KSKE 11 Co 89/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 89/2012

KS v Košiciach, dátum 16.08.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 89/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/89/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811209844 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811209844.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu O. D., S. U. Č.. XX, proti žalovaným 1. Y.. W. D.Š., bytom U., Š. Č.. XX, 2. Q., s.r.o., so sídlom S. S., O. Č.. XX, o neplatnosť kúpnej zmluvy, o odvolaní žalovaných proti rozsudku 8C 167/2011-43 z 3.1.2012 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie sa z a s t a v u j e.

Žalobcovi sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom určil, že kúpna zmluva z 24.8.2010, ktorou žalovaný v 1.rade previedol vlastníctvo svojich spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam, zapísaným v Katastri nehnuteľností Správy Katastra v U. na LV č. F. ako parcely registra "E" pod parcelným číslom: 668, 733, 748, 763/ 1, 763/ 21, 763/ 22, 791, 792, 1020, 1023, 1422, 1430, 1438, 1445, 1457, 1471/ 1, 1488, 1581, 1963/ 1, 1963/ 2, 1963/ 3, 1963/ 4, 2004/ 1, 2041, 2069, 2084, 2145, 2700, 3257/ 1, 3257/ 2, 3257/ 3, 3257/ 4, 3257/ 8, 3260/ 4, 3261, 3628/ 1, 3628/ 2, 3628/ 3, 3673, 3679 a parc. č. 3951, na LV č. F. ako parcely registra "E" pod parcelným číslom: 2207, 2219, 2220, 2221/ 1, 2223, 2399, 2412/ 1, 2412/ 2, 2412/ 3, 2454, 2464, 2467, 2470, 2520, 2521, 2532, 2584, 2650, 2694, 2727, 2810, 2829, 2899, 2966, 2981, 3092/ 1, 3092/ 2, 3099/ 1, 3099/ 2, 3099/ 3, 3256/ 1, 3256/ 2, na LV č. F. ako parcely registra "E" pod parcelným číslom: 2998, 3001, 3002, 3008, 3025, 3061, 3070, 3090, 3091, 3094, 3098, 3135, 3244, 3255, na LV č. F. ako parcely registra "E" pod parcelným číslom: 3263/1, 3263/2, 3324/1, na LV č. F. ako parcely registra "E" pod parcelným číslom: 3914/ 1, 3914/ 2, 3915/ 1, 3915/ 2, 3916, 3917, 3918/1, 3918/2, 3919/1, 3919/2, 3919/ 3, 3919/4, 3919/ 5, 3919/6, 3919/7, 3919/8, 3919/9, 3919/10, 3920/1, 3920/2, 3920/3, 3920/4, 3921/1, 3921/ 2, 3921/3, 3921/4, 3921/5, 3921/6, 3921/7, 3921/8, 3921/9, 3921/10, 3922, 3923, 3924, 3925/1, 3925/2, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931/1, 3931/2, 3932, 3933/1, 3933/2, 3933/3, 3933/4, 3934/1, 3934/ 2,3935, 3936, 3937, 3938, 3939/ 1, 3939/2, 3939/3, 3939/4, 3940 a parc.č. 3941, na LV č. F. ako parcely registra "E" pod parcelným číslom: 3873/1, na LV č. F. ako parcely registra "E" pod parcelným číslom: 3873/2, 3873/3, 3873/4, na LV č. F. ako parcely registra "E" pod parcelným číslom: 3021, 3054, na LV č. F. ako parcely registra "E" pod parcelným číslom: 2255/1, 2445, 2518, 2566, 2724, 2746, 2747, 3055/1, 3055/2, na LV č. F. ako parcely registra "E" pod parcelným číslom: 779/1, 1008, 1541, 2004/2, 2206, 3260/2, 3260/3, 3262/1, 3262/2, 3265, 3266/1, 3266/2, 3309, 3319, 3321, 3327/ 1, 3327/ 2, 3628/ 4, 3967, 3972, 3994, 4034/2 pre katastrálne územie U., na základe ktorej bolo začaté vkladové konanie Správou katastra v U. pod číslom A.-F./F., je neplatná. Vyslovil, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Rozsudok napadli včas podaným odvolaním žalovaní, na základe čoho súd prvého stupňa predložil spis Krajskému súdu v Košiciach na odvolacie konanie dňa 19.3.2012.

Po predložení veci odvolaciemu súdu žalovaní podaním z 9.8.2012, doručeným na Krajský súd v Košiciach 10.8.2012 oznámili, že svoje odvolanie proti rozsudku 8C 167/2011-43 z 3.1.2012 berú späť v celom rozsahu a žiadajú krajský súd zastaviť odvolacie konanie. Na uvedenom podaní, na zadnej strane, pod podpisom X. T., zástupcu žalovaných v tomto konaní je napísaný text za žalobcu súhlasím, trovy nežiadam s uvedením mena a podpisu advokáta JUDr. Jána Kotlíka, ktorý zastupuje žalobcu v tomto konaní.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Podľa § 222 ods. 1 O.s.p. ak odvolateľ vezme odvolanie späť, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane, ako keby k podaniu odvolania nedošlo. Lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, plynú v takom prípade od právoplatnosti uznesenia o zastavení odvolacieho konania.

Pokiaľ po podaní odvolania dôjde súdu podanie, z obsahu ktorého vyplýva, že ide o späťvzatie odvolania, je odvolací súd oprávnený skúmať len to, či z hľadiska obsahu ide skutočne o späťvzatie odvolania a či tento prejav vôle urobil účastník, ktorý podal odvolanie. Ak sú tieto podmienky splnené, musí byť odvolacie konanie zastavené.

Keďže v danom prípade boli obidve podmienky splnené, odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa cit. ust. § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil a rozhodol, že žalobcovi sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva, lebo ju nežiadal priznať (§ 224 ods. 1, § 146 ods. 2 O.s.p.) .

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.