KSKE 11 Co 33/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 33/2012

KS v Košiciach, dátum 20.03.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 33/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/33/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111203652 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111203652.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu O. J., bytom J., S. 7, proti žalovanej K. J., bytom J., S. 7, o členské a užívacie práva k družstevnému bytu, o odvolaní žalovanej proti uzneseniu 37C 28/2011-34 z 23.9.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie sa z a s t a v u j e.

Účastníkom sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil konanie podľa § 96 ods. 1,2 a 3 O.s.p., nakoľko žalobca vzal svoj žalobný návrh späť v celom rozsahu pred začatím pojednávania a o náhrade trov konania v nadväznosti na zastavenie konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p. majúc za to, že žalobca zavinil zastavenie konania, preto ho zaviazal uhradiť žalovanej trovy konania vo výške 103,28 € spočívajúcich v trovách právneho zastúpenia.

Uznesenie čo do výroku o trovách konania napadla včas podaným odvolaním žalovaná (č.l. 38,41) , ktoré však následne podaním z 21.11.2011 (č.l. 44) vzala v celom rozsahu späť a odvolacie konanie žiadala zastaviť a účastníkom nepriznať náhradu trov konania.

Podľa § 207 ods. 1, 2,3 O.s.p. vzdať sa odvolania možno len voči súdu, a to až po vyhlásení rozhodnutia. Dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Odvolací súd vzhľadom na podanie žalovanej o späťvzatí odvolania bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 1 O.s.p.) odvolacie konanie s poukazom na vyššie cit. zák. ust. zastavil a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, keďže žalovaná nežiadala priznať náhradu trov odvolacieho konania a žalobcovi žiadne preukázateľné trovy v odvolacom konaní nevznikli (§ 224 ods. 1, § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p.) .

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.