KSKE 11 CoE 236/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 CoE 236/2011

KS v Košiciach, dátum 30.07.2012, sp.zn. KSKE 11 CoE 236/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/236/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7207211920 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7207211920.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej R. F., a.s., L., M. XX, IČO: 35 776 005, proti povinnému J. L., bytom F., L. XX, o vykonanie exekúcie pre vymoženie 287,79 € istiny s prísl., o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu 39Er 1526/2007-25 z 3.8.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením exekúciu zastavil a oprávnenú zaviazal uhradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Svätoslavovi Mruškovičovi trovy exekúcie vo výške 107,61 € do 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia.

Uznesenie obsahuje správne poučenie, že proti nemu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Košice II.

Uznesenie napadla odvolaním z 24.8.2011 podaným na pošte Bratislava 24 dňa 26.8.2011 oprávnená, na základe čoho bola vec predložená odvolaciemu súdu.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) odvolanie oprávnenej odmietol ak podané oneskorene.

Podľa § 218 ods. 1 písm.a/O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Podľa § 57 ods. 2 druhá veta cit. O.s.p., ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Podľa ods.3 cit.ust., lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí výkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Z doručenky pripojenej pri písomnom vyhotovení napadnutého uznesenia (č.l. 26) vyplýva, že oprávnenej bolo uznesenie doručené 10.8.2011. Vzhľadom na uvedené, 15 dňová lehota na podanie odvolania začala plynúť 11.8.2011, t.j. nasledujúci deň po doručení uznesenia, jej koniec pripadol na

25.8.2011, kedy bol štvrtok, preto pokiaľ oprávnená podala odvolanie (na pošte) až 26.8.2011 (t.j. piatok) urobila tak až po uplynutí lehoty a preto odvolanie muselo byť ako oneskorene podané odmietnuté.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.