KSKE 11 Co 276/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/276/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212222367 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212222367.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľa P. O., S. X. Č.. XX/A, O., IČO: 00 691 135, proti odporcom: 1/ X. XX, so sídlom v O., F. X, IČO: 42 099 072 a 2/ T.RAŽOBNÍK, s.r.o., O.e, P. XX, IČO: 36 764 281, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu 13C 180/2012-36 zo 17.8.2012 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že ukladá odporcom v 1. a 2. rade povinnosť zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťami, a to s bytmi č. X, X, XX Y. XX nachádzajúcimi sa v obytnom dome súp. č. XXX na F. Č.. X Q. O., na parc. č. XXXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 406 m2, so spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu a k pozemku vo veľkosti 220/10000- in prislúchajúcim k uvedeným bytom, zapísanými na LV č. XXXXX v kat. území U. P., Obec O. - U., okres O. G., a to najmä uskutočniť výkon záložného práva, až do právoplatného skončenia konania vo veci samej o určenie neplatnosti zmlúv o vykonaní dražby.

U k l a d á navrhovateľovi podať na príslušnom súde proti odporcom návrh na začatie konania o určenie neplatnosti zmlúv o vykonaní dražby, v lehote do 30 dní od právoplatnosti uznesenia.

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 33,- €, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa podaným návrhom doručeným súdu 31.7.2012 domáhal nariadenia predbežného opatrenia, ktorým by súd uložil odporcom v 1. a 2. rade povinnosť zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťami - bytmi č. 6, 7, 11 a 24 nachádzajúcimi sa v obytnom dome súp. č. XXX na F. 5 v O. na parc. č. XXXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 406 m2, a spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu a k pozemku vo veľkosti 220/10000 - in prislúchajúcimi k uvedeným bytom, zapísanými na LV č. XXXXX v kat. území U. P., E. O. - U., okres O. IV, a to najmä uskutočniť výkon záložného práva až do právoplatného skončenia konania vo veci samej o určenie neplatnosti zmlúv o vykonaní dražby. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia odôvodnil tým, že je vlastníkom predmetných bytov so spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku a odporca v 2. rade mu dňa 5.7.2012 doručil oznámenia o začatí výkonu záložného práva z 2.7.2012, v ktorých uviedol, že bol poverený výkonom záložného práva odporcom v 1. rade, a to predajom zálohu formou dobrovoľnej dražby podľa zák. č. 527/2002 Z.z., a súčasne mu (navrhovateľovi) boli doručené výzvy na sprístupnenie nehnuteľností, pričom dôvodom výkonu záložného práva majú byť pohľadávky odporcu v 1. rade ako správcu domu viažúce sa na byty č. 6, 7, 11 a 24 v celkovej výške 6.632,16 € z titulu neuhradených platieb súvisiacich s výkonom správy, prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu, vrátane poskytnutých služieb, ktorých pravosť, výška a splatnosť ku dňu podania návrhu na vykonanie dražby sú sporné, keďže odporca v 1. rade ako správca domu si nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 182/1993 Z.z.

a do 31.5.2012 ani do podania návrhu mu nedoručil vyúčtovania služieb za r. 2011 a do dnešného dňa mu nedoručil ani žiadnu špecifikáciu predmetných pohľadávok. Navrhovateľ ďalej dôvodil, že o nedoplatkoch z vyúčtovaných služieb za r. 2011 sa dozvedel až 11.7.2012 po ich doručení Bytovým podnikom mesta O., s.r.o., pričom v ten istý deň bol dlh zaplatený na účet odporcu v 1. rade, preto tvrdil, že dlh vo výške uvádzanej odporcom v 2. rade neexistuje, a okrem toho mu ako vlastníkovi piatich bytov v obytnom dome na F. X v O. nebolo doručené žiadne oznámenie, resp. pozvánka na zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, predmetom ktorého malo byť schvaľovanie vykonania dobrovoľnej dražby bytov v jeho vlastníctve v súlade s § 7c ods. 2 písm. i/ zák. č. 182/1993 Z.z., preto odporca v 1. rade ako navrhovateľ dražby nedisponuje žiadnym právnym titulom, ktorý by ho oprávňoval začať výkon záložného práva. Na základe uvedených skutočností navrhol nariadiť predbežné opatrenie z dôvodu opodstatnenej hrozby, že jeho majetok príklepom na dražbe (prechodom vlastníckeho práva) nadobudne do vlastníctva iná osoba, a to bez možnosti preukázania zákonnosti krokov odporcov podľa zákonov č. 182/1993 Z.z. a č. 527/2002 Z.z., a okrem toho majetok, ktorý má byť predmetom dražby, má mnohonásobne vyššiu hodnotu než výška samotnej pohľadávky, preto výkon záložného práva považoval za odporujúci i dobrým mravom.

