KSKE 11 CoE 70/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/70/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898852 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898852.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej Z.Ť., s.r.o., I., Z. XX, IČO: 35 807 598, zast. JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, Bratislava, Pribinova 25, proti povinnej A. S., nar. XX.X.XXXX, bytom S. E. K., L. X, o vykonanie exekúcie pre vymoženie 430,19 € istiny s prísl., o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu 3Er 130/2004 - 21 z 8.2.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a jej zastavení a vo výroku o trovách exekúcie.

O d m i e t a odvolanie proti výroku o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju, návrh oprávnenej na zmenu súdneho exekútora zamietol a oprávnenú zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie vo výške 36,03 €, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že na návrh oprávnenej a žiadosť súdneho exekútora dňa 9.8.2004 vydal poverenie súdnemu exekútorovi Ing. JUDr. Karolovi Mihalovi na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica spísaná na Notárskom úrade JUDr. Jarmily Kováčovej č. E. zo 6.11.2004. Po doručení návrhu oprávnenej na zmenu súdneho exekútora, vychádzajúc z ust. § 41 ods. 1 a 2 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len EP ) skúmal, či exekúcia v danej veci je vykonávaná v súlade so zákonom a či existuje spôsobilý exekučný titul. Z notárskej zápisnice zistil, že povinná na jej spísanie v zmluve o úvere splnomocnila Mgr. Tomáša Kušníra, advokáta, ktorý bol zároveň splnomocnený aj na uznanie záväzku z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom na exekúciu. Zistil tiež, že povinná neudelila súhlas na úkon zastúpenia splnomocneného advokáta advokátskym koncipientom Mgr. Brunom Žlnayom, ktorý sa zúčastnil spísania notárskej zápisnice na základe substitučnej plnej moci udelenej dňa 2.1.2003 Mgr. Tomášom Kušnírom. Vychádzajúc z § 12 ods. 1, 2 a 4 zák. č. 132/1990 Zb. platného v čase udelenia plnomocenstva, § 33 ods. 2 a § 33a ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ ) dospel k záveru, že udelením plnomocenstva koncipientovi zo strany advokáta Mgr. Tomáša Kušníra došlo k porušeniu § 33a ods. 1 OZ, keďže osoba konajúca za povinnú konala bez plnomocenstva pri uzatváraní notárskej zápisnice, a preto podľa § 33 ods. 2 OZ zaviazanou z tohto úkonu sa stala konajúca osoba, a nie povinná. Z toho dôvodu neexistuje spôsobilý exekučný titul na povinnú osobu, pričom poukázal aj na kolíziu záujmov medzi zástupcom a zastúpeným v zmysle § 22 ods. 2 OZ, keďže povinná splnomocnila na spísanie notárskej zápisnice Mgr. Tomáša Kušníra, ktorý zastupuje oprávnenú a poskytuje jej právne služby v tomto exekučnom konaní, ako aj v iných konaniach vedených na okresnom súde, a z uvedených dôvodov podľa § 57 ods. 1 písm. g/ a § 58 ods. 1 EP exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju. Súčasne podľa § 44 ods. 8 a 9 EP zamietol žiadosť oprávneného na zmenu súdneho exekútora z dôvodu neprípustnosti exekúcie a jej zastavenia.

O trovách exekúcie rozhodol podľa § 196, § 197 ods. 1, § 200 ods. 2 a § 203 ods. 1 EP tak, že na ich náhradu vo výške 36,03 € zaviazal oprávnenú, ktorá zavinila zastavenie exekúcie tým, že navrhla exekúciu na podklade notárskej zápisnice, ktorá nie je spôsobilým exekučným titulom.

