KSKE 11 Co 255/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 255/2012

KS v Košiciach, dátum 30.10.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 255/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/255/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710203981 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710203981.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu H. J., s.r.o., T., E. XX, proti žalovanému E. E., bytom R. č. XX, o zaplatenie 40,99 € s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku 5C 106/2010 - 90 z 2.7.2012 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Žalovaný nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalobcovi sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 40,99 € spolu s 9,5 % ročným úrokom z omeškania z uvedenej sumy od 7.3.2007 do zaplatenia a na trovách konania 16,50 €, všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Podľa obsahu spisu rozsudok vyhlásený 2.7.2012 bol žalobcovi doručený 13.7.2012 a žalovanému 20.7.2012.

Žalovaný 31.7.2012 podal osobne do podateľne Okresného súdu Michalovce písomné odvolanie, v ktorom uviedol, že v predmetnom období byt neužíval, že z bytu bol vyhostený a preto súd mal preniesť všetky záväzky a pohľadávky na bývalú manželku Ivetu Mojcikovú a preto sa dištancuje od žalovania svojej osoby. Žiadal o opätovné a spravodlivé prešetrenie prípadu.

Po predložení veci Okresným súdom Michalovce odvolací súd skúmal prípustnosť odvolania a zistil, že odvolanie nie je prípustné, lebo bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Podľa § 207 ods. 1 O.s.p. vzdať sa odvolania možno len voči súdu, a to až po vyhlásení rozhodnutia.

Z cit. ust. vyplýva, že do dispozície účastníka konania patrí nielen podanie odvolania, ale aj vzdanie sa práva podať odvolanie. Vzdať odvolania sa môže iba účastník, pre ktorého vyznel celkom alebo sčasti nepriaznivo výrok rozhodnutia a to za podmienok, že vzdanie sa odvolania je urobené voči súdu po vyhlásení rozhodnutia. Vzdať odvolania sa po vyhlásení rozhodnutia možno buď písomným podaním alebo tiež ústne do zápisnice súdu. Ak sa oprávnený subjekt účinne vzdá odvolania, odvolanie už neskoršie nemôže znovu podať. Prejav o vzdaní sa odvolania je neodvolateľný.

Odvolací súd v posudzovanej veci zistil, že rozsudok vo veci samej napadnutý písomným odvolaním žalovaným bol súdom vyhlásený 2.7.2012 (č.l. 87) a to za osobnej účasti žalovaného, ktorý po vyhlásení

rozsudku uviedol, že sa vzdáva práva odvolania voči všetkým jeho výrokom. Tento prejav žalovaný písomne podpísal na zázname vyhotovenom bezprostredne po vyhlásení rozsudku sudcom, ktorý rozsudok vyhlásil (č.l. 88) .

Podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

V súlade s citovaným ustanovením v danom prípade odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) odvolanie, ktoré žalovaný podal písomne dňa 31.7.2012 musel odmietnuť ako podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený a to vzhľadom na zistenie, že žalovaný sa právne účinne vzdal podania odvolania proti rozsudku 5C 106/2010-87 z 2.7.2012.

Žalovaný v odvolacom konaní úspech nemal, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalobcovi žiadne trovy nevznikli, preto bolo vyslovené, že ich náhrada sa mu nepriznáva (§ 224 ods. 1, § 142 ods. 1 O.s.p.) .

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.