Súd prvého stupňa uznesením návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia zamietol a rozhodol, že navrhovateľ nemá právo na náhradu trov konania a odporcom v 1. a 2. rade sa náhrada trov konania nepriznáva.

Vychádzajúc z ust. § 74 ods. 1, § 75 ods. 1 prvá veta, § 76 ods. 1 písm. a/ a f/ O.s.p., po oboznámení sa s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia a listinnými dôkazmi, ktoré navrhovateľ pripojil k návrhu a po posúdení tvrdených rozhodujúcich skutočností dospel k záveru, že je osvedčená danosť vlastníckeho práva navrhovateľa k bytom č. X, X, XX a XX nachádzajúcich sa v obytnom dome na F. Č.. X Q. O. (výpisom z LV č. XXXXX v kat. území U. P., okres O. IV, E. O. - U.) . Nemal však osvedčené nebezpečenstvo bezprostrednej ujmy hroziacej vlastníckemu právu navrhovateľa ako ďalšej podmienky na nariadenie predbežného opatrenia, lebo sa nestotožnil s jeho názorom, že na základe doručených oznámení o začatí výkonu záložného práva jeho majetok príklepom na dražbe nadobudne do vlastníctva iná osoba, a to bez možnosti preukázania zákonnosti krokov odporcov podľa zák. č. 182/1993 Z.z. a č. 527/2002 Z.z. Citoval ust. § 21 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z. a uviedol, že samotný zákon č. 527/2002 Z.z. zakotvuje možnosť preukázania zákonnosti krokov navrhovateľa dražby, tak aj dražobníka jednak úpravou možnosti podať žalobu o určenie neplatnosti dražby, pri ktorej nie je potrebné preukazovať ani naliehavý právny záujem, pretože sa nejedná o klasickú určovaciu žalobu podľa § 80 písm. c/ O.s.p., a súčasne tento zákon v ust. § 33 aj upravuje osobitnú zodpovednosť navrhovateľa dražby aj dražobníka pri porušení ustanovení zákona. Dospel k záveru, že odporca v 1. rade ako záložný veriteľ zvoleným postupom návrhom na vykonanie dobrovoľnej dražby len zákonom ustanoveným spôsobom pristúpil k realizácii svojho záložného práva, ktoré okrem iného je zapísané aj v katastri nehnuteľností, a taký postup nevyhodnotil ako nebezpečenstvo bezprostrednej ujmy hroziacej oprávneným záujmom navrhovateľa vyžadujúce dočasnú úpravu pomerov nariadením predbežného opatrenia. Zdôraznil, že predbežné opatrenie musí byť navrhnuté tak, aby v dôsledku neho nevznikla neprimeraná ujma druhému účastníkovi alebo tretej osobe, resp. ujma, ktorá by nariadením predbežného opatrenia vznikla odporcom, nebola neprimeraná výhode, ktorú by získal navrhovateľ. V danom prípade nepovažoval za spravodlivé uložiť, a to najmä odporcovi v 1. rade, povinnosť zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve navrhovateľa (s ktorými odporca v 1. rade ani nie je oprávnený nakladať) a uskutočniť výkon záložného práva, keďže sa jedná v prípade výkonu záložného práva o zákonom dané oprávnenie záložného veriteľa. Mal za to, že nie je možné a v danom prípade ani dôvodné predbežným opatrením zakázať subjektu oprávnenému zo zákonného inštitútu záložného práva - v danom prípade odporcovi v 1. rade, toto právo zákonom upraveným postupom realizovať a napokon zdôraznil, že ak výkon záložného práva realizovaný oprávneným subjektom nie je v súlade so zákonom (z dôvodov uvádzaných navrhovateľom v návrhu) , môže navrhovateľ požiadať súd o určenie neplatnosti dražby. Z uvedených dôvodov návrh na nariadenie predbežného opatrenia ako nedôvodný zamietol. