KSKE 13 CoE 37/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/37/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611204837 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611204837.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného W. V. so sídlom v O., vo veci pobočky W. K. B., A. XX proti povinnému Q. E., nar. X.X.XXXX, bytom I. X. Q. č. XX, W. K. B. pre vymoženie pohľadávky 14,60 eur s prísl., vedenej u súdneho exekútora JUDr. Mgr. Andreja Dembického, Exekútorský úrad Košice, so sídlom Werferova 1, Košice pod sp.zn. Ex XXX/XXXX, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 4Er/199/11-50 zo dňa 23.1.2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách exekúcie.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves, ako súd prvého stupňa, uznesením zo dňa 23.1.2012 zastavil exekúciu a povinného zaviazal uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 33,83 eur.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že na základe návrhu oprávneného a poverenia vydaného súdom prvého stupňa dňa 16.5.2011 súdny exekútor začal exekúciu proti povinnému a dňa 16.12.2011 povinný predložil návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu, že dňa 12.11.2011 vymáhanú sumu uhradil, o čom predložil dôkaz. Z tohto súd prvého stupňa zistil úhradu vymáhanej pohľadávky vo výške 14,60 eur, a preto podľa § 57 ods. 1 písm.f/ zák.č. 233/1995 Z.z. exekúciu zastavil. O trovách exekúcie súd prvého stupňa rozhodol podľa § 200 ods. 2, § 196 a § 197 ods. 1 zák.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti /ďalej Exekučný poriadok/ a uviedol, že mal preukázané, že povinný pohľadávku uhradil v priebehu exekúcie, a teda exekúcia bola začatá dôvodne, preto v zmysle citovaných ustanovení zaviazal povinného uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie, ktoré pozostávajú z minimálnej odmeny podľa § 14 vyhl.č. 288/1995 Z.z. vo výške 33,19 eur plus 20% DPH vo výške 6,64 eur.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie podal povinný v zákonnej lehote odvolanie z dôvodov uvedených v námietkach z dôvodu, že z vyčíslených trov nie je zrejmé, či v nich nie sú zahrnuté aj trovy za úkony vykonané do doby doručenia poverenia súdu na vykonanie exekúcie a s poukázaním na to, že v tej istej veci bolo uznesením sp.zn. 4Er/199/2011 zo dňa 23.9.2011 rozhodnuté tak, že námietkam povinného proti trovám exekúcie sa vyhovuje. Navrhol uznesenie v napadnutej časti zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na nové rozhodnutie a nikomu nepriznať trovy odvolacieho konania.

Uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o zastavení exekúcie nebolo odvolaním napadnuté a tento výrok nadobudol právoplatnosť.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal odvolanie povinného proti uzneseniu súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie, a to podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Odvolací súd sa s poukazom na ustanovenie § 219 ods. 2 O.s.p. stotožňuje s právnym posúdením nároku na úhradu trov exekúcie, vrátane výšky týchto trov, súdom prvého stupňa a na doplnenie k odvolacím dôvodom povinného uvádza nasledovné:

Pokiaľ ide o námietky povinného voči trovám exekúcie, týmto bolo uznesením súdu prvého stupňa zo dňa 23.9.2011 vyhovené. Trovy exekúcie súdneho exekútora boli v upovedomení o začatí exekúcie vyčíslené vo výške 62,03 eur. Odvolací súd uvádza, že rozhodnutie o námietkach proti trovám exekúcie je pre posúdenie výšky trov exekúcie pri zastavení exekúcie bezpredmetné, keďže výška trov exekúcie sa určuje podľa iných zákonných ustanovení. Pokiaľ ide o nemajetnosť povinného, táto nebola preukázaná, a pri rozhodovaní o trovách exekúcie zákonná úprava uvedená v Exekučnom poriadku ani nedáva súdu možnosť ju zohľadniť, aj keby bola preukázaná. Nedostatok majetku je však dôvodom na zastavenie exekúcie, a to v prípade, ak by bolo preukázané, že majetok povinného nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie.

K námietke povinného, že z vyčíslených trov nie je zrejmé, či v nich nie sú zahrnuté aj trovy za úkony vykonané do doby doručenia poverenia súdu na vykonanie exekúcie, odvolací súd uvádza, že trovy exekúcie boli súdom určené podľa ustanovenia § 14 ods. 1 vyhl.č. 288/1995 Z.z., ktoré upravuje výpočet trov exekúcie pri zastavení exekúcie, a to tak, že Ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti najmenej 33,19 eur.

Súd prvého stupňa priznal súdnemu exekútorovi iba paušálnu odmenu v minimálnej výške 33,19 eur, ktorá sa neurčuje v závislosti od počtu vykonaných úkonov, ale ide o minimálnu paušálnu odmenu.

Podľa § 196 Exekučného poriadku, Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty.

Podľa citovaného ustanovenia súdnemu exekútorovi patrí odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času a ak je platiteľom DPH, tak sa odmena a uvedené náhrady zvyšujú o daň z pridanej hodnoty.

V danej veci súd prvého stupňa zaviazal povinného iba na úhradu odmeny, ktorá je vo výške 33,19 eur a DPH, ktorá je podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení vo výške 20% ročne, a ktorá v danej veci činí 6,64 eur. Celkom teda súd prvého stupňa zaviazal povinného na zaplatenie trov exekúcie vo výške 39,83 eur v súlade s právnou úpravou.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách exekúcie potvrdil ako vecne správne.

V odvolacom konaní bol povinný neúspešný a ostatným účastníkom trovy odvolacieho konania nevznikli, a preto odvolací súd podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.