KSKE 11 Co 365/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 365/2011

KS v Košiciach, dátum 12.02.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 365/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/365/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211217854 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211217854.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu L. B., I..J.., P., V. X, IČO: 36 572 586, proti žalovanej T. P., bytom R., Q. X, o zaplatenie 877,20 € s prísl., o odvolaní žalovanej proti rozsudku 22C 88/2011-7 z 23.8.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o zročnosti prisúdeného plnenia t.j. istiny a príslušenstva a výroku o náhrade trov konania tak, že žalovanej sa povoľuje zaplatiť žalobcovi prisúdenú istinu 384,80 €, prisúdené úroky z omeškania a prisúdenú náhradu trov v splátkach mesačne po 73,10 € počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti tohto uznesenia, a to vždy do 15. dňa v tom - ktorom mesiaci až do úplného zaplatenia s tým, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia a celej náhrady trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 384,80 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne počítaný z dlhovanej sumy 877,20 € od 19.9.2009 do 27.4.2011, zo sumy 677,20 € od 28.4.2011 do 25.5.2011, zo sumy 604,10 € od 26.5.2011 do 7.6.2011, zo sumy 531,- € od 8.6.2011 do 8.7.2011, zo sumy 457,90 € od 9.7.2011 do 8.8.2011, zo sumy 384,80 € od 9.8.2011 do zaplatenia a trovy konania vo výške 228,68 €, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Osobitným výrokom zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 492,40 €.

Rozsudok napadla včas podaným odvolaním žalovaná a uviedla v ňom, že súdu predložila splátkový kalendár, z ktorého vyplýva, že už riadne spláca pohľadávku v mesačných splátkach po 73,10 €, že tak uhradila žalobcovi už 492,40 € a na zaplatenie jej ešte ostáva 384,80 €, z ktorej sumy už má uhradenú splátku za mesiac september. Poukázala na to, že súd jej určil túto zvyšnú sumu uhradiť do troch dní, že však ona žije iba z dôchodku a nie je schopná naraz zaplatiť takú vysokú sumu, preto žiada, aby jej súd umožnil naďalej pohľadávku splácať v splátkach po 73,10 €, rovnako aj trovy konania zaplatiť v splátkach.

Po predložení spisu na odvolacie konanie súdom prvého stupňa (8.11.2011) , odvolací súd vyzval žalovanú na doplnenie svojho odvolania o predloženie dokladov na preukázanie dôvodov (tvrdení) , pre ktoré navrhuje rozhodnúť o zaplatení prisúdenej istiny a trov konania v splátkach.

Žalovaná podaním z 1.2.2012 doplnila odvolanie o podklady, ktorými sú výmer jej dôchodku z r. 2011, nakoľko ku dňu podania (1.2.2012) nový aktuálny výmer zo Sociálnej poisťovne jej ešte nedošiel. Okrem toho zaslala aj kópie šekov o pôžičkách, ktoré platí a ďalších nákladoch.

Vychádzajúc z obsahu odvolania žalovanej (§ 211 ods. 2, § 41 ods. 2 O.s.p.) je zrejmé, že odvolaním žalovaná napadá iba tú časť rozsudku, ktorým bola zaviazaná zaplatiť prisúdenú istinu spolu s

príslušenstvom a náhradu trov konania, všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, teda vo výroku o zročnosti, preto predmetom prieskumu v odvolacom konaní bola iba táto časť rozhodnutia, t.j. výrok o zročnosti. Rozsudok pokiaľ bola žalovaná zaviazaná zaplatiť žalobcovi prisúdenú istinu 384,80 € spolu s príslušenstvom, t.j. úrokmi z omeškania a pokiaľ bola zaviazaná aj na zaplatenie trov konania vo výške 228,68 €, nebol odvolaním napadnutý, v tejto časti nadobudol rozsudok právoplatnosť (§ 206 O.s.p.) , preto v odvolacom konaní ohľadne týchto výrokov nebol preskúmavaný.

Odvolací súd po prejednaní odvolania žalovanej v napadnutej časti rozsudku bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné, preto rozsudok v napadnutom výroku o zročnosti zmenil podľa § 220 O.s.p. tak, že určil zročnosť prisúdeného plnenia a náhrady trov konania inak.

Podľa § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia.

Podľa cit. ust. možno postupovať vtedy, ak má súd za to, že v prejednávanom prípade je na mieste určiť na plnenie dlhšiu lehotu alebo určiť, že plnenie sa má uskutočniť v splátkach. Tento záver musí vychádzať zo zistení všetkých potrebných skutočností, ktoré presvedčivo odôvodnia, že vzhľadom na povahu prejednávanej veci, na povinný nárok a na osobné pomery účastníkov je vhodné určiť na splnenie lehotu dlhšiu než tri dni od právoplatnosti rozsudku alebo určiť, že peňažné plnenie možno uskutočniť v splátkach. V prípade, že súd povolí plnenie v splátkach, musí vždy určiť presne ich výšku a podmienky splatnosti, aby rozhodnutie bolo vykonateľné. Pri takomto rozhodovaní súd berie do úvahy to, aká je výška priznaného plnenia, aká je platobná schopnosť žalovaného a aj jeho prejavená snaha o plnenie záväzku.

Podľa názoru odvolacieho súdu pre určenie inej zročnosti ako v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku, v danom prípade sú splnené predpoklady, lebo z rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ktoré žalovaná predložila je zrejmé, že poberá starobný dôchodok vo výške 161,- € mesačne a vdovský dôchodok vo výške 331,40 € mesačne, t.j. spolu 492,40 € mesačne. Z tohto mesačného príjmu podľa predložených dokladov žalovaná platí úhrady pre Slovak Telekom vo výške 30,- €, pre Obecný úrad R. 113,- €, pre poskytovateľov iných pôžičiek sumu 74,- € mesačne. Vzhľadom na výšku plnenia, na ktoré je žalovaná zaviazaná a na platobnú schopnosť, po zohľadnení aj ňou prejavenej snahy splácať dlh bol urobený záver, že jej odvolaniu možno vyhovieť.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.