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že navrhovateľ, ktorý bol neúspešný, nemá právo na náhradu konania a odporcom náhradu trov konania nepriznal, keďže im žiadne trovy v konaní nevznikli.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním navrhovateľ, lebo bol toho názoru, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Nesúhlasil s názorom súdu prvého stupňa, že môže uskutočniť všetky právne kroky na ochranu svojho vlastníckeho práva až potom, ako dobrovoľná dražba prebehne. Bol toho názoru, že nie je žiadny dôvod, prečo by sa nemohol ochrany svojich práv (v tomto prípade dočasnej ochrany svojho vlastníckeho práva) domáhať aj pred uskutočnením dobrovoľných dražieb a prečo by mal pasívne prihliadať na výkon záložného práva, keď je presvedčený a dôkazmi preukázal, že pohľadávky, pre ktoré odporca v 1. rade navrhol výkon záložného práva, sú sporné, keď súčasne existuje dôvodná obava, že odporca v 1. rade ako správca obytného domu na F. Č.. X Q. O. porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a keď výkon záložného práva je v rozpore s dobrými mravmi. Uviedol, že možnosť domáhať sa ochrany práv aj pred samotným uskutočnením dražby vyplýva jednak z § 3 ods. 2 a jednak z § 19 ods. 1 zák. č. 527/2002 Z.z., pretože zákonodarca v prvom prípade taxatívne určuje, kedy nemožno predmet dražby dražiť (okrem iných je to aj dôvod, keď navrhovateľ dražby alebo dražobník nemôže na základe vykonateľného rozhodnutia súdu s predmetom dražby nakladať) a v druhom prípade je dražobník povinný upustiť od dražby (podľa § 19 ods. 1 písm. h/ cit. zákona) ak bolo navrhovateľovi dražby alebo dražobníkovi vykonateľným rozhodnutím súdu alebo orgánu verejnej správy zakázané s predmetom dražby nakladať. Nepopieral, že odporca v 1. rade ako záložný veriteľ má právo zákonom stanoveným spôsobom realizovať svoje záložné právo, ale môže tak podľa jeho názoru učiniť až v prípade, že riadne preukáže nesplnenie zabezpečovaných pohľadávok dlžníkom a dovtedy (dočasne) sa navrhovateľ oprávnene domáha primeranej ochrany svojho vlastníckeho práva. Citujúc ďalej ust. § 3 ods. 1 OZ bol toho názoru, že v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia dostatočným spôsobom osvedčil a preukázal naliehavosť ochrany svojho vlastníckeho práva a nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, a z uvedených dôvodov navrhol uznesenie zmeniť a návrhu vyhovieť, a uložiť odporcom povinnosť nahradiť mu spoločne a nerozdielne trovy konania.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a zistil, že odvolanie navrhovateľa je dôvodné, preto uznesenie podľa § 220 O.s.p. zmenil a nariadil predbežné opatrenie, ktorým uložil odporcom v 1. a 2. rade povinnosť zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťami, a to s bytmi č. 6, 7, 11 a 24 nachádzajúcimi sa v obytnom dome na F. X Q. O.G. súp. č. XXX na parc. č. XXXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 406 m2, so spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku vo veľkosti 220/10000- in prislúchajúcim k uvedeným bytom, zapísané na LV č. XXXXX v kat. území U. P., Obec O.-, okres O. G.., a to najmä uskutočniť výkon záložného práva až do právoplatného skončenia konania vo veci samej o určenie neplatnosti zmlúv o vykonaní dražby.

