KSKE 13 NcC 27/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 13 NcC 27/2012

KS v Košiciach, dátum 15.07.2012, sp.zn. KSKE 13 NcC 27/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13NcC/27/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512205997 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512205997.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu N. W. C.. C..B..W.. so sídlom v R., K. Č.. XX/A, proti žalovanej M. I. A..C.. C. C. G. E., E. Č.. XX/A, o zaplatenie 22.328,50 eur s prísl., o námietke žalovanej s postúpením veci takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako bezdôvodne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

V prejednávanej veci žalobca v konaní uplatnil voči žalovanej peňažný nárok na Okresnom súde Košice- okolie titulom poistného plnenia.

Okresný súd Košice-okolie vydal vo veci platobný rozkaz, ktorým zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 22.328,50 eur s prísl.. Proti platobnému rozkazu podala odpor žalovaná, v ktorom zároveň vzniesla námietku miestnej nepríslušnosti Okresného súdu Košice-okolie. Okresný súd Košice-okolie listom zo dňa 11.6.2012 upovedomil žalovanú o postúpení veci Okresnému súdu Bratislava II.

Žalobca do 15 dní od doručenia upovedomenia o postúpení veci namietal postúpenie veci Okresnému súdu Bratislava II, preto Okresný súd Košice-okolie poukazujúc na ust. § 105 ods. 3 predložil vec na rozhodnutie o námietke postúpenia veci nadriadenému súdu - Krajskému súdu v Košiciach.

Podľa § 105 ods. 1 O.s.p. súd skúma miestnu príslušnosť iba podľa § 88. Ak však navrhovateľ vystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ alebo ak miestnu príslušnosť namieta odporca, súd skúma miestnu príslušnosť aj podľa § 84-87. Súd skúma miestnu príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. Neskôr ju skúma len na námietku účastníka, ak ju uplatní najneskôr pri prvom úkone, ktorý účastníkovi patrí.

Podľa § 105 ods. 2 O.s.p. ak súd podľa ods. 1 zistí, že nie je miestne príslušný, neodkladne postúpi vec príslušnému súdu bez rozhodnutia, alebo ju za podmienok uvedených v § 11 ods. 3 predloží Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky; o tomto postúpení súd upovedomí účastníkov.

Podľa § 105 ods. 3 O.s.p. ak súd ktorému bola vec postúpená s postúpením nesúhlasí, alebo ak účastník postúpenie namieta do 15 dní od doručenia upovedomenia o postúpení, