KSKE 11 CoE 26/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/26/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7204899763 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7204899763.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného U. T. N., X., P. 3, IČO: 30 814 502, proti povinnému G. O., spoločnosť s ručením obmedzeným W. v likvidácii, A. 1, Košice, IČO: 31 680 771, o vykonanie exekúcie pre vymoženie 331,94 € s prísl., o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Václava Kudelu, Exekútorský úrad so sídlom v Bratislave, Furdekova 10, proti uzneseniu 39Er 1830/2004-40 zo 14.10.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že súdnemu exekútorovi JUDr. Václavovi Kudelovi, Exekútorský úrad Bratislava V, Furdekova 10, priznáva trovy exekúcie vo výške 53,22 €.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením súdnemu exekútorovi JUDr. Václavovi Kudelovi, Furdekova 10, Bratislava, náhradníkovi pôvodne povereného súdneho exekútora Mgr. Ing. Vladimíra Haukvitza priznal trovy exekúcie vo výške 29,07 €.

Uznesenie odôvodnil tým, že rozhodnutím z 2.7.2009 vyhovel návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora tak, že namiesto súdneho exekútora JUDr. Václava Kudelu (náhradníka pôvodne povereného súdneho exekútora) poveril vykonaním exekúcie súdnu exekútorku Mgr. Zuzanu Ritter. Uviedol, že dňa 2.5.2011 súdny exekútor JUDr. Václav Kudela žiadal rozhodnúť o trovách exekúcie a tieto vyčíslil na sumu 235,62 €. Citoval § 14 ods. 1 až 3, § 15 ods. 1, § 22 ods. 1, § 25 a § 26 vyhl. č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov a nestotožnil sa s vyčíslením odmeny exekútora v celom rozsahu. Úkony - prevzatie návrhu na vykonanie exekúcie, kontrola úplnosti podania, zaprotokolovanie návrhu, špecifikácia trov exekúcie, odstúpenie exekučného spisu a vrátenie poverenia považoval len za administratívne úkony, ktoré bezprostredne nesmerovali k uspokojeniu pohľadávky oprávneného a v tejto časti odmenu nepriznal. Taktiež nepovažoval za účelne vynaložený čas 60 min na vypracovanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, čas 60 min na vypracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, čas 120 min na vydanie príkazov na začatie exekúcie, čas 120 min na vydanie exekučných príkazov ako aj čas 60 min na vypracovanie súčinnosti - ODI a to z toho dôvodu, že v ust. § 15 vyhl. sú taxatívne vymenované úkony exekučnej činnosti, ktoré sa odmeňujú paušálnou sumou. Úkony exekučnej činnosti vymenované v tomto ust. vyňal zákonodarca z časového spôsobu odmeňovania úkonov. Vzhľadom na uvedené krátil exekútorovi čas vynaložený na jednotlivé úkony exekučnej činnosti o ďalších 360 min. Nesúhlasil ani s nárokom exekútora, ktorý si vyčíslil 53,12 € za doručenie príkazu na začatie exekúcie (16x) a 53,12 € za doručenie exekučného príkazu (16x) , keďže takéto vyčíslenie nie je v súlade s § 15 cit. vyhl. a táto nehovorí o paušálnej odmene za každé jednotlivé doručenie. Spolu priznané trovy predstavovali paušálnu sumu 16,60 €, náhradu hotových výdavkov 7,83 € a 19 % daň z pridanej hodnoty 4,64 €, čo dohromady predstavovalo 29,07 €.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním súdny exekútor JUDr. Václav Kudela, Exekútorský úrad Bratislava V, Furdekova 10, Bratislava, (ďalej len súdny exekútor ) , lebo bol toho názoru, že má právo na

odmenu ako podľa § 14 ods. 1 písm. a/, t.j. podľa počtu hodín účelne vynaložených na výkon exekúcie a ďalej podľa § 14 ods. 1 písm. b/, t.j. paušálnu odmenu a neprísluší súdu právomoc nepriznať mu odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. a/. Vyhláška podľa neho nehovorí nič o tom, že sa odmena priznáva len za jedno doručenie príkazu na začatie exekúcie alebo za jedno doručenie exekučného príkazu a treba vziať do úvahy, že príkazy sa doručovali viacerým subjektom a tak odmena patrí za každé doručenie. Vyčítal tiež súdu, že nesprávne stanovil výšku dane z pridanej hodnoty, keď sadzba 19 % bola nahradená sadzbou vo výške 20 %.

Oprávnený vo vyjadrení k odvolaniu exekútora žiadal toto zamietnuť v celom rozsahu. Stotožnil sa s názorom súdu prvého stupňa, že úkony exekučnej činnosti vymenované v ust. § 15 vyhl. č. 288/1995 Z.z. sú vyňaté z časového spôsobu odmeňovania úkonov. Hoci si súdny exekútor nárokoval aj 53,12 € za doručenie príkazu na začatie exekúcie (16 x) a 53,12 € za doručenie exekučného príkazu (16 x) , vyhláška nehovorí o paušálnej odmene za každé doručenie.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a zistil, že odvolanie je čiastočne dôvodné, preto uznesenie zmenil podľa § 220 O.s.p. tak, že súdnemu exekútorovi JUDr. Václavovi Kudelovi, Exekútorský úrad Bratislava V, Furdekova 10, priznal trovy exekúcie vo výške 53,22 €.