Predbežné opatrenie vydané pred začatím konania (podľa § 74 ods. 1 O.s.p.) alebo po začatí konania (§ 102 ods. 1 O.s.p.) je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní, ktorý slúži na dočasné zabezpečenie ochrany porušených alebo ohrozených práv účastníkov do času definitívnej právnej (súdnej) ochrany a zabezpečuje, aby sa v konaní pokračovalo bez ďalšieho porušovania alebo ohrozovania práv, o ochranu ktorých účastník v tomto konaní žiada. Predbežné opatrenie zamedzuje vzniku a rozširovaniu škody, či inej ujmy alebo zhoršovaniu právnej pozície navrhovateľa do tej miery, že sa mu ešte oplatí uchádzať o konečnú súdnu ochranu. Nariadenie predbežného opatrenia prichádza do úvahy vtedy, ak je potrebná dočasná úprava pomerov účastníkov alebo ak existuje obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. V oboch prípadoch musia byť osvedčené aspoň základné skutočnosti umožňujúce záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a musí byť zrejmé, že bez okamžitej (i keď len dočasnej) úpravy právnych pomerov by bolo právo účastníka ohrozené. Navrhovateľ musí mať právny záujem na vydaní predbežného opatrenia, ktorého existencia sa skúma so zreteľom na splnenie predpokladov opodstatnenosti predbežného opatrenia (právne významných skutočností) z hľadiska § 74 ods. 1 a § 102 ods. 1 O.s.p., to zn. musí osvedčiť oprávnenosť požadovaného opatrenia z hľadiska existencie práva, na ochranu ktorého má byť nariadené a potrebnosti navrhovanej dočasnej úpravy pomerov účastníkov. Predbežné opatrenie neprejudikuje a ani nemôže prejudikovať nárok, ktorý je ohrozený, pretože ide o procesné rozhodnutie, ktorým sa žiaden nárok nepriznáva, ani nedeklaruje, či tu právo je alebo nie je.

Pred nariadením predbežného opatrenia súd musí vždy zvážiť, či v dôsledku predbežného opatrenia sa nevytvorí nezvratný (nenapraviteľný) stav v právnych vzťahoch medzi účastníkmi, či zásah do práv dotknutého účastníka je primeraný navrhovateľom osvedčenému porušeniu jeho práv a právom chránených záujmov (zásada tzv. primeranosti zásahu) a napokon aj posúdiť, či predbežným opatrením nedochádza k zásahu do vlastníckych práv dotknutého účastníka nad nevyhnutnú mieru (podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere) , čo znamená, že odporca môže byť obmedzený v nakladaní len vo vzťahu k veciam alebo právam, ktoré majú súvislosť s osvedčeným nárokom na plnenie záväzku, na vydanie veci a pod. Pritom je nepochybné, že tento prostriedok môže súd využiť aj v tých prípadoch, keď ide o zamedzenie vzniku škody, prípadne inej ujmy na strane oprávneného účastníka, ktorá by v budúcnosti bola iba ťažko napraviteľná.

Súd prvého stupňa pri rozhodovaní nepostupoval podľa uvedených zásad a dospel k nesprávnemu záveru, že v prejednávanej veci nie sú splnené zákonné predpoklady podľa § 74 ods. 1 O.s.p. pre nariadenie navrhovaného predbežného opatrenia.

