KSKE 12 Cb 596/1999 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 12 Cb 596/1999

KS v Košiciach, dátum 24.04.2012, sp.zn. KSKE 12 Cb 596/1999

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12Cb/596/1999 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7099899523 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7099899523.8

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Zdenkou Kohútovou v právnej veci žalobcu: N.. N. K., správca konkurznej podstaty úpadcu I. G.-G. G., Y. XX, Y., IČO: XX XXX XXX, sídlo správcu: C. 5, XXX XX Y. proti žalovaným: 1/ R. D., nar. X.X.XXXX, posledne bytom R. XXX/XXX, R., XXX XX R., okr. H. v súčasnosti na neznámom mieste, zastúpená opatrovníčkou N.. F. D.-R., vyššou súdnou úradníčkou Okresného súdu Košice II, 2/ I. D., nar. X.X.XXXX, H. XX, Y., zastúpený JUDr. Františkom Kočkom, advokátom, Pribinova ulica č. 8, 040 01 Košice, 3/ V.. N. Z., nar. XX.X.XXXX, B. 1, XXX XX Y., zastúpený JUDr. Františkom Kočkom, advokátom, Pribinova ulica č. 8, 040 01 Košice o zaplatenie 33.193,92 eur (1.000.000,- Sk) s príslušenstvom o námietkach žalovaných proti zmenkovému platobnému rozkazu Krajského súdu v Košiciach č. k. 12Zm 38/98-5 zo dňa 19.4.1999 takto

r o z h o d o l :

Ponecháva v platnosti zmenkový platobný rozkaz Krajského súdu v Košiciaciach č. k. 12Zm 38/98-5 zo dňa 19.4.1999 voči R. D., I. D. a V.. N. Z. v celom rozsahu.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov námietkového konania.

o d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Košiciach vydal dňa 19.4.1999 zmenkový platobný rozkaz č. k. 12Zm38/98-5, ktorým uložil žalovaným v 1., 2. a 3. rade a obchodnej spoločnosti X. Z., spol. s r. o., C. X. XX, Y., aby do 3 dní od doručenia zmenkového platobného rozkazu zaplatili žalobcovi spoločne a nerozdielne 1.000.000,- Sk so 6 % úrokom od 5.6.1997 do zaplatenia a trovy konania 40.000,- Sk, alebo aby v tej istej lehote podali námietky na tomto súde.

Všetci žalovaní, ktorí sú uvedení v tomto zmenkovom platobnom rozkaze, teda okrem žalovaných v 1., 2. a 3. rade, aj obchodná spoločnosť X. Z., spol. s r. o., C. X. XX, Y. podali proti tomuto zmenkovému platobnému rozkazu v zákonnej lehote spoločné námietky, ktoré odôvodnili tým, že na zabezpečenie finančných prostriedkov pre riešenie zložitej finančnej situácie obchodnej spoločnosti X. Z., spol. s r. o. bol zo strany úpadcu - I. G.-G. G., Y. poskytnutý úver, ktorého návratnosť bola zabezpečená predmetnou zmenkou. Všetci žalovaní uviedli, že vzhľadom na všetky okolnosti, ktoré vplývali na potrebu získania finančných prostriedkov, je zrejmé, že všetky úkony zo strany žalovaných boli urobené v tiesni, pretože potreba finančných prostriedkov bola žalobcovi známa a lehota, do ktorej bolo treba tieto peňažné prostriedky vrátiť, teda do 2 mesiacov bola nereálna, a preto je možné konštatovať, že tieto úkony boli urobené v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej žalovaní namietali, že ručiteľská listina je neplatná, pretože bola uzatvorená so spoločnosťou D. s. r. o., Y. a nie so žalovanými - R. D., I. D. a V.. N. Z.. Ďalej namietali, že samotná zmenka nebola s doložkou bez protestu , a preto podľa § 44 zák. č. 191/1950 Zb. bolo potrebné vykonať protest pre neplatenie zmenky. Podľa vedomosti žalovaných takýto protest vykonaný nebol, a preto nie je splnená základná podmienka pre zachovanie postihových práv žalobcu, a teda nie je daná možnosť súdneho priznania takéhoto nároku žalobcovi. Ďalej žalovaní namietali, že žalobca svoje právo zo zmenky uplatnil po premlčacej lehote uvedenej v §

