KSKE 11 Co 9/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 9/2012

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 9/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/9/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611207798 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611207798.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu V. B. P., s.r.o., Q., H. 5, IČO: 35 724 803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, proti žalovanému I.. A. L., nar. X.X.XXXX, bytom P. M. F., D. XX, o zaplatenie 1.188,10 € istiny s prísl., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Bratislava, ul. Ľuda Zúbka 2, Bratislava, IČO: 42 176 778, o späťvzatí žaloby

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, zrušuje rozsudok a konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1.178,14 € s úrokmi z omeškania vo výške 6 % ročne zo sumy 228,96 € od 19.4.2005 do zaplatenia, zo sumy 205,09 € od 19.5.2005 do zaplatenia, zo sumy 477,14 € od 19.6.2005 do zaplatenia, zo sumy 160,86 € od 19.7.2005 do zaplatenia, zo sumy 9,84 € od 19.8.2005 do zaplatenia, zo sumy 96,26 € od 19.9.2005 do zaplatenia, zmluvnú pokutu vo výške 9,96 € a trovy konania na účet právneho zástupcu žalobcu vo výške 236,16 €.

Po rozhodnutí súdu prvého stupňa žalobca podaním z 20.12.2011, doručeným súdu prvého stupňa dňa 23.12.2011 (č.l. 64) , vzal žalobu v celom rozsahu späť, žiadal o vrátenie súdneho poplatku a navrhol konanie podľa § 96 ods. 1 O.s.p. zastaviť.

Podľa § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

V prejednávanej veci žalobca nepochybným prejavom vzal žalobu celkom späť a žalovaný na výzvu odvolacieho súdu zo dňa 16.1.2012 neoznámil nesúhlas so späťvzatím žaloby, ani žiadne námietky (§ 224 ods. 1 a § 101 ods. 3 O.s.p.) a neuplatnil ani náhradu trov konania, preto odvolací súd podľa § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie žaloby, zrušil rozsudok a konanie zastavil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.