KSKE 11 Co 46/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 46/2012

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 46/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/46/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211219241 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211219241.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne W. fakultná nemocnica G., H. Z. 1, G., IČO: 00 606 715, proti žalovaným 1/ G. Z., 2/ C. Z., obom bytom Z. H., U. 8, za účasti kolízneho opatrovníka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, Košice, o udelenie súhlasu súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, o odvolaní žalovaných proti rozsudku 19C 88/2011-46 z 30.8.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie sa z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom udelil súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, a to podaním transfúzie krvi pre W. Z., nar. XX.X.XXXX, bytom U. XXXX/X, Z. H. v prípade, ak si to jeho liečba bude vyžadovať, žalovaných v 1. a 2. rade zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť súdny poplatok za konanie vo výške 99,50 € na účet súdu prvého stupňa do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a žalobkyni náhradu trov konania nepriznal.

Rozsudok v časti, v ktorej boli zaviazaní zaplatiť spoločne a nerozdielne súdny poplatok za konanie vo výške 99,50 € napadli včas podaným odvolaním žalovaní, ktoré však podaním z 24.2.2012 (po predchádzajúcej úhrade súdneho poplatku z 28.12.2011) vzali v celom rozsahu späť.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Podľa § 222 ods. 1 O.s.p. ak odvolateľ vezme odvolanie späť, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane, ako keby k podaniu odvolania nedošlo. Lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, plynú v takom prípade od právoplatnosti uznesenia o zastavení odvolacieho konania.

Pokiaľ po podaní odvolania dôjde súdu podanie, z obsahu ktorého vyplýva, že ide o späťvzatie odvolania, je odvolací súd oprávnený skúmať len to, či z hľadiska obsahu ide skutočne o späťvzatie odvolania a či tento prejav vôle urobil účastník, ktorý podal odvolanie. Ak sú tieto podmienky splnené, musí byť odvolacie konanie zastavené.

Keďže v danom prípade boli obidve podmienky splnené (a žalovaní sporný súdny poplatok už zaplatili) odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa citovaného ustanovenia § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.