KSKE 11 Co 97/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/97/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899977 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899977.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu P. P., nar. X.X.X., trvale bytom M. XX - X., H. X/XX, O. P., zast. JUDr. Elžbietou T. Dutkovou, advokátkou, Bratislava, Košická 52, proti žalovanej N. V., nar. XX.X.X., bytom C., Ť. P. X./XX, zast. JUDr. Slávkou Kováčovou, advokátkou, Košice, Štúrova 20, za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovanej A. C. O., A. A. Z. K., E. R. XX, J.. Q. - A. O., Q..A.., K., V. P. X, o náhradu škody na zdraví, o odvolaniach žalovanej a vedľajšej účastníčky proti uzneseniu 20C 702/2002-476 z 8.2.2012 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách konania.

Z r u š u j e uznesenie vo výrokoch o trovách štátu a povinnosti žalovanej zaplatiť súdny poplatok a v rozsahu zrušenia vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením uložil žalovanej povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 10.674,82 € na označený účet jeho právnej zástupkyne a povinnosť zaplatiť na účet súdu sumu 647,- € za preklad listiny, za znalecký posudok z 12.12.2006 a znalecký posudok z 24.1.2008, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia. Žalovanej uložil povinnosť zaplatiť štátu súdny poplatok vo výške 50 %, t.j. v sume 1.374,21 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil poukazom na ust. § 142 ods. 3 O.s.p. a zistením, že žalobca mal vo veci čiastočný úspech a rozhodnutie o výške plnenia záviselo od úvahy súdu, preto priznal žalobcovi náhradu trov konania pozostávajúcich z tarifnej odmeny advokátky za poskytnuté úkony právnej služby, náhrady hotových výdavkov (odmeny prekladateľa za preklad listín, cestovných výdavkov a ubytovacích nákladov) a z náhrady za stratu času advokátky v celkovej výške 10.674,82 €, pričom základnú sadzbu tarifnej odmeny advokátky stanovil z výšky súdom priznaného plnenia, podľa vyhl. č. 163/2002 Z.z. a vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, zák. č. 183/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a v súlade s ustálenou judikatúrou (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5MCdo 8/2007 z 31.1.2008) . O náhrade trov štátu rozhodol podľa § 148 ods. 1 O.s.p. a zaviazal žalovanú, ktorá nemala vo veci úspech, nahradiť trovy štátu pozostávajúce z nákladov za preklad dožiadania, a za znalecké posudky v celkovej výške 647,- €. Žalovanej uložil tiež povinnosť zaplatiť štátu súdny poplatok v jednej polovici, t.j. vo výške 1.374,21 €, keďže žalovaná v tomto konaní nebola úspešná a rozsahu jednej polovice bola oslobodená od platenia súdnych poplatkov v konaní.

Uznesenie napadli včas podaným odvolaním žalovaná a vedľajšia účastníčka.

Žalovaná podala odvolanie proti výroku, ktorým bola zaviazaná zaplatiť štátu súdny poplatok vo výške 1.374,21 €, odôvodniac ho odvolacími dôvodmi podľa § 205 ods. 2 písm. a/, b/ a f/ O.s.p. a navrhla uznesenie v tomto výroku zrušiť. Bola toho názoru, že uvedený poplatok sa má vzťahovať na podané odvolanie proti rozsudku z 2.8.2010, ktoré však vzala v celom rozsahu späť podaním z 20.6.2011, preto odvolací súd konanie o jej odvolaní zastavil a rozsudkom 11Co 237/2011 z 30.11.2011 rozhodoval len o odvolaní vedľajšej účastníčky. Citujúc ust. § 11 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch uviedla, že k späťvzatiu odvolania došlo pred prvým pojednávaním a súdny poplatok za podané odvolanie ešte nebol zaplatený, preto žiadala súd o zrušenie vyrubenej povinnosti zaplatiť súdny poplatok vo výške 1.374,21 €, avšak súd prvého stupňa o tomto návrhu doposiaľ nerozhodol, naopak napadnutým uznesením ju zaviazal na úhradu predmetného súdneho poplatku, postupujúc v rozpore s § 11 ods. 3 zák. o súdnych poplatkoch.

Vedľajšia účastníčka podané odvolanie odôvodnila odvolacím dôvodom podľa § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p., lebo bola toho názoru, že rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Vytýkala súdu prvého stupňa, že priznal žalobcovi náhradu trov právneho zastúpenia, pričom hodnotu tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby za zastupovanie neposúdil v nadväznosti na to, že v čase podania žaloby od 26.7.2002 do 20.4.2007 bola predmetom konania suma 431.175,- Sk a v čase od 20.4.2007 bola predmetom suma 1.947.675,- Sk, t.j. 64.649,98 €. Bola toho názoru, že aj keď v konečnom dôsledku bola hodnota tarifnej odmeny vyčíslená z priznanej sumy, túto je možné vziať do úvahy pri stanovení tarifnej hodnoty úkonu len od toho času, keď bola do konania vnesená a stala sa predmetom konania. Nepovažovala za správne ani rozhodnutie o povinnosti žalovanej zaplatiť trovy štátu, keďže žalovaná bola od platenia súdneho poplatku oslobodená v jednej polovici. Citujúc ust. § 1 ods. 1 v spojení s prechodným ustanovením § 18 ods. 2 (účinným od 1.1.2006) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov mala za to, že ani výšku súdneho poplatku z návrhu na začatie konania v sume 1.374,21 € stanovenú súdom nemožno považovať za správnu a poukázala na to, že žaloba bola podaná na súde 26.7.2002, preto súd prvého stupňa podľa nesprávneho právneho predpisu stanovil súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 6 % z priznanej istiny 45.807,60 € a z toho určil jednu polovicu v sume 1.374,21 €. Na základe uvedeného navrhla uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na opätovné rozhodnutie.