7 zák. č. 191/1950 Zb., a preto vzniesli námietku premlčania uplatneného nároku. Ďalej žalovaní uviedli, že žalobca označil v žalobe za odporcu v 1. rade obchodnú spoločnosť X. Z., spol. s r. o., Y., avšak na tento subjekt bol vyhlásený konkurz uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 2K 49/1998, a preto sa všetky konania voči nemu prerušujú. Žalovaní navrhli, aby preto bolo konanie voči všetkým žalovaným prerušené a pokračované v ňom voči odporcom - R. D., I. D., V.. N. Z. a žaloba voči nim, aby bola zamietnutá.

Žalobca vo vyjadrení k námietkam žalovaných uviedol, že ich považuje za právne irelevantné v celom rozsahu a navrhol, aby súd ponechal zmenkový platobný rozkaz v platnosti. Uviedol, že tvrdenia žalovaných o neplatnosti zmenky ako ručiteľského záväzku odvodzované od neplatnosti hlavného záväzku, urobeného v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, nemajú oporu v platnom právnom poriadku, pretože zmenka mala všetky náležitosti predpísané Zákonom zmenkovým a šekovým a išlo o platnú zmenku. Zmenka obsahovala doložku bez protestu , na zachovanie postihových práv, preto nebola potrebná protestná listina. K vznesenej námietke premlčania žalobca uviedol, že tento záväzok žalovaných zo zmenky nie je premlčaný, pretože zmenka sa stala splatnou 4.6.1997 a návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu bol podaný na súd 11.5.1998.

Súd zistil, že po začatí tohto konania, ktoré bolo začaté podaním návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu dňa 11.5.1998, bol vyhlásený konkurz na majetok žalovaného v 1. rade - pôvodného žalovaného v 1. rade - X. Z. s. r. o., C. X. XX, Y. a to uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 2K 49/98 zo dňa 28.12.1998 a za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená Mgr. Andrea Rajczyová, Branisková 8, Košice. Následne konkurzný súd - Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 2K 49/98-28 zo dňa 22.10.2003 zrušil konkurz na majetok úpadcu X. Z. s. r. o., Y., pretože majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka. Preto Okresný súd Košice I - Obchodný register vymazal spoločnosť X. Z. s. r. o., Y. z obchodného registra dňa 8.3.2005. Súd preto v tejto veci konanie voči pôvodnému žalovanému v 1. rade X. Z. s. r. o., Y. zastavil uznesením č. k. 12Cb/596/1999-61 zo dňa 8.7.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.8.2010, pretože X. Z. s. r. o. stratilo spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 O.s.p., a preto súd konanie voči nemu zastavil podľa § 107 ods. 7 O.s.p., pretože táto právnická osoba zanikla bez právneho nástupcu.

Po začatí konania došlo k vyhláseniu konkurzu aj na majetok žalobcu uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 4K 64/02 zo dňa 17.5.2002. Za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Kristína Rigová, neskôr uznesením č. k. 4K 64/2002-954 zo dňa 15.6.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.8.2011, za správcu konkurznej podstaty úpadcu - žalobcu bol ustanovený JUDr. Juraj Gavalčin, advokát, Platanová 5, Košice. Na jeho návrh súd pokračoval v tomto konaní o námietkach žalovaných R. D., I. D., V.. N. Z., pretože pôvodný žalovaný v 1. rade X. Z. s. r. o. zanikol a súd voči nemu konanie zastavil.

