KSKE 11 Co 404/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 404/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 404/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/404/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711207743 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711207743.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu obce B., so sídlom B. XXX, IČO:00325953, zast. JUDr. Danou Čukylovou, advokátkou, AK so sídlom v Michalovciach, Nám. slobody č. 3, proti žalovanému Q. S., nar. XX.X.XXXX, bytom W. 4, XXX XX Q., o vydanie rozkazu na plnenie o vypratanie nehnuteľnosti, o odvolaní odporcu proti uzneseniu 7C 89/2011 - 36 z 9.11.2011 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením rozhodol, že odpor podaný žalovaným dňa 26.10.2011 proti rozkazu na plnenie Okresného súdu Michalovce zo dňa 11.10.2011 sp. zn. 7C 89/2011 - 34 ako neodôvodnený odmieta.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa na súde proti žalovanému domáhal vydania rozkazu na plnenie na vypratanie nehnuteľnosti, na ktorom je umiestnená rekreačná chata žalovaného. Súd prvého stupňa vydal dňa 11.10.2011 rozkaz na plnenie sp. zn. 7C 89/2011 - 34, ktorým uložil žalovanému na vlastné náklady odstrániť rekreačnú chatu umiestnenú na pozemku žalobcu parc. č. XXXX/1, o výmere pozemku 21961 m2, zapísaného na LV č. XXXX, W. katastra Q. a nahradiť mu trovy konania. Proti uvedenému rozkazu na plnenie podal žalovaný podaním zo dňa 26.10.2011 odpor v ktorom uviedol, že by bol rád keby sa mohla vyjadriť aj druhá strana. Uviedol, že jednostranné rozhodnutie je špatné a verí, že ho súd predvolá a objasní mu celý prípad. Súd vychádzajúc z § 174 O. s. p. mal za to, že podanie odporu proti rozkazu na plnenie má za následok jeho zrušenie iba v prípade, ak bol odpor odôvodnený a podaný v lehote. Ak je odpor podaný oneskorene, bez jeho odôvodnenia alebo neoprávnenou osobou, nie je možné na takéto podanie prihliadať. V danej veci bol odpor síce podaný včas ale bez odôvodnenia vo veci samej, pričom o následkoch podania neodôvodneného odporu bol žalovaný poučený. Dôvody uvádzané žalovaným v jeho podaní doručenom súdu dňa 26.10.2011 nepredstavujú odôvodnenie vo veci samej, pretože žalovaný v predmetnom odpore nijako nenamietal právny základ žalovaného nároku a jeho príslušenstva a z toho dôvodu s poukazom na § 174 ods. 3 písm. b) O. s. p. súd odpor podaný žalovaným odmietol z dôvodu, že bol podaný bez odôvodnenia.

Uvedené uznesenie napadol včas žalovaný v podaní označenom ako odpor, ktoré odvolací súd v zmysle § 41 ods. 2 O. s. p. posudzoval ako odvolanie. V odvolaní poukázal na skutočnosť, že on chatku nepostavil ale odkúpil od R. B. v roku 2005, pričom pri kúpe mu bolo zdôraznené, že musí odkúpiť aj pozemok, kde chatka stojí. Počas niekoľkých rokov podal množstvo žiadostí avšak bezúspešne. Určite by chatku neodkúpil ak by vedel, že po rokoch ju bude musieť odstrániť z parcely. Chatku sa pokúšal aj predať naspäť obecnému úradu avšak bezúspešne.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O.s.p. a z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov a zistil, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné, preto napadnuté uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p. ako vecne správne.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa stotožňuje so správnymi skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa a s odôvodnením napadnutého uznesenia, na ktoré v celom rozsahu poukazuje.

Ani skutočnosti uvedené v odvolaní oprávneného nie sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého uznesenia, lebo nesmerujú proti veci samej, keď skutkovým a právnym základom návrhu žalobcu je skončenie nájomného vzťahu dňom 31.12.2008 o prenájme pozemku žalovanému, na ktorom je umiestnená jeho rekreačná chatka a užívanie pozemku žalovaným od toho času bez právneho dôvodu.

Z uvedených dôvodov bolo napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdené.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.