Uznesenie napadla včas podaným odvolaním oprávnená, lebo bola toho názoru, že vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Vytýkala súdu prvého stupňa, že opätovne posudzoval vec, o ktorej už právoplatne rozhodol, keďže notársku zápisnicu posudzoval už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Namietala záver súdu, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom pre exekúciu v zmysle platných predpisov a nesúhlasila s tvrdením súdu o vadnosti udeleného plnomocenstva na spísanie notárskej zápisnice. V tejto súvislosti poukázala na ust. § 24 v nadväznosti na § 31 a nasl. OZ, z ktorých vyplýva, že zákon pripúšťa výnimku zo zásady, že ďalšie zastúpenie nie je možné, ktorá (výnimka) umožňuje zástupcovi dať sa zastúpiť ďalším zástupcom, a to len v prípade, ak to dovoľuje právny predpis alebo je to účastníkmi dohodnuté. Takýmto právnym predpisom je napr. ust. § 25 ods. 3 O.s.p., v zmysle ktorého sa môže dať advokát v občianskom súdnom konaní zastupovať iným advokátom, prípadne koncipientom (substitúcia) , pričom z ďalšieho zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Poukázala tiež na skutočnosť, že povinná ako dlžník mohla kedykoľvek po uzavretí zmluvy plnomocenstvo odvolať v zmysle § 33b OZ, pričom tak neurobila. Nestotožnila sa ani s názorom súdu prvého stupňa, že v čase uzatvorenia zmluvy dlh neexistoval a povinnej nebola známa ani jeho výška, preto v tom čase povinná nemohla realizovať svoje právo dlh uznať a taktiež nemohla na takéto právo splnomocniť Mgr. Tomáša Kušníra. Uviedla, že z právnych predpisov nevyplýva povinnosť určiť pri uznaní záväzku výšku uznania záväzku presným číselným vyjadrením. Bola toho názoru, že exekučný súd zásadne nemá oprávnenie preskúmavať v rámci exekučného konania platnosť právnych úkonov účastníkov právneho vzťahu z hľadiska hmotného práva, lebo ak by mal vykonať takéto preskúmavanie veci, muselo by to byť v zákone výslovne uvedené, pretože takéto preskúmanie ide nad rámec skúmania formálnej a materiálnej vykonateľnosti exekučného titulu. Nesúhlasila ani s rozhodnutím o priznaní trov exekúcie súdnemu exekútorovi a mala za to, že exekúcia sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi, a nestotožnila sa ani s výrokom súdu, ktorým súd zamietol jej návrh na zmenu exekútora. Z uvedených dôvodov navrhla uznesenie podľa § 221 O.s.p. zrušiť a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom bude vyhovené jej návrhu na zmenu súdneho exekútora.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a zistil, že odvolanie bolo podané proti rozhodnutiu (vo výroku o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora) , proti ktorému odvolanie nie je prípustné (§ 202 ods. 2 O.s.p. a § 44 ods. 8 EP) , a preto odvolací súd odvolanie oprávnenej proti výroku o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora odmietol podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p. a uznesenie vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a jej zastavení, ako aj vo výroku o trovách exekúcie podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Súd prvého stupňa úplne zistil skutkový stav a vec posúdil podľa správnych zákonných ustanovení, ktoré aj správne vyložil a aplikoval na zistený skutkový stav, a dospel k správnym skutkovým a právnym záverom, s ktorými sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje a poukazuje na dôvody napadnutého uznesenia.

Oprávnená v odvolaní neuviedla žiadne skutočnosti, ktoré by boli spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého uznesenia a správnosť záveru, ku ktorému dospel súd prvého stupňa, že notárska zápisnica pre jej nesúlad so zákonom nie je spôsobilým exekučným titulom, na základe ktorého by bolo možné viesť exekúciu a predstavuje tak prekážku postupu exekučného konania a vykonania exekúcie pre chýbajúci hmotnoprávny (materiálny) predpoklad prípustnosti exekúcie. Odvolanie oprávnenej z hľadiska uplatneného odvolacieho dôvodu (spočívajúceho v nesprávnom právnom posúdení veci) preto nemožno považovať za opodstatnené.

Námietka oprávnenej, že súd prvého stupňa opätovne posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol pri udelení poverenia podľa § 44 ods. 2 EP, nie je dôvodná. V predmetnej veci súdny exekútor už bol poverený vykonaním exekúcie, avšak táto skutočnosť nebráni zastaveniu exekúcie (na návrh

alebo aj bez návrhu) v ktoromkoľvek štádiu konania z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a 2 EP, teda aj z dôvodu neprípustnosti exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. g/ EP, podľa ktorého súd exekúciu zastaví ak exekúciu vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať.

Neobstojí ani tvrdenie oprávnenej, že udelené plnomocenstvo na spísanie notárskej zápisnice netrpí žiadnymi vadami.

Podľa § 23 OZ zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve. Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia (§ 31 ods. 1 OZ) .