Podľa § 175 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku ak navrhovateľ predloží v prvopise zmenku alebo šek, o pravosti ktorých niet dôvodu pochybovať, a ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva, súd vydá na jeho návrh zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz, v ktorom odporcovi uloží, aby do troch dní zaplatil požadovanú sumu a uhradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal námietky, v ktorých musí uviesť všetko, čo proti zmenkovému platobnému rozkazu alebo šekovému platobnému rozkazu namieta. Zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz sa musí doručiť do vlastných rúk odporcu. Ak nemožno návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu vyhovieť, nariadi súd pojednávanie.

Podľa § 175 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku ak odporca nepodá námietky včas alebo ak ich vezme späť, má zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku. Neskoro podané námietky, námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, alebo námietky, ktoré nie sú podané oprávnenou osobou, súd odmietne.

Konanie o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu sa líši od normálneho súdneho konania tým, že v ňom platí koncentračná zásada, to znamená, že súd rozhoduje len o tých námietkach,

ktoré žalovaní uviedli v písomných námietkach, urobených v lehote 3 dní od doručenia zmenkového platobného rozkazu a v priebehu ďalšieho konania o námietkach už nemožno uplatňovať ďalšie námietky zo strany žalovaných.

Z uvedeného vyplýva, že súd sa v tomto námietkovom konaní nemohol zaoberať ďalšími námietkami, ktoré vzniesli žalovaní v 2. a 3. rade na pojednávaní konanom dňa 24.4.2012, keď namietali, že žalovaná R. D. a V.. N. Z. podpísali predmetnú zmenku nie ako fyzické osoby, ale podpísali ju za spoločnosť D. s. r. o., pretože úver, ktorý zabezpečovala predmetná zmenka, poskytol žalobca obchodnej spoločnosti D. s. r. o. a neskôr tento záväzok z úveru prevzala obchodná spoločnosť X. Z. s. r. o., a preto je ako zmenečník na zmenke uvedené X. Z. s. r. o. a nie obchodná spoločnosť D. s. r. o.. Uviedli, že R. D. ako konateľ D. s.r.o. a V.. Z. ako spoločník D. s.r.o. konali za obchodnú spoločnosť D. s. r. o. a nie za seba. Taktiež I. D. ako konateľ D. s. r. o. podpísal predmetnú zmenku nie za seba ako fyzickú osobu, ale ako konateľ D. s. r. o.. Taktiež sa súd nemohol zaoberať ďalším tvrdením žalovaných na tomto pojednávaní, keď poukázali na rozhodnutie exekučného súdu - Okresného súdu Košice I č. k. Er 3072/1997, kde bol oprávneným - I. G.-G. G. - žalobca a viedol exekúciu proti X. Z. s. r. o., kde bola exekučným titulom notárska zápisnica, v ktorej X. Z. s. r. o. uznalo predmetný dlh z úveru voči I. G.-G. G. a tento dlh bol predmetom exekúcie, čiže X. Z. s. r. o. sa zaviazalo zaplatiť tento dlh úpadcovi I. Soboľovi-G. G. v celom rozsahu. Taktiež súd nemohol akceptovať ďalšie návrhy na vykonanie dokazovania zo strany žalovaných v 2. a 3. rade, ak navrhli zisťovať, prečo predmetom tohto konania je suma 1.000.000,- Sk, keď na zmenke je suma 3.240.000,- Sk a navrhli, aby súd zisťoval a žalobca preukazoval, akým spôsobom bol splatený rozdiel týchto súm žalobcovi, a aby žalobca preukázal, či predmetná pohľadávka zo zmenky je v jeho účtovníctve.

Súd sa preto pri dokazovaní zameral iba na tie námietky, ktoré žalovaní uviedli v písomných námietkach podaných do 3 dní od doručenia zmenkového platobného rozkazu a ktoré doručili súdu dňa 10.5.1999. Taktiež sa nezaoberal ani ďalším doplňujúcim vyjadrením žalovaných z 12.6.2007 (čl. 41) a 13.6.2007 (čl. 48) , aby žalobca preukázal, že došlo k odovzdaniu finančných prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

