KSKE 13 CoE 11/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7808205481 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7808205481.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Q. I. Y. O. v V., Q. ul. 2, XXX XX V., IČO: XX XXX XXX, proti povinnému: S. H., nar. XX.X.XXXX, I. P. XX, XXX XX I., vedenej u súdneho exekútora Bc. Viery Hurtišovej so sídlom v Prievidzi, Lúčna 16/1, pod č. k. Ex 415/2008 o vymoženie pohľadávky 49,79 eur s prísl. o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu v Rožňave zo dňa 26.10.2011 č. k. 4Er/314/2008 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zastavil exekúciu vedenú na Okresnom súde v Rožňave pod sp. zn. 4Er/314/2008, priznal súdnemu exekútorovi Bc. Viere Hurtišovej odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 79,40 eur a uložil povinnému nahradiť trovy exekúcie vo výške 79,40 eur súdnemu exekútorovi.

V odôvodnení uznesenia uviedol, že oprávnený sa návrhom zo dňa 17.3.2008 domáhal vykonania exekúcie na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu - Bloku na pokutu nezaplatenú na mieste Oddelenia hraničnej polície Policajného zboru v Drietome č.AA 1873911 zo dňa 21.5.2007.

Súd poverením zo dňa 20.5.2008 poveril súdneho exekútora Bc. Vieru Hurtišovú vykonaním exekúcie. Dňa 3.2.2011 doručil exekútor súdu návrh na pripustenie zámeny účastníka v konaní s tým, že namiesto doterajšieho oprávneného - Q. I. Y. O. v V. vstúpi do konania nový oprávnený a to T. Q., a.s., P..

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa ďalej uviedol, že rozhodnutie Oddelenia hraničnej polície Policajného zboru v Drietome č. AA 1873911 zo dňa 21.5.2007 nadobudlo právoplatnosť 21.5.2007 a vykonateľnosť 4.6.2007.

Poukázal na ust. § 88 ods. 1 Zákona o priestupkoch č. 298/2008, podľa ktorého možno rozhodnutie o uložení poriadkovej pokuty za priestupok, o nároku na náhradu škody vykonať do 3 rokov od uplynutia lehoty určenej na ich zaplatenie. Keďže predmetné rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť dňa 4.6.2007, zákonom stanovená trojročná prekluzívna lehota na uskutočnenie exekúcie uplynula 4.6.2010.

Súd prvého stupňa exekúciu zastavil s poukazom na ust. § 57 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku v spojení s ust. § 58 ods. 1 Exekučného poriadku. Náhradu hotových výdavkov, odmenu exekútora a náhradu za stratu času odôvodnil ust. §196 a § 197 ods. 1 Exekučného poriadku a výpočet výšky odmeny súdneho exekútora ust. § 14 ods. 1, 3, § 15 ods. 1, § 22 ods. 1, § 25 vyhl. č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal včas odvolanie oprávnený z dôvodu, že predmetné uznesenie považuje za nezákonné. V odvolaní uviedol, že súd prvého stupňa rozhodol o zastavení exekúcie s poukazom na ust. § 88 ods. 1 zák. č. 372/1990 Zb. v spojení s ust. § 57 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku. Uznesenie súdu prvého stupňa považuje oprávnený za nesprávne, nakoľko súd prvého stupňa vec aj nesprávne právne posúdil. Súd nebol oprávnený exekúciu zastaviť s odkazom na ust. § 57 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku v spojení s ust. § 88 ods. 1 zákona o priestupkoch. Uviedol, že prekluzívna lehota na možnosť vymáhania pohľadávky podľa citovaného zákona o priestupkoch by bola uplynula dňa 4.6.2010, ak by nebolo došlo k vypusteniu tohto ustanovenia dňom 1.9.2008. Ak trojročná prekluzívna lehota podľa ust. § 88 ods. 1 zákona o priestupkoch v znení účinnom do 31.8.2008 uplynula pred dátumom 1.9.2008, je dôvod na zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku, no v prípade, ak táto lehota uplynula po uvedenom dátume, nie je možné postupovať v zmysle uvedeného ustanovenia Exekučného poriadku. V odvolaní zdôraznil, že dňa 3.2.2011 doručil súdny exekútor súdu návrh na pripustenie zámeny účastníkov v konaní s tým, že na strane oprávneného namiesto pôvodného oprávneného - Q. I. Y. O. v V. mal vstúpiť oprávnený T. Q., a. s.. S týmto návrhom sa však súd nevysporiadal. Oprávnený v odvolaní poukázal na stanoviská odvolacieho súdu (Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 17CoE 112/2011, 1CoE 124/2011) , v ktorých tento súd uviedol, že v prvom rade je úlohou súdu prvého stupňa vysporiadať sa s návrhom oprávneného na zámenu účastníkov.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhol napadnuté uznesenie zrušiť.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vrátane uznesenia, ktoré mu predchádzalo a to podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Podľa § 41 ods. 2 O.s.p. každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený.

Podľa § 92 ods. 2 O.s.p. ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná, môže navrhovateľ alebo ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené, alebo na koho prešli, navrhnúť, aby do konania na miesto doterajšieho účastníka vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho prešli.

Podľa ust. § 92 ods. 3 O.s.p. súd vyhovie návrhu, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala právna skutočnosť uvedená v odseku 2, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa; súhlas odporcu alebo toho, kto má vstúpiť na jeho miesto, sa nevyžaduje. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že súd prvého stupňa nerozhodol o návrhu oprávneného na zámenu účastníkov zo dňa 3.6.2010. Návrh na zámenu účastníkov podal oprávnený na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1/2010 zo dňa 12.-13.4.2010 s prílohami.

Odvolací súd vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností preto zrušil uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. a vec vrátil na ďalšie konanie. V tomto konaní rozhodne súd prvého stupňa o návrhu oprávneného na zámenu účastníkov. Následne po právoplatnosti uznesenia o zámene účastníkov rozhodne o zastavení konania, v ktorom rozhodnutí posúdi aj aplikáciu ust. § 88 ods. 1 zákona o priestupkoch č. 298/2008.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.