KSKE 12 CoE 94/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/94/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209232445 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209232445.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: H. J., s.r.o., so sídlom v T., E. XX, IČO: XX XXX XXX, proti povinnej: Helena T., nar. XX.XX.XXXX, bytom v P., U. XX, v konaní vedenom u súdneho exekútora D.. D. J., so sídlom v P., D. XX, pod sp. zn. EX XXXX/XX, o vymoženie 187,21 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 22.06.2010, č. k. 48Er/4147/2009-22, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a v e c vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia zamietol.

V odôvodnení uviedol, že na základe návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie požiadal súdny exekútor o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd pri preskúmavaní súladu návrhu na vykonanie exekúcie, žiadosti o udelenie poverenia a exekučného titulu podľa § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) zistil, že v týchto listinách je uvedený rôzny dátum vydania exekučného titulu. Na odstránenie tohto nedostatku vyzval súdneho exekútora prípisom doručeným mu dňa 13.01.2010, na ktorý však súdny exekútor nereagoval. Preto súd prvého stupňa zamietol žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Namietal, že nesprávne uvedenie dátumu vydania exekučného titulu v návrhu na vykonanie exekúcie nie je takou vadou, ktorá by bránila udeleniu poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučný titul, v danom prípade rozsudok Okresného súdu Košice II, č. k. 15C/26/2006-46, bol jednoznačne identifikovaný označením súdu, ktorý ho vydal, číslom konania a účastníkmi konania. Vzhľadom k tomu uvedenie nesprávneho dátumu, kedy bol exekučný titul vydaný, nepredstavovalo nedostatok návrhu na vykonanie exekúcie a nebolo dôvodom pre zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Oprávnený vzhľadom na výhrady súdu prvého stupňa predložil v prílohe tohto odvolania opravený návrh na vykonanie exekúcie.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

V posudzovanom prípade súd prvého stupňa zamietol žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie z dôvodu nesprávneho uvedenia dátumu vydania exekučného titulu v návrhu na vykonanie exekúcie.

Podľa § 39 ods. 1 Exekučného poriadku, z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.

Podľa § 39 ods. 2 Exekučného poriadku, k návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti (exekučný titul) . Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyznačuje na notárskej zápisnici (§ 41 ods. 2) .

Podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul; ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu, táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c) a d) . Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.

Exekučné konanie sa začína len na návrh, na ktorý je procesne legitimovaný oprávnený alebo ten, kto preukáže, že na neho prešlo právo z exekučného titulu. Návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať všeobecné náležitosti predpísané pre procesné úkony (§ 39 ods. 1 prvá veta) , ako aj osobitné náležitosti (§ 39 ods. 1 druhá veta) . Obsahovými náležitosťami návrhu na vykonanie exekúcie je predovšetkým označenie exekútora, označenie účastníkov a ich zástupcov, vymedzenie vymáhaného nároku, tvrdenie, že povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu uložilo vykonateľné rozhodnutie, presné označenie exekučného titulu, dátum a podpis. K návrhu na vykonanie exekúcie sa pripája aj rovnopis rozhodnutia (exekučný titul) opatrený doložkou o jeho vykonateľnosti.

Presné označenie exekučného titulu v návrhu na vykonanie exekúcie znamená, že oprávnený vymedzí rozhodnutie, na základe ktorého má dôjsť k vykonaniu exekúcie, označením súdu, ktorý ho vydal, uvedením čísla konania, pod ktorým bolo toto rozhodnutie vydané a dátumu vydania rozhodnutia. Zároveň tento exekučný titul priloží k návrhu na vykonanie exekúcie.

V posudzovanom prípade oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie, v ktorom žiadal vykonať exekúciu na podklade rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 04.10.2006, č. k. 15C/26/2006-46, pričom k tomuto návrhu priložil uvedený rozsudok, v ktorom bol uvedený dátum jeho vydania dňa 12.07.2006. Na odstránenie tejto vady vyzval súd prvého stupňa súdneho exekútora a po márnom uplynutí lehoty na odstránenie vád podania žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.

Odvolací súd k tomu uvádza, že nesprávne uvedenie dátumu vydania exekučného titulu v návrhu na vykonanie exekúcie, ktorý je navyše identifikovaný inými údajmi (označením súdu, ktorý ho vydal a číslom konania) a priložený k návrhu, nepredstavuje takú vadu konania, ktorá by bránila pokračovaniu v exekúcii. Pre ďalší priebeh konania je jej odstránenie síce účelné, avšak v prípade, ak účastník konania výzve na odstránenie takejto vady nevyhovie, nemožno žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietnuť, nakoľko nejde o vadu, pre ktorú nemožno v konaní pokračovať (analogicky § 43 ods. 2 O.s.p. a § 40 ods. 2 Exekučného poriadku) .

Chybný postup pri zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie by mohol vyústiť do záveru o odmietnutí spravodlivosti, t.j. základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Podstata tohto práva spočíva v oprávnení každého domáhať sa ochrany svojich práv na súde, čomu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola namietanému právu poskytnutá ochrana v medziach zákonov. Reálne uplatnenie základného práva na súdnu ochranu teda predpokladá, že účastníkovi súdneho konania sa táto ochrana v zákonom predpokladanej kvalite dostane bez toho, aby sa mu ukladali - v spojitosti s jej uplatnením - povinnosti, ktoré od účastníka nevyžaduje zákon (čl. 2 ods. 3 ústavy) . Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone, ktoré idú nad rámec zákona alebo nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu.

V predmetnej veci navyše oprávnený spolu s odvolaním predložil súdu prvého stupňa aj opravený návrh na vykonanie exekúcie, v ktorom správne uviedol dátum vydania exekučného titulu.

Na základe uvedeného odvolací súd dospel k záveru, že v konaní neboli dané podmienky na zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia pre súdneho exekútora, preto zrušil napadnuté uznesenie podľa ust. § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.