Súd zistil z obsahu zmenky, ktorú predložil v tomto konaní žalobca v prvopise, že ako výstavca tejto cudzej zmenky z 9.4.1999 je označený výstavca a súčasne zmenečník - X. Z. s. r. o., C. XX, Y. v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 191/1950 Zb. - Zákon zmenkový a šekový. Ako remitent teda ten, komu alebo na rad koho sa má platiť v zmysle ustanovenia § 1 Zákona zmenkového a šekového je uvedený I. G.-G. G., Y. XX, Y., IČO: XX XXX XXX. Splatnosť zmenky bola dohodnutá 4.6.1997. Zmenková suma bola 3.240.000,- Sk a na zmenke bola doložka bez protestu . Ako avalisti výstavcu a zmenečníka boli R. D., nar. X.X.XXXX, I. D., nar. X.X.XXXX a V.. N. Z., nar. XX.X.XXXX.

Zo zhodného tvrdenia účastníkov konania vyplýva, že táto zmenka bola zabezpečovacou zmenkou. Žalovaní v písomných námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu uviedli, že táto zmenka zabezpečovala poskytnutie úveru žalovanému v 1. rade - X. Z. s. r. o..

K tvrdeniam žalovaných v námietkach, že zmenka bola podpísaná v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, súd udáva, že zmenka nie je zmluva, zmenka je právny úkon, ktorý sa skladá z viacerých jednostranných právnych úkonov. Preto na zmenku nemožno aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka o tiesni a nápadne nevýhodných podmienkach podľa § 49 Občianskeho zákonníka, pretože toto možno aplikovať iba na zmluvné vzťahy a keďže zmenka nie je zmluvou, nemožno namietať neplatnosť zmenky z dôvodu jej vystavenia v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Toto je možné namietať podľa § 49 Občianskeho zákonníka iba ak ide o dvojstranné právne úkony - zmluvy. Súd preto nepovažoval za dôvodnú námietku žalovaných, že zmenka bola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Ak by súd v námietkovom konaní preveroval, či došlo k podpisu zmenky v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, stratila by zmenka ako cenný papier a súčasne abstraktný záväzok svoj právny význam. Samotná zmenka je záväzkom vysoko formálnym a tento prísne formalizovaný záväzok môže existovať vo svojej abstraktnej forme.

Súd nepovažoval za dôvodnú ani ďalšiu námietku žalovaných v písomných námietkach o tom, že žalovaní v 2.-4. rade - R. D., I. D. a V.. N. Z. nepodpísali ručiteľskú zmluvu, ale táto bola uzatvorená so spoločnosťou D. s.r.o. za dôvodnú, pretože obchodná spoločnosť D. s. r. o., Y. nebola zmenkou zaviazanou osobou ani osobou zo zmenky oprávnenou, a preto vzťahy žalovaných k obchodnej spoločnosti D. s. r. o. založené ručiteľskou zmluvou nemohli mať žiaden vplyv na záväzok žalovaných ako avalistov zmenky splniť svoj záväzok namiesto zmenečníka - X. Z. s. r. o. pre žalobcu ako remitenta.

K námietke žalovaných o tom, že zmenka nebola vystavená s doložkou bez protestu , a preto podľa § 44 Zákona zmenkového a šekového bolo potrebné vykonať protest pre neplatenie, treba uviesť, že z obsahu prvopisu zmenky vyplýva, že zmenka obsahovala údaj, že ide o zmenku bez protestu . Navyše samotný protest nie je zachovací právny úkon, ktorý musí uplatniť žalobca ako remitent voči žalovaným ako avalistom, pretože avalisti sú osoby priamo zaviazané zo zmenky podľa § 31 ods. 1 Zákona zmenkového a šekového a spolu so zmenečníkom sa avalisti zaviazali na zaplatenie zmenkovej sumy priamo žalobcovi priamo na zmenke. Sú teda priami dlžníci zo zmenky. Žalovaní v 1., 2. a 3. rade nie sú nepriami dlžníci žalobcu zo zmenky, a preto na zachovanie postihových práv žalobcu voči osobám priamo zmenkovo zaviazaným, nie je potrebné robiť zachovací úkon - protest zmenky. Súd preto nepovažoval za dôvodnú ani túto námietku žalovaných proti zmenkovému platobnému rozkazu.

