KSKE 13 CoE 155/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/155/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811208678 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811208678.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: U. K. P., s.r.o., IČO: XX XXX XXX, so sídlom v Q., L. XX, zastúpený advokátskou kanceláriou JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., IČO: 47 233 516, so sídlom v Bratislave, Kubániho 16 proti povinnému: L. Y., nar. XX.X.XXXX, bytom v D., G. XXXX/XXXX o vymoženie 3.004,53 eura s prísl. vedenej pred súdnym exekútorom T.. T. P., T. XX, B. pod sp. zn. Ex XXXX/XXXX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 14.12.2011, č.k. 12Er/875/2011-17, takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením zo dňa 14.12.2011, č.k. 12Er/875/2011-17 (ďalej len uznesenie ) zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia v časti 1.122,76 eura.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že oprávnený sa domáhal vykonania exekúcie na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodcovský rozsudok rozhodcu T.. V. B. zo dňa 26.4.2010 č.k. RK-XXX/XX-EK. Na základe návrhu oprávneného doručil súdny exekútor súdu prvého stupňa žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 41 ods. 2 písm. d) , § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok ) , § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len ZoRK ) , § 2, § 3 ods. 1 až 3 zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a podľa § 52 ods. 1, § 53 ods. 1, 2, 3, 5 a § 54 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len Občiansky zákonník ) a uviedol, že medzi účastníkmi bola dňa 16.1.2008 uzatvorená zmluva o revolvingovom úvere č. 8300006112 (ďalej len zmluva ) , ktorú súd prvého stupňa posúdil ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere riadiacu sa zákonom č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Z § 45 ZoRK vyplýva súdu možnosť a povinnosť preskúmať exekučný titul, ktorým je rozhodcovský rozsudok a zastaviť exekučné konanie, ak tento vykazuje vady, t.j. zaväzuje účastníka na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Ďalej súd prvého stupňa zistil, že v zmysle bodu 14 Sankcie Zmluvných dojednaní si oprávnený v konaní pred rozhodcom uplatnil zmluvnú pokutu vo výške 1.122,76 eura. Rozhodca bez ďalšieho nepovažoval zmluvné dojednania o zmluvnej pokute vo výške 50 % z nominálnej výšky úveru za neprimerané alebo v rozpore s dobrými mravmi. Naopak, pri hodnotení sankcií zohľadnil rozhodca, že oprávnený nie je bankou a nedodržanie splatnosti peňažných záväzkov dlžníkov pre neho predstavuje väčšie riziko. Súd prvého stupňa s týmto konštatovaním nesúhlasil, nakoľko priznaná a vymáhaná zmluvná pokuta vo výške 1.122,76 eura bola uplatnená na základe absolútne neplatného ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle § 53 ods. 1 a ods. 4 Občianskeho zákonníka. Preto mal súd prvého stupňa za nepochybné, že ustanovenia bodu 14 zmluvných dojednaní oprávneného spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Z uvedeného dôvodu považoval uplatnenú zmluvnú pokutu za plnenie v rozpore s dobrými mravmi a so zákonom. V závere uznesenia súd prvého stupňa citoval §

57 ods. 2 Exekučného poriadku a konštatoval, že v súlade s citovaným ustanovením v spojení s § 45 ods. 1 a 2 ZoRK má za to, že sú splnené podmienky na zastavenie exekúcie v sume 1.122,76 eura.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal oprávnený odvolanie, ktorým navrhol napadnuté uznesenie zrušiť v celom rozsahu a vrátiť na ďalšie konanie, pričom si uplatnil náhradu trov odvolacieho konania vo výške 92,02 eura.

