KSKE 12 CoE 277/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 12 CoE 277/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/277/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809206974 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809206974.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpený JUDr. Martinom Máčajom, advokátom so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnému: C. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. XX, v konaní vedenom u súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, so sídlom v Bratislave, Záhradnícka 60, pod sp. zn. EX 7752/09, o vymoženie 227,71 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 15.08.2011, č. k. 10Er/556/2009-63, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením priznal súdnemu exekútorovi JUDr. Rudolfovi Krutému odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 39,83 eur, v prevyšujúcej časti návrh súdneho exekútora zamietol a zaviazal oprávneného uhradiť priznanú odmenu a náhradu hotových výdavkov za vykonanú exekúciu súdnemu exekútorovi do 10-tich dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že súd prvého stupňa uznesením zo dňa 18.10.2010, č. k. 10Er/556/2009-42 exekúciu zastavil. Toto rozhodnutie bolo potvrdené uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 13.05.2011, č. k. 11CoE/94/2010-54. V súvislosti so zastavením exekúcie súd prvého stupňa napadnutým uznesením rozhodol aj o trovách zastavenej exekúcie a priznal súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie vo výške 39,83 eur, ktorá pozostáva z odmeny (zaokrúhlene) vo výške 33,19 eur (za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie vo výške 16,60 eur, za úkony získanie poverenia na vykonanie exekúcie 3,32 eur, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie 3,32 eur, doručenie príkazu na začatie exekúcie 3,32 eur) a z DPH vo výške 6,64 eur. Na náhradu trov exekúcie zaviazal oprávneného podľa ust. § 203 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , nakoľko tento zavinil zastavenie exekúcie podaním návrhu na jej vykonanie na základe materiálne nevykonateľného exekučného titulu.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Oprávnený mal za to, že súd prvého stupňa nepostupoval správne, ak do odmeny súdneho exekútora zahrnul aj odmenu za úkon podľa ust. § 21a vyhlášky č. 288/1995 Z. z. Podľa oprávneného pri rozhodovaní o trovách zastavenej exekúcie má súd určovať odmenu súdneho exekútora podľa ust. § 14 a nasl. vyhl.

Súdny exekútor zostal v odvolacom konaní nečinný.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je nedôvodné.

Oprávnený v podanom odvolaní namietal priznanie odmeny súdnemu exekútorovi aj za úkon spísanie návrhu na vykonanie exekúcie podľa ust. § 21a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhl. ) , nakoľko mal za to, že pri rozhodovaní o náhrade trov zastavenej exekúcie možno odmenu súdneho exekútora určiť len podľa ust. § 14 až 16 citovanej vyhlášky, nie však podľa ust. § 21a vyhl.

Podľa ust. § 14 ods. 1 vyhl., ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti najmenej 33,19 eura.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že minimálna výška odmeny súdneho exekútora pri zastavení exekúcie predstavuje 33,19 eur, a to bez ohľadu na to, koľko úkonov exekučnej činnosti súdny exekútor vykonal. Z odôvodnenia napadnutého uznesenia vyplýva, že súd prvého stupňa priznal súdnemu exekútorovi odmenu za úkony spísanie návrhu na vykonanie exekúcie 16,60 eur, získanie poverenia na vykonanie exekúcie 3,32 eur, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie 3,32 eur a doručenie príkazu na začatie exekúcie 3,32 eur, t. j. spolu 26,56 eur. Nakoľko minimálna výška odmeny súdneho exekútora predstavuje sumu 33,19 eur, správne súd prvého stupňa jeho odmenu zaokrúhlil na 33,19 eur. V tomto kontexte je teda odvolacia námietka oprávneného, či zahrnúť odmenu za úkon spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do celkovej odmeny súdneho exekútora nedôvodná. Odmena súdneho exekútora by v danom prípade vždy predstavovala 33,19 eur, bez ohľadu na to, či by súd v tejto odmene zohľadnil alebo nezohľadnil odmenu za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie.

Na základe uvedeného odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p., pretože ho považuje za vecne správne.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom preukázateľne trovy odvolacieho konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.