Žalobca v písomnom vyjadrení k odvolaniu vedľajšej účastníčky uviedol, že podľa jeho názoru boli splnené všetky predpoklady na rozhodnutie o náhrade trov konania podľa § 142 ods. 3 O.s.p. Vzhľadom na to, že presné stanovenie výšky plnenia pri náhrade nemajetkovej ujmy je na uvážení súdu, je spravodlivé, aby až súdom prisúdená výška plnenia bola braná za základ pre výpočet jednotlivých trov konania. Na doloženie svojho právneho názoru uviedol aj rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5MCdo 7/2010 a 2MCdo 3/2006. Vzhľadom na uvedené žiadal napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne a súčasne si uplatnil náhradu trov za právne podanie v odvolacom konaní vo výške 260,24 €.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a uznesenie vo výroku o trovách konania podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a vo výroku o trovách štátu a povinnosti žalovanej zaplatiť súdny poplatok uznesenie ako nepreskúmateľné zrušil podľa § 221 ods. 1 písm. f/, ods. 2 O.s.p. a v rozsahu zrušenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Súd prvého stupňa úplne zistil skutkový stav a všetky skutočnosti, ktoré boli potrebné pre rozhodnutie o trovách konania, správne rozhodol o náhrade trov konania podľa ust. § 142 ods. 3 O.s.p. a vyhl. č. 163/2002 Z.z. a č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ktoré aj správne vyložil a aplikoval na zistený skutkový stav.

Ani na základe skutočností uvedených v odvolaní vedľajšej účastníčky neprichádza do úvahy iné rozhodnutie o trovách konania, preto odvolanie vedľajšej účastníčky smerujúce proti výroku o trovách konania z hľadiska uplatneného odvolacieho dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. nie je opodstatnené. Vedľajšia účastníčka v odvolaní vytýka súdu prvého stupňa iba nesprávne určenú hodnotu veci, z ktorej vychádzal pri stanovení základnej sadzby tarifnej odmeny advokátky za jednotlivé

úkony právnej služby vykonané v čase od podania žaloby 26.7.2002 do 20.4.2007, lebo je toho názoru, že základná sadzba tarifnej odmeny advokátky mala byť určená zo sumy 431.175,- Sk (uplatnenej v žalobe) , a nie zo sumy rozsudkom priznanej náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 45.807,60 €. Uvedená námietka nie je opodstatnená, lebo v súdnej praxi je už ustálený názor, že v spore o zaplatenie náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia musí žalobca v žalobe určiť v peniazoch požadovanú výšku náhrady, avšak presné určenie výšky nároku je závislé vždy na znaleckom posudku (či inom stanovisku odborníka) , preto je spravodlivé, aby až prisúdená suma bola braná za podklad ohodnotenia tohto nároku, lebo až vtedy je známa hodnota predmetu sporu, a podľa takto prisúdenej výšky náhrady (ako hodnoty veci) má byť určená aj odmena advokáta (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cz 13/69) . Súd prvého stupňa preto pri stanovení základnej sadzby odmeny advokátky za jednotlivé úkony právnej služby správne vychádzal z výšky súdom priznaného plnenia (45.807,60 €) , preto z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil uznesenie vo výroku o trovách konania ako vecne správne.

Neboli však splnené podmienky na potvrdenie (§ 219 O.s.p.) , ani na zmenu uznesenia (§ 220 O.s.p.) vo výrokoch o trovách štátu a povinnosti žalovanej zaplatiť súdny poplatok, lebo v týchto výrokoch je uznesenie nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, a preto v tejto časti uznesenie muselo byť zrušené podľa § 221 ods. 1 písm. f/, ods. 2 O.s.p. a v zrušenom rozsahu vec bola vrátená súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Z odôvodnenia uznesenia nie je zrejmé, či súd prvého stupňa pri rozhodnutí o povinnosti žalovanej nahradiť trovy štátu zohľadnil skutočnosť, že žalovaná bola od platenia súdnych poplatkov v konaní čiastočne oslobodená a v odôvodnení rozhodnutia súd vôbec neuviedol, podľa akých právnych predpisov zaviazal žalovanú zaplatiť súdny poplatok za návrh (v jednej polovici) a ako postupoval pri vyčíslení výšky súdneho poplatku, preto z uvedených dôvodov nebolo možné preskúmať uznesenie v napadnutých výrokoch o trovách štátu a povinnosti žalovanej zaplatiť súdny poplatok z hľadiska skutočností uvedených v odvolaniach.

Bude preto povinnosťou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní opätovne rozhodnúť o trovách štátu podľa výsledku konania v súlade s § 148 ods. 1 O.s.p., a tiež o povinnosti žalovanej zaplatiť súdny poplatok za návrh podľa príslušných ustanovení zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení účinnom v čase podania žaloby vzhľadom na prechodné ust. § 18 ods. 2 cit. zákona, súčasne sa vysporiadať so skutočnosťami, ktoré žalovaná a vedľajšia účastníčka uviedli v odvolaniach, a rozhodnutie riadne odôvodniť v súlade s § 157 ods. 2 v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p. tak, aby bolo preskúmateľné.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.