Z cit. ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe dohody o plnomocenstve podľa § 23 OZ medzi splnomocniteľom (zastúpeným) na jednej strane a splnomocnencom (zástupcom) na strane druhej. Ide tu teda o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve (zástupca) oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí obsahovať všetky náležitosti dvojstranného právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Pokiaľ má mať takáto dohoda písomnú formu, predpokladá sa prejav vôle oboch zmluvných strán potvrdený podpisom týchto subjektov. V právnom vzťahu vzniknutom na základe dohody o plnomocenstve zákon predpokladá i zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi (§ 22 ods. 2 OZ) , preto je vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov.

Splnomocnenie, ktoré sa nachádza na tlačive zmluvy o úvere z 28.11.2003, je podpísané len zo strany splnomocnenca, pričom podpis povinnej na zmluve o úvere nemožno považovať za podpis na samotnom splnomocnení. Zmluva o úvere je totiž osobitným dvojstranným právnym úkonom, na základe ktorého vznikol osobitný právny vzťah medzi inými subjektmi, a to medzi spoločnosťou Z., s.r.o. ako veriteľom na strane jednej a povinnou ako dlžníčkou na strane druhej. Účastníci tohto právneho vzťahu nie sú teda totožní s účastníkmi právneho vzťahu vzniknutého na základe dohody o plnomocenstve, v ktorej má byť účastníkom splnomocnenec Mgr. Tomáš Kušnír. Podpis účastníkov na zmluve o úvere je potvrdením prejavu vôle účastníkov tejto zmluvy vo vzťahu k tomuto právnemu úkonu.

V notárskej zápisnici ako exekučnom titule teda chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinnej splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia a uznania právneho záväzku v jej mene. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe a je dostatočným dôvodom pre jej vyhlásenie za neprípustnú a jej zastavenie. Ak teda z neplatne udeleného plnomocenstva nevyplynuli právne účinky vykonaného právneho úkonu v mene povinnej, ani predmetná notárska zápisnica nemôže byť spôsobilým exekučným titulom, na podklade ktorého by sa oprávnená mohla domáhať vymoženia pohľadávky voči povinnej v rámci exekúcie.

Súd prvého stupňa správne poukázal i na rozpor záujmov medzi povinnou a jej splnomocneným zástupcom Mgr. Tomášom Kušnírom, ktorého určila na predtlači zmluvy o úvere práve oprávnená, a odvolací súd sa stotožňuje s jeho záverom, že aj z tohto dôvodu treba plnomocenstvo pre rozpor so zákonom (§ 22 ods. 2 OZ) považovať za neplatné.

Formálna stránka vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu spočíva v dodržaní formy notárskej zápisnice tak, ako je upravená v § 47 zák. č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a materiálna stránka vykonateľnosti spočíva v dodržaní tých obsahových náležitostí, ktoré predpisuje § 41 ods. 2 EP. Podobne ako v prípade vykonateľnosti súdnych rozhodnutí, tak aj v prípade obsahových náležitostí v exekučnej notárskej zápisnici je nevyhnutné, ak má byť vykonateľná, aby tieto boli určené presným a nepochybným spôsobom, teda v tomto zmysle notárska zápisnica musí obsahovať presnú individualizáciu oprávneného a povinného, presné vymedzenie práv a povinností na plnenie, presný rozsah a obsah

plnenia. Pokiaľ exekučný súd zistí formálne, či materiálne nedostatky vykonateľnosti exekučného titulu (v tomto prípade zistený nedostatok týkajúci sa plnej moci) , majúci za následok absolútnu neplatnosť exekučného titulu pre nesúlad so zákonom, je táto skutočnosť postačujúca pre jednoznačný záver súdu, že predmetná notárska zápisnica nemôže byť a nie je spôsobilým exekučným titulom, a následne pre vyslovenie neprípustnosti exekúcie a jej zastavenie podľa ust. § 57 ods. 1 písm. g/ v spojení s § 58 ods. 1 EP, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať.

Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil uznesenie v napadnutom výroku, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú a zastavená, ako aj v súvisiacom výroku o trovách exekúcie, podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania nebolo rozhodnuté, lebo účastníci nenavrhli o nich rozhodnúť (§ 224 ods. 1, § 151 ods. 1 prvá veta O.s.p.) .

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.