prípadu, pričom plnením v splátkach nesmie byť neprimerane ohrozené ekonomické postavenie veriteľa.

V prejednávanej veci súd prvého stupňa dôsledne vychádzal z vyššie uvedených zásad a jeho rozhodnutie, pokiaľ umožnil žalovanej trovy konania nahradiť v štyroch splátkach možno akceptovať. Nakoniec aj žalovaná v odvolaní uznala, že súd prvého stupňa vychádzal z údajov jemu známych. Poukázala síce na to, že toho času došlo k zmene jej finančnej situácie, avšak nekonkretizovala, odkedy malo dôjsť k zníženiu je príjmu, ani akého charakteru je hospitalizácia osoby, o ktorú sa v T. stará a dokedy má táto trvať. Splátky navrhnuté žalovanou (po 47,13 € mesačne) sú podľa názoru odvolacieho súdu nízke a nesplnili by dostatočne účel sledovaný § 148 O.s.p. Aj keď vo veci samej (v dôsledku súdom schváleného zmieru) je žalovaná zaviazaná zaplatiť žalobcovi 1.234,57 € s prísl., i túto sumu však môže uhradiť v splátkach po 100,- € mesačne. Nemožno nebrať do úvahy ani to, že súdny spor sa začal 29.12.2009 (pri schodku z r. 2007) a od tej doby si žalovaná mohla vytvoriť finančnú rezervu pre prípad procesného neúspechu.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd potvrdil uznesenie prvostupňového súdu ako vecne správne.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.