KSKE 11 CoE 235/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 CoE 235/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/235/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899255 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899255.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného W. C., a.s., E., I. X/A, IČO: 35 792 752, proti povinnej N. E., nar. XX.X.XXXX, bytom R., C. 3, o vykonanie exekúcie pre vymoženie 229,- € istiny s prísl., o odvolaní povinnej proti uzneseniu 37Er 857/2003-11, Ex 331/2003 zo 14.10.2010 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením exekúciu zastavil a zaviazal oprávneného nahradiť poverenej súdnej exekútorke JUDr. Lenke Borovskej, Košice, Kmeťova 12, trovy exekúcie v sume 54,10 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodol tak po zistení, že povinná nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného, ani nehnuteľného majetku, preto exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. h/ zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len EP ) zastavil. O trovách konania rozhodol podľa § 196, § 200 ods. 1 a § 203 ods. 2 EP a vyhl. č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov a úhradu trov exekúcie zaviazal oprávneného, nakoľko povinná je nemajetná.

Uznesenie napadla včas podaným odvolaním povinná, lebo bola toho názoru, že súd prvého stupňa o trovách exekúcie nesprávne rozhodol. Uviedla, že je nezamestnaná, bez akéhoľkovek príjmu, slobodná matka dvoch detí bez výživného, preto nie je schopná náhradu trov exekúcie 54,10 € súdnej exekútorke zaplatiť naraz a žiadala povoliť aspoň tri splátky tejto sumy.

Odvolací súd prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a zistil, že bolo podané neoprávnenou osobou, preto odvolanie povinnej podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odmietol.

Podľa § 201 prvá veta O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje.

Aj keď zákon v ust. § 201 O.s.p. priznáva právo podať odvolanie účastníkovi konania, z účelu odvolania vyplýva, že toto právo neprislúcha tomu účastníkovi, v neprospech ktorého rozhodnutie súdu prvého stupňa nevyznelo a ktorý týmto rozhodnutím nebol dotknutý vo svojich právach, ani mu nebola spôsobená žiadna ujma. Pri posúdení, či účastníkovi rozhodnutím súdu bola spôsobená určitá ujma na jeho právach, je rozhodujúci výrok rozhodnutia súdu prvého stupňa, pretože existenciu prípadnej ujmy možno posudzovať len z procesného hľadiska, a nie podľa hmotného práva, lebo potom by išlo o posúdenie dôvodnosti nároku vo veci samej. Pri tomto posúdení tiež nemožno vziať do úvahy

subjektívne presvedčenie účastníka konania, ale len objektívnu skutočnosť, či rozhodnutím súdu bola účastníkovi spôsobená určitá ujma, ktorú možno odstrániť zrušením napadnutého rozhodnutia.

Napadnutým uznesením bola povinnosť nahradiť trovy zastavenej exekúcie uložená oprávnenému, a nie povinnej (odvolateľke) , ktorej týmto rozhodnutím súdu nebola uložená žiadna povinnosť, nevznikla žiadna ujma na jej právach a jej postavenie sa v dôsledku uvedeného rozhodnutia nijak nezhoršilo, preto povinná nemôže mať (objektívne) žiadny záujem na tom, aby uznesenie vo výroku o trovách exekúcie bolo odvolacím súdom zmenené alebo zrušené.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odvolanie povinnej odmietol, ako podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.