KSKE 11 Co 77/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 77/2012

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 77/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/77/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711214405 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711214405.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne Y. M., M. XXX, IČO: 00 325 953, proti žalovanej K. A.Y., bytom V., R. XX, o vypratanie nehnuteľnosti, o odvolaní žalovanej proti rozsudku 8C 128/2011-43 z 20.2.2012 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanej povinnosť odstrániť rekreačnú chatku umiestnenú na pozemku zapísanom na LV č. XXXX, Správy katastra V., katastrálne územie M., ako parcela č. XXXX/ X - ostatné plochy o výmere 21.257 m2 a to do 30 dní od právoplatnosti rozsudku a tiež ju zaviazal zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania vo výške 99,50 € za zaplatený súdny poplatok a náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 195,14 € k rukám jej právnej zástupkyne, a to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozsudok obsahuje poučenie, že odvolanie voči nemu nie je prípustné, pretože účastníci konania sa po vyhlásení rozsudku výslovne odvolania vzdali.

Rozsudok napadla odvolaním zo dňa 24.2.2012 žalovaná, na základe čoho bola vec predložená odvolaciemu súdu.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) odvolanie žalovanej odmietol, keďže na jeho podanie nebola oprávnená.

Podľa § 207 ods. 1 O.s.p. vzdať sa odvolania možno len voči súdu, a to až po vyhlásení rozhodnutia.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Právo podať odvolanie je dispozičným právom oprávneného. Vzdať sa odvolania môže oprávnený voči súdu, a to až po vyhlásení rozhodnutia. Účinnosť vzdania sa odvolania predpokladá, aby úkon bol adresovaný súdu a nie inému subjektu. Neoprávnený podať odvolanie je aj ten, kto sa účinne vzdal odvolania (§ 207 ods. 1 O.s.p.) .

V danej veci súd prvého stupňa rozsudok vyhlásil na pojednávaní konanom 20.2.2012 (zápisnica o pojednávaní na č.l. 39-41) . Podľa záznamu z pojednávania (č.l. 42) po vyhlásení rozhodnutia, jeho

odôvodnení a po poučení o opravnom prostriedku účastníci konania zhodne predniesli, že práva odvolania proti vyhlásenému rozhodnutiu súdu sa výslovne vzdávajú.

Je zrejmé, že žalovaná sa po vyhlásení rozsudku účinne vzdala odvolania, čo potvrdila aj svojím podpisom a preto je potrebné ju pokladať za osobu neoprávnenú podať odvolanie. Bez právneho významu je tvrdenie žalovanej, že si neuvedomila následky svojho rozhodnutia.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd musel odvolanie žalovanej, ako osoby neoprávnenej na podanie odvolania odmietnuť.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.