Výšku odmeny exekútora, náhrady hotových výdavkov, náhrady za stratu času, spôsob ich určenia a výšku primeraného preddavku na odmenu a na náhradu hotových výdavkov exekútora (§ 196 a § 197 ods. 2 EP) určuje vyhl. č.288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 27a /Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2008/ vyhl. č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách exekútorov v platnom znení, v exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.

V prejednávanej veci exekučné konanie začalo 30.8.2004, preto súd prvého stupňa o trovách exekúcie správne rozhodol podľa vyhl. č. 288/1995 Z.z. v znení účinnom do 30.4.2008 (ďalej len cit. vyhl. ) .

Podľa § 2 cit. vyhl. súdnemu exekútorovi patrí odmena za: a) výkon exekučnej činnosti 1. pri exekúcii na peňažné plnenie, 2. pri exekúcii na nepeňažné plnenie, b) ďalšiu činnosť, ak súvisí s vykonávaním exekučnej činnosti, a to 1. za poskytnutie súčinnosti pri vymáhaní pohľadávky, 2. za prijímanie peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti so súdnym alebo s iným konaním, 3. za vykonávanie činnosti na základe poverenia súdu, 4. za manipuláciu so spismi a 5. za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice.

Podľa § 14 ods.1 cit. vyhl. ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu, b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods.2 cit. vyhl. základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm. a) je 200 Sk za každú aj začatú hodinu. Súdny exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods.3 cit. vyhl. paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 100 Sk.

Podľa § 15 ods.1 cit. vyhl. paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti: a) získanie poverenia na vykonanie exekúcie, b) doručenie príkazu na začatie exekúcie, c) doručenie upovedomenia

o začatí exekúcie, d) doručenie exekučného príkazu, e) doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie, f) doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní, g) každé zisťovanie bydliska povinného, h) každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného, i) každé zisťovanie účtu povinného a j) každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

V súlade s cit. ust. a vyúčtovaním trov exekúcie predloženým súdnym exekútorom (č.l. 31) , podľa názoru odvolacieho súdu súdnemu exekútorovi patrí odmena podľa § 14 ods. 1 písm. a/ cit. vyhl. (určená podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu) za úkony prezvatie návrhu na vykonanie exekúcie, kontrola úplnosti podania, zaprotokolovanie návrhu v trvaní jednej hodiny, vypracovanie žiadosti o súčinnosť - ODI v trvaní 1 hodiny a špecifikáciu trov exekúcie tiež v trvaní 1 hodiny, teda vo výške 19,92 € (3x 6,64 €) , lebo nepochybne išlo také úkony exekučnej činnosti, ktoré boli potrebné na účelné vymáhanie pohľadávky oprávneného podľa § 200 EP.

Za vypracovanie žiadosti o udelenie poverenia, vypracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, vydanie príkazu na začatie exekúcie, vydanie exekučného príkazu na vykonanie exekúcie, odstúpenie exekučného spisu a vrátenie poverenia súdnemu exekútorovi odmena určená podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu nepatrí, lebo za tieto úkony súdny exekútor účtoval paušálnu odmenu podľa § 15 ods. 1 cit. vyhl., v ktorej sú tieto úkony obsiahnuté, resp. ich treba považovať za administratívne úkony (práce) vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou, ktoré podľa § 25 cit. vyhl. sú zahrnuté v odmene exekútora , alebo ide o úkony, ktoré bezprostredne nesmerovali k uspokojeniu pohľadávky oprávneného.

V zmysle § 15 ods. 1 cit. vyhl. vznikol súdnemu exekútorovi nárok na odmenu, určenú paušálnou sumou a to za získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, doručenie príkazu na začatie exekúcie, doručenie exekučného príkazu a za každé ďalšie zisťovanie majetku povinného, t.j. 5 x 3,32 € = 16,60 €. Pri úkonoch exekučnej činnosti doručenie príkazu na začatie exekúcie (§ 15 ods. 1 písm. b/) a doručenie exekučného príkazu (§ 15 ods. 1 písm. d/) odmenu možno priznať iba raz a nepriznáva sa za každé ďalšie doručenie, t.j. nie je možné túto paušálnou sumou stanovenú odmenu násobiť počtom adresátov, ktorým sa príkaz na začatie exekúcie či exekučný príkaz doručili. Dôvodne takto bola znížená uplatnená paušálna odmena podľa § 14 ods. 1 písm. b/, § 15 cit. vyhl. za opakované doručenie príkazu na začatie exekúcie a exekučného príkazu.

Exekútor má popri odmene nárok i na náhradu hotových výdavkov (§ 22 cit. vyhl.) v sume 7,83 €.

So zreteľom na uvedené súdnemu exekútorovi patrí odmena celkom vo výške 36,52 €, náhrada hotových výdavkov 7,83 € a daň z pridanej hodnoty 8,87 €. Náhrada trov exekútora je tak celkom 53,22 €, preto muselo byť uznesenie zmenené a súdnemu exekútorovi JUDr. Václavovi Kudelovi boli priznané trovy exekúcie v tejto výške.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.