KSKE 11 Co 302/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 302/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/302/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610203187 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610203187.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu I.U. K., nar. XX.X.B., bytom I. B., zast. JUDr. Pavlom Michalikom, advokátom, Prešov, Smreková 3, proti žalovaným: 1. H., a.s., so sídlom H., W.. XX. M.W. B., IČO: 36 200 867, zast. JUDr. Pavlom Hovanom, s.r.o., advokátom, Spišská Nová Ves, Ing. Kožucha 1 a 2. N. K., pobočka N. J. I., D. XX, o určenie zodpovednosti za vznik choroby z povolania, o odvolaní žalovaného v 1.rade proti rozsudku 5C 21/2010-49 z 23.5.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

Žalovanému v 1. rade priznáva náhradu trov odvolacieho konania vo výške 37,29 €, ktorú je žalobca povinný zaplatiť JUDr. Pavlovi Hovanovi, s.r.o., advokátovi, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom určil, že choroba z povolania u žalobcu vznikla za trvania pracovného pomeru u žalovaného v 1. rade, ktorý je zodpovedný za vzniknutú škodu choroby z povolania u žalobcu v plnom rozsahu. Konanie voči žalovanému v 2. rade zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania vo vzťahu medzi žalobcom a žalovaným v 2. rade. Žalovanému v 1. rade uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vrátane trov právneho zastúpenia vo výške 418,73 € na účet právneho zástupcu žalobcu advokáta JUDr. Pavla Michalika v Prešove, ako aj povinnosť zaplatiť súdny poplatok 99,50 € na účet Okresného súdu Spišská Nová Ves, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozsudok vo výroku o povinnosti žalovaného nahradiť žalobcovi trovy konania napadol včas podaným odvolaním žalobca, navrhol rozsudok v tejto časti zmeniť a priznať mu náhradu trov konania od žalovaného v 1.rade v plnom rozsahu vo výške uplatnenej v predloženom vyúčtovaní trov právneho zastúpenia. Podaním zo 17.8.2011, doručeným okresnému súdu dňa 19.8.2011 (č.l. 66) žalobca vzal podané odvolanie v celom rozsahu späť.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Podľa § 222 ods. 1 O.s.p. ak odvolateľ vezme odvolanie späť, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane, ako keby k podaniu odvolania nedošlo.

Vzhľadom na to, že odvolanie podané žalobcom, o ktorom nebolo rozhodnuté, bolo vzaté pred rozhodnutím odvolacieho súdu celkom späť, odvolací súd podľa § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1, § 151 ods. 1 prvá veta O.s.p. a § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p., podľa ktorého ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

Žalovaný v 1.rade podal návrh na rozhodnutie o trovách odvolacieho konania v písomnom vyjadrení k odvolaniu žalobcu z 24.8.2011 (č.l. 67 - 68) a žiadal priznať náhradu trov odvolacieho konania pozostávajúcich z odmeny a náhrady hotových výdavkov advokáta za vyjadrenie k odvolaniu vo výške 64,41 €. Žalobca späťvzatím odvolania zavinil, že odvolacie konanie bolo zastavené, preto v súlade s cit. ust. odvolací súd uložil žalobcovi povinnosť nahradiť žalovanému v 1.rade trovy odvolacieho konania pozostávajúcich z odmeny za vyjadrenie k odvolaniu vo výške 29,88 € a paušálnej náhrady hotových výdavkov 7,41 €, podľa § 10 ods. 1 v spojení s § 14 ods. 2 písm. c/, § 16 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Keďže predmetom odvolacieho konania bola iba suma trov konania 418,73 €, preto aj základná sadzba tarifnej odmena (vo výške jednej polovice) bola stanovená z tejto sumy, celkom žalovanému bola priznaná náhrada trov odvolacieho konania vo výške 37,29 €, ktorú je žalobca povinný zaplatiť zástupcovi žalovaného v 1.rade JUDr. Pavlovi Hovanovi, v súlade s § 149 ods. 1 O.s.p.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.