K ďalšej námietke žalovaných o premlčaní uplatneného práva žalobcu zo zmenky podľa § 70 Zákona zmenkového a šekového, ktorý však žalovaní bližšie nezdôvodnili a neuviedli, kedy došlo k premlčaniu uplatneného práva, ani na výzvu súdu na pojednávaní dňa 24.4.2012, keď právny zástupca žalovaných uviedol, že sa nevie bližšie vyjadriť k dĺžke premlčacej lehoty, poukázal iba na premlčaciu lehotu podľa § 70 ods. 2 Zákona zmenkového a šekového, súd k tomu udáva: Z obsahu zmenky vyplýva, že zmenka, ktorá bola vystavená 9.4.1997 bola splatná 4.6.1997. Žalobca svoje právo zo zmenky uplatnil na súde podaním tohto návrhu dňa 11.5.1998, teda v lehote do 1 roka od splatnosti zmenkovej pohľadávky. Podľa § 32 ods. 1 Zákona zmenkového a šekového zmenečný ručiteľ je zaviazaný ako ten, za koho sa zaručil. Znamená to, že podľa § 70 ods. 2 Zákona zmenkového a šekového, nároky majiteľa zmenky proti vystaviteľovi, ktorý sa v tejto zmenke zaručil - X. Z. s.r.o. sa týkajú aj jeho avalistov - ručiteľov, a preto aj vo vzťahu k žalovaným v 1., 2. a 3. rade ako avalistom platí jednoročná premlčacia lehota podľa § 70 ods. 2 Zákona zmenkového a šekového. Žalobca uplatnil právo z predmetnej zmenky v lehote do 1 roka od splatnosti zmenkovej pohľadávky dňa 4.6.1997 a to podaním žalobcu dňa 11.5.1998, preto neobstojí ani ďalšia námietka žalovaných o premlčaní uplatneného práva žalobcu zo zmenky.

Ďalšia námietka žalovaných týkajúca sa toho, že na majetok pôvodne žalovaného v 1. rade v návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu - X. Z. s. r. o. bol vyhlásený konkurz, súd uvádza, že konkurz na jeho majetok bol vyhlásený až 28.12.1998, teda po podaní žaloby dňa 11.5.1998 a následne konanie voči nemu bolo zastavené pre výmaz obchodnej spoločnosti X. Z. s. r. o. z obchodného registra. Toto však nemá žiaden vplyv na trvanie záväzku žalovaných R. D., I. D. a V..N. Z. zo zmenky titulom ich ručenia za zmenkovú pohľadávku žalobcu, pretože zmenkové ručenie sa neviaže na existenciu hlavného dlžníka, ale na existenciu pohľadávky. Ak pohľadávka nebola v celom rozsahu zaplatená, sú ručitelia - avalisti povinní túto zmenkovú pohľadávku žalobcovi zaplatiť.

Súd preto dospel k záveru, že všetky námietky, ktoré v zákonnej lehote podali žalovaní, sú nedôvodné, a preto podľa § 175 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku vyslovil, že zmenkový platobný rozkaz vo vzťahu k žalovaným v 1., 2. a 3. rade ponecháva v celom rozsahu v platnosti.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov tohto námietkového konania, pretože úspešnému žalobcovi v tomto námietkovom konaní preukázateľné trovy nevznikli a žalovaní v 1.,2. a 3. rade neboli v tomto námietkovom konaní úspešní, preto nemajú právo na náhradu trov tohto námietkového konania.

O trovách konania, ktoré vznikli úspešnému žalobcovi do vydania zmenkového platobného rozkazu bolo rozhodnuté v samotnom zmenkovom platobnom rozkaze, ktorý súd ponechal týmto rozsudkom v platnosti vrátane trov konania a 6%-ného úroku od 5.6.1997 do zaplatenia.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.