KSKE 13 CoE 136/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 13 CoE 136/2012

KS v Košiciach, dátum 18.06.2012, sp.zn. KSKE 13 CoE 136/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/136/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7200899425 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7200899425.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného V. poisťovňa so sídlom v M., vo veci pobočky Z., D. námestie č. 1, XXX XX Z., IČO: XX XXX XXX proti povinnému Z. s.r.o., so sídlom G. č. 2, H., IČO: XX XXX XXX vedenej u súdneho exekútora F.. E.. Z. Mihala, O. úrad Z., so sídlom X. XX, XXX XX Z. pod č. Ex XXX/XXXX, na vymoženie pohľadávky vo výške 71,43 eur s prísl., o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č.k. Er/XXXX/XXXX-XX zo dňa 9.3.2012 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie súdneho exekútora.

Súdnemu exekútorovi ani účastníkom konania nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II uznesením zo dňa 9.3.2012 pripustil zmenu účastníka konania na strane oprávneného tak, že pôvodný oprávnený S. úrad práce M., J. úrad práce Z. II, P. 3, Z. vystupuje z konania a na jeho miesto vstupuje nový oprávnený, ktorým je V. poisťovňa so sídlom v M., pobočka Z., D. nám. 1, XXX XX Z., IČO: XX XXX XXX.

Proti uzneseniu podal odvolanie súdny exekútor a navrhol, aby prvostupňový súd zrušil uznesenie a vec vrátil na ďalšie konanie.

Uznesenie bolo vydané vyššou súdnou úradníčkou a súd prvého stupňa spis postúpil tunajšiemu súdu na rozhodnutie o odvolaní súdneho exekútora zo stanoviskom konajúceho sudcu, že súdny exekútor nie je oprávnenou osobou na podanie odvolania proti uzneseniu o pripustení zmeny účastníkov konania. Z uvedeného vyplýva, že sudca odvolaniu súdneho exekútora nemieni vyhovieť.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1 O.s.p. prejednal odvolanie súdneho exekútora proti napadnutému rozhodnutiu súdu prvého stupňa, a to podľa § 214 ods.2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa rozhodol o zmene účastníka konania.

Podľa § 37 ods.1 O.s.p. Účastníkmi konania sú oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor.

Podľa § 218 ods.1 písm.b/ O.s.p. Odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený .

Keďže predmetom napadnutého uznesenia nie je rozhodovanie o trovách exekúcie, súdny exekútor podľa citovaného ustanovenia nie je účastníkom v konaní o zmene oprávneného, a preto nie je ani oprávnený na podanie odvolania proti takému rozhodnutiu.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd odvolanie súdneho exekútora odmietol.

Súdny exekútor bol v odvolacom konaní neúspešný, preto podľa § 224 ods.1 a § 142 ods.1 O.s.p. mu nevzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania a účastníkom konania také trovy nevznikli, preto odvolací súd rozhodol tak, že súdnemu exekútorovi ani účastníkom konania nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.