KSKE 13 CoE 176/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/176/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7607205300 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7607205300.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Z. konsolidačná, a.s. Y. XX, N., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného M.. G. G., advokátkou, AK S. 9, N., proti povinnej: V. H., nar. X.X.XXXX, bytom W., F. XX, o vymoženie 390,26 eur vedenej u súdneho exekútora M.. Z. O., Exekútorský úrad A., G. XX, pod EX XXXX/XXXX, o odvolaní povinnej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. XEr/ XXX/XXXX-XX zo dňa 16.12.2010 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie povinnej.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zo dňa 16.12.2010 exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi M.. Z. O. trovy exekúcie vo výške 57,82 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uznesenia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a poverenia Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. XEr/XXX/XXXX-XX zo dňa 15.6.2007, súdny exekútor začal exekúciu proti povinnej. Exekútor predložil súdu podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinnej a žiadal priznať trovy exekúcie vo výške 73,62 eur. Súd prvého stupňa vec posúdil v súlade s ust. § 57 ods. 1 písm.h/ zák.č. 233/1995 Z.z., § 58 ods. 1 zák.č. 233/1995 Z.z. a § 203 ods. 2 zák.č. 233/1995 Z.z. Trovy exekúcie odôvodnil ust. § 14 a § 22 vyhl.č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

Proti výroku uznesenia súdu prvého stupňa o povinnosti nahradiť trovy exekúcie exekútorovi, podala v zákonnej lehote odvolanie povinná. Odvolanie odôvodnila tým, že je nezamestnaná, evidovaná na Úrade práce a poberá len dávky v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu nie je schopná trovy exekúcie uhradiť. Požiadala o určenie splátkového kalendára so splátkou maximálne 20,00 eur mesačne.

Oprávnený ani súdny exekútor sa k odvolaniu povinnej nevyjadrili.

Odvolací súd na základe podaného odvolania preskúmal napadnuté uznesenia súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 214 ods. 2 písm.c/ O.s.p. a dospel k záveru, že povinná (odvolateľka) nie je osobou spôsobilou na podanie odvolania.

Podľa ust. § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Takýmto účastníkom konania je v danom prípade povinná, nakoľko sa jedná o účastníka konania, ktorému výrokom napadnutého uznesenia nebola spôsobená žiadna ujma. Exekučné konanie voči povinnej bolo zastavené a na zaplatenie trov exekúcie bol zaviazaný oprávnený (nie povinná) . Preto odvolací súd v súlade s vyššie citovaným zákonným ustanovením odmietol odvolanie povinnej.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd v súlade s ust. § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p.. Oprávnenému a súdnemu exekútorovi takéto trovy nevznikli a povinná bola v odvolacom konaní neúspešná.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.