KSKE 11 Co 387/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 387/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 387/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/387/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811204801 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811204801.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľa R. F., bytom V. nad A., N. V. XX, proti odporcom 1/ P. V., bytom K. XX, XXX XX K., 2/ W. V., bytom T., W. č. 2, o zaplatenie 2 435,27 € s prísl., o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu 15Ro 130/2011-63 z 9.11.2011 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením priznal navrhovateľovi oslobodenie od platenia súdnych poplatkov v časti 50 %.

Uznesenie odôvodnil tým, že v danej veci sa navrhovateľ domáha voči odporcom zaplatenia požadovanej istiny s prísl. titulom ich ručiteľského záväzku voči nemu, že súčasne požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov v plnom rozsahu dôvodiac, že nemá dostatok finančných prostriedkov ani možnosť ich zaobstarania a to ani predajom svojho majetku, keďže tento je zaťažený exekučným záložným právom v exekúcii, ktorá sa voči nemu vedie z titulu jeho ručiteľského záväzku a že v konaní nejde o bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Súd posúdil pomery navrhovateľa v súlade s § 138 ods. 1 O.s.p. a zistil, že navrhovateľ je rozvedený s vyživovacou povinnosťou voči trom osobám vo výške 106 €, že je zamestnaný ako predák v spoločnosti U.S.Steel, s.r.o., že má dlh voči Slovenskej sporiteľni vo výške 3 468,83 € ako hypotéku na byt a voči Prvej stavebnej sporiteľni vo výške 16 213,16 € titulom ručenia, ďalej zistil jeho bežné výdavky spojené s užívaním bytu životosprávou, hygienou a dopravou do práce a zistil, že navrhovateľ má hrubý príjem za obdobie od januára do augusta 2011 priemerne vo výške 1 908 € mesačne, z čoho sú vykonávané zrážky na odvody a preddavky na daň (535 € + 774 €) . S ohľadom na zistené skutočnosti dospel k záveru, že pomery navrhovateľa odôvodňujú iba čiastočné oslobodenie od platenia súdneho poplatku, a to v rozsahu 50 % keďže má nadpriemerné zárobkové pomery, avšak na druhej strane zohľadnil vedenie exekučného konania voči nemu, dochádzanie navrhovateľa do práce a poskytovanie výživného, pričom zobral do úvahy aj výšku súdneho poplatku a uzavrel, že je v schopnostiach a možnostiach navrhovateľa zaplatiť polovičný súdny poplatok, ktorý je vo výške 151,50 € z návrhu na začatie konania.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním navrhovateľ a navrhol ho zrušiť alebo zmeniť tak, aby im bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov v plnom rozsahu. Nesúhlasil so závermi uznesenia, nakoľko s prihliadnutím na obsah spisu a ním zdokladovaných príjmov a výdavkov sú podľa jeho názoru dané dôvody, pre ktoré ho mal súd oslobodiť v plnom rozsahu. Poukázal na to, že v odôvodnení uznesenia sú uvedené skutočnosti nezakladajúce sa na pravde a to konkrétne výška jeho priemerného príjmu v sume 1 908 € mesačne, či výdavky súvisiace s jeho domácnosťou. Ním predložené listiny preukazujú podľa neho vyššie výdavky a nižšie príjmy ako je to uvedené v odôvodnení uznesenia.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie navrhovateľa v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že uznesenie je vecne správne, preto ho podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Podľa § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Z ust. § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p. vyplýva, že pri posudzovaní podmienok pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce celkové majetkové a sociálne pomery účastníka a jeho majetkové zdroje, a takisto aj posúdenie, či nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pomery účastníka sa chápu ako spoločensko-ekonomické podmienky, v ktorých žije, jeho zárobkové a majetkové možnosti, počet osôb, ktoré je povinný vyživovať podľa zákona, jeho oprávnené potreby (bývanie, strava, uspokojovanie bežných, kultúrnych a iných hmotných potrieb, tiež jeho zdravotný stav a pod.) . Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov celkom alebo sčasti musia byť splnené súčasne obidve zákonné podmienky citované v § 138 ods. 1 O.s.p. Okrem toho pri rozhodovaní o žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je podstatná aj výška súdneho poplatku, čo je ďalšie z hľadísk, ktoré súd skúma v súvislosti s posúdením, či účastník vzhľadom na svoje pomery je schopný zaplatiť súdny poplatok bez ohrozenia svojej výživy.

Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o návrhu navrhovateľa na oslobodenie od súdnych poplatkov vychádzal z uvedených zásad a dospel k správnemu záveru, že osobné a zárobkové pomery a celkové majetkové zdroje žalobcu neodôvodňujú, aby mu v tomto konaní bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov celkom.

Navrhovateľ v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by spochybnili vecnú správnosť napadnutého uznesenia a odôvodnili iné rozhodnutie o podanom návrhu. Odvolateľ namieta v odvolaní nesprávnosť údajov o svojom príjme a nesprávnosť výšky jeho výdavkov. Neuvádza však súčasne, aké sú správne tieto údaje, teda z akých iných údajov mal súd vychádzať, preto treba považovať za správne tie, ktoré uvádza súd prvého stupňa.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.