KSKE 11 Co 395/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/395/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211218328 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211218328.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu N. E., bytom H., F. XX, proti žalovanej S. H., bytom H., K. XX, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní žalovanej proti uzneseniu 45C 75/2011-40 zo 17.10.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že žalobcovi sa prisudzuje náhrada trov konania vo výške 148,73 €, spočívajúcich v trovách právneho zastúpenia vo výške 107,73 € a iných trovách konania vo výške 41,- € a žalovaná je povinná ju zaplatiť JUDr. Ladislavovi Miklošovi, advokátovi, Košice, Vodná 6, do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením vydal predbežné opatrenie, ktorým zakázal žalovanej nakladať s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v katastrálnom území N., obec H. - Z., okres H. F., zapísanými na liste vlastníctva č. B. a to bytom č. XX, na X. poschodí, vchod K. Č.. B./XX, v bytovom dome súp. č. B., postavenom na pozemkoch parc. č. B./XX, B./XX, B./XX, B./XX M. B./XX, so spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. B. a k pozemkom parc. č. B./XX zastavané plochy o výmere 267 m2, parc. č. B./XX zastavané plochy o výmere 268 m2, parc. č. B./XX zastavané plochy o výmere 260 m2, o veľkosti 132/10000, t.j. predať ich, darovať, prenajať, zaťažiť záložným právom, a to do právoplatného skončenia konania vedeného pred Okresným súdom Košice II pod sp.zn. 36Ro 160/2011. Žalovanú zaviazal nahradiť trovy konania v sume 409,36 € na účet právneho zástupcu žalobcu, a to do 15 od právoplatnosti uznesenia.

Krajský súd v Košiciach, rozhodujúci o odvolaní žalovanej, uznesením 11Co 286/2011-30 z 19.9.2011 potvrdil uznesenie, okrem výroku o náhrade trov konania s tým, že predbežné opatrenie bude trvať do právoplatného skončenia konania vo veci samej vedenej medzi účastníkmi vo veci odporovacej žaloby, uložil žalobcovi podať na príslušnom súde proti žalovanej odporovaciu žalobu v lehote do 30 dní od právoplatnosti uznesenia a uznesenie vo výroku o náhrade trov konania zrušil a v rozsahu zrušenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Súd prvého stupňa uznesením 45C 75/2011-40 zo 17.10.2011 (t.j. teraz napadnutým uznesením) zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 593,54 €, na účet jeho právneho zástupcu, všetko do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

Vychádzal z toho, že návrhu žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu vyhovel a o trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. Pri priznaní náhrady trov právneho zastúpenia vychádzal z hodnoty sporu 19.916,35 €, v dôsledku čoho základná sadzba tarifnej odmeny predstavovala 176,77 €, v súlade s § 14 ods. 3 písm. a/ vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Odmenu vo výške 176,77 € priznal za prevzatie a prípravu

právneho zastúpenia, za podanie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a za vyjadrenie k odvolaniu žalovanej a k tomu prisúdil aj režijný paušál po 7,41 € za úkon.

Uznesenie napadla včas podaným odvolaním žalovaná, keďže súd prvého stupňa podľa nej vec nesprávne právne posúdil. Predbežné opatrenie bolo vydané v súvislosti s konaním o vydanie predbežného opatrenia na zákaz nakladať s nehnuteľnosťami a nie v súvislosti s konaním o zaplatenie sumy 19.916,35 €. Nakoľko predbežné opatrenie sa netýkalo zákazu nakladania s finančnými prostriedkami, ale zákazu nakladania s nehnuteľnosťami, v tomto prípade podľa nej nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch a zástupca žalobcu si tak vyčíslil neopodstatnene vysoké trovy právneho zastúpenia. S poukazom na § 11 ods. 1 písm. c/ vyhl.č. 655/2004 Z.z. bola toho názoru, že základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby je 57,- € a za poskytnutie 3 úkony právnej služby by mala byť priznaná odmena v sume po 28,50 € za úkon.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie žalovanej v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa vyhlášku č. 655/2004 Z.z. nesprávne aplikoval na daný prípad, preto napadnuté uznesenie čo do výšky trov bolo potrebné zmeniť podľa § 220 O.s.p.

Výška trov právneho zastúpenia je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Žalobca, ktorého návrhu na nariadenie predbežného opatrenia bolo vyhovené, požadoval náhradu trov konania z titulu jeho právneho zastúpenia advokátom, ktorý mu poskytol právne služby.

Základná výhrada odvolateľky v odvolaní smeruje proti tomu, že súd prvého stupňa nesprávne určil základnú sadzbu tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby, keďže vychádzal z hodnoty sporu (veci) vo výške 19.916,35 €.

Uvedenú výhradu odvolateľky považuje odvolací súd za dôvodnú.

Podľa § 9 ods. 1 vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len cit.vyhl. ) základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

Podľa § 11 ods. 1 písm. a/ cit.vyhl. základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami.

Podľa § 14 ods. 3 písm. a/, b/ cit.vyhl. odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:

- návrh na predbežné opatrenie a odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva,

- odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej a vyjadrenie k takému odvolaniu.

Podľa § 14 ods. 8 cit.vyhl. za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 až 3, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.

V danom prípade predmetom konania bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žalovanej bol uložený zákaz nakladať s nehnuteľnosťami, nachádzajúcimi sa v kat.území N., zapísanými na LV č. B. (bytom č. 11 s prísl.) . Vzhľadom na takto vymedzený predmet sporu podľa názoru odvolacieho súdu

(zhodného s názorom žalovanej) hodnotu veci (práva) nie je možné vyjadriť v peniazoch a základnú sadzbu tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby je potrebné určovať v súlade s § 11 ods. 1 písm. a/ cit.vyhl. Hodnotou sporu totiž nie je údajný dlh syna žalovanej (19.916,35 €) , o ktorom bude rozhodované v samostatnom konaní (36Ro 160/2011 Okresného súdu Košice II) .

Súd prvého stupňa nesprávne ustálil hodnotu veci, ktorej sa spor týkal.

Základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, t.j. 57,- € a za úkony právnej služby - prevzatie a prípravu zastúpenia z 20.6.2011, návrh na nariadenie predbežného opatrenia z 1.7.2011 a za vyjadrenie k odvolaniu patrí odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny, teda po 28,50 €. Spolu trovy právneho zastúpenia, vrátane náhrady výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné (§ 16 ods. 3 cit.vyhl.) predstavujú 107,73 €. Žalobca zaplatil i súdny poplatok za návrh na nariadenie predbežného opatrenia vo výške 33,- € a poplatok za výpis z katastra nehnuteľností - 8,- € (žalovanou nenamietaný) a dohromady náhrada jeho trov takto predstavuje 148,73 €.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.