Navrhovateľ listinnými dôkazmi osvedčil nárok - vlastnícke právo k bytom č. X, X, XX Y. XX nachádzajúcim sa v obytnom dome na F. X Q. O. s prislúchajúcimi spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu a pozemku, zapísanými na LV č. XXXXX v kat. území U. P., Obec O. - U., okres O. G.., O. (A.) P. W. T. I. F. E.. Nemožno však súhlasiť s názorom súdu prvého stupňa, že v danom prípade navrhovateľ neosvedčil nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy na svojich právach (druhý zákonný predpoklad pre nariadenie navrhovaného predbežného opatrenia) . Podľa názoru odvolacieho súdu tvrdenými skutočnosťami a predloženými listinnými dôkazmi navrhovateľ dostatočne osvedčil tiež okolnosti svedčiace o nebezpečenstve bezprostredne hroziacej škody či inej ujmy na svojich právach, ktorá by mu mohla vzniknúť v prípade, ak by odporca v 1. rade ďalej nakladal s právami záložného veriteľa a odporca v 2. rade uskutočnil dražbu bytov č. 6, 7, 11 a 24 v obytnom dome na Pasteurovej č. 5 v Košiciach vlastnícky mu patriacich aj napriek tomu, že je sporná existencia, výška a splatnosť pohľadávky odporcu v 1. rade a ostatných vlastníkov bytov v obytnom dome z titulu neuhradených platieb súvisiacich s výkonom správy, prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu, a platieb za služby spojené s užívaním bytov za r. 2011, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva. Navrhovateľ namieta nielen existenciu a výšku pohľadávok v členení podľa jednotlivých bytov, ale aj tú skutočnosť, že pohľadávky záložného veriteľa neboli ku dňu podania návrhu na vykonanie dražby splatné, lebo odporca v 1. rade ako správca domu si nesplnil povinnosti vyplývajúce zo zák. č. 182/1993 Z.z. a v lehote do 31.5.2012, ani ku dňu podania návrhu na vykonanie dražby, mu nedoručil vyúčtovania platieb za plnenia spojené s užívaním bytu za r. 2011. Naviac je zrejmé, ako vyplýva z oznámenia odporcu v 2. rade z 2.7.2012, že dražba 4 bytov vo vlastníctve navrhovateľa bola navrhnutá pre dlh k 31.12.2011 viažúci sa k bytom č. X, X, XX Y. XX v celkovej výške 6.632,16 € (pričom napr. dlh vo vzťahu k bytu č. 11 bol vyčíslený vo výške 587,24 €) , ktorý je v značnom nepomere k hodnote dražených nehnuteľností (4 bytov) vo vlastníctve navrhovateľa. Za týchto okolností je osvedčená naliehavá potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov nariadením predbežného opatrenia, odôvodnená bezprostrednou hrozbou vzniku škody alebo inej ujmy na právach (majetku) navrhovateľa, ktorá by v budúcnosti bola iba ťažko napraviteľná.

Odvolací súd sa nestotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že navrhovateľ v prípade výkonu záložného práva v rozpore so zákonom, môže využiť na ochranu svojho vlastníckeho práva žalobu o určenie neplatnosti dražby podľa zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. Žalobou o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2 cit. zákona sa totiž možno domáhať ochrany až po vykonaní dražby (ide o tzv. následnú ochranu) , avšak v danom prípade sa navrhovateľ domáha poskytnutia ochrany nariadením predbežného opatrenia vzhľadom na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo vzniku škody na majetku, ktorá by mu mohla vzniknúť v prípade uskutočnenia dražby 4 bytov napriek jeho námietkam o pochybeniach pri podaní návrhu na vykonanie dražby a spornosti pohľadávky, ktorej výška je (naviac) v značnom nepomere k hodnote dražených nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa. Za tohto stavu vzhľadom na bezprostrednosť hrozby vzniku ujmy na právach navrhovateľa sa nariadenie navrhovaného predbežného opatrenia na ochranu jeho vlastníckych práv

javí ako opodstatnený a v danej situácii jedine účinný procesný prostriedok (k uvedenému porovnaj nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 237/2011 zo 14.9.2011) .

Vzhľadom na uvedené, odvolací súd dospel k záveru o splnení zákonných predpokladov pre nariadenie navrhovaného predbežného opatrenia, a preto podľa § 220 O.s.p. napadnuté uznesenie zmenil a nariadil navrhované predbežné opatrenie. O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 2 a § 142 ods. 1 a § 151 ods. 1 O.s.p. a odporcom v 1. a 2. rade, ktorí nemali vo veci úspech, uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi spoločne a nerozdielne trovy konania vo výške 33,- €, ktoré mu vznikli zaplatením súdneho poplatku za návrh, v lehote do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5. 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.