V odvolaní oprávnený poukázal na znenie § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul a v prípade zistenia rozporu žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Ďalej oprávnený uviedol, že rozsah preskúmavacej právomoci exekučného súdu vo vzťahu k exekučnému titulu je daný a vymedzený preskúmaním materiálnej a formálnej vykonateľnosti exekučného titulu a posúdením rozporu plnenia priznaného exekučným titulom ako plnenia objektívne možného, plnenia právom dovoleného alebo plnenia v súlade s dobrými mravmi. Oprávnený ďalej v podanom odvolaní namietal postup súdu prvého stupňa, ktorý sa zaoberal Zmluvou o úvere a posudzoval jej podmienky za účelom posúdenia súladu plnenia priznaného exekučným titulom so zákonom podľa § 45 ZoRK. Takýto postup považoval za rozpor so zákonom, resp. za jeho obchádzanie, nakoľko exekučný súd nie je oprávnený o tejto otázke konať a rozhodovať (jedinou procesne relevantnou možnosťou preskúmania rozhodcovského rozsudku je jeho preskúmanie rozhodcom alebo všeobecným súdom na základe návrhu na zrušenie rozhodcovského rozsudku) . Oprávnený tiež poukázal na znenie § 45 ZoRK, v zmysle ktorého je exekučný súd oprávnený zastaviť exekúciu, ak rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo v rozpore s dobrými mravmi. Z uvedeného mal zato, že súd môže posudzovať len plnenie, na ktoré zaväzuje rozhodcovský rozsudok a nie plnenie, na ktoré zaväzuje zmluva. Taktiež oprávnený nesúhlasil so záverom súdu prvého stupňa o neprimeranej výške zmluvnej pokuty, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi. Oprávnený mal za to, že nakoľko zmluvná pokuta predstavuje sumu 0,21 eura za každý deň omeškania, teda jednu päťstotinu zo zabezpečenej sumy, nie je preto v rozpore s dobrými mravmi, a to aj z pohľadu porovnania výšky zmluvnej pokuty a výšky splátky ako zabezpečenej povinnosti. Oprávnený zároveň poukázal na rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave.

Súdny exekútor vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že sa plne stotožňuje s výrokom uznesenia súdu prvého stupňa a s argumentáciou obsiahnutou v odôvodnení napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 164 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p. ) , súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.

Podľa § 167 ods. 2 O.s.p., ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

Opraviť uznesenie podľa § 164 O.s.p. je možné len v prípadoch, že ide o chyby v písaní a počítaní a ďalej o také chyby, ktoré sú ako zrejmé nesprávnosti podobného pôvodu ako chyby v písaní a počítaní, tj. ku ktorým došlo len zjavným a okamžitým zlyhaním v duševnej či mechanickej činnosti osoby, za účasti ktorej došlo k vyhláseniu alebo vyhotoveniu rozsudku, a ktoré sú každému zrejmé; zrejmosť takej nesprávnosti vysvitá najmä z porovnania výroku rozsudku s jeho odôvodnením, pripadne aj z iných súvislostí (pozri rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, spis. zn. 2 Cz 57/68 zo dňa 27.9.1968) .

Z výrokovej časti uznesenia súdu prvého stupňa vyplýva, že súd zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia v časti 1.122,76 eura. Z odôvodnenia uznesenia však vyplýva, že súd prvého stupňa skúmal žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul a ich súlad so zákonom a pri posudzovaní zákonnosti zmluvnej pokuty uviedol, že považoval priznanú zmluvnú pokutu

za plnenie v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Preto v tejto časti (v sume 1.122,76 eura) exekúciu zastavil. V závere uznesenia poukázal na § 57 ods.2 Exekučného poriadku, podľa ktorého exekúciu súd môže zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona.

Z porovnania výrokovej časti a odôvodnenia uznesenia súdu prvého stupňa teda vyplýva, že v odôvodnení uznesenia došlo k zrejmej nesprávnosti, keď súd znenie výroku (zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia) odôvodnil neprislúchajúcimi ustanoveniami, ktoré upravujú zastavenie exekúcie. Túto zrejmú nesprávnosť však môže súd prvého stupňa kedykoľvek odstrániť.

Podľa § 222 ods. 3 O.s.p., za podmienok §164 môže odvolací súd nariadiť aj opravu napadnutého rozhodnutia.

Za daných okolností vrátil odvolací súd vec súdu prvého stupňa na opravu vyššie uvedenej zrejmej nesprávnosti.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.