KSKE 12 Cb 2/2003 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12Cb/2/2003 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7003898718 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7003898718.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: W.. G. N., nar. XX.X.XXXX, E. XXXX/XX, Q. proti žalovaným: 1/ F., a.s., N. 7, N., R.: XX XXX XXX, 2/ F., s.r.o., O. XX, N., R.: XX XXX XXX, v konaní o 1 659,70 eur (50 000,00 Sk) s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Vracia žalobcovi súdny poplatok za návrh vo výške 76,35 eur prostredníctvom Daňového úradu Galanta v lehote do 15 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia daňovému úradu.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou doručenou súdu dňa 12.2.2003 sa žalobca domáhal proti žalovaným zaplatenia sumy 50 000,00 Sk na základe uzavretej zmluvy o tichom spoločenstve XL-XXX-XXXX zo dňa XX.XX.XXXX s prísl.

Podaním zo dňa 15.8.2012 žalobca zobral návrh na začatie konania v celom rozsahu späť a žiadal vrátiť zaplatený súdny poplatok, nakoľko k späťvzatiu návrhu došlo pred prvým pojednávaním.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom pred pojednávaním, preto súd podľa citovaných ustanovení konanie zastavil.

Žalobca dňa 19.11.2004 zaplatil súdny poplatok za návrh v sume 2 500,00 Sk nalepením kolkových známok na výzvu súdu.

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu

verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1%, najmenej však 6,63 eura. Ak sa návrh vzal späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.

Na základe uvedených ustanovení súd vrátil žalobcovi súdny poplatok za návrh (krátený o 1 % najmenej však 6,63 eur) v sume 76,35 eur.

Poplatok vráti žalobcovi v lehote do 15 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia daňovému úradu, príslušný daňový úrad (§11 ods.6 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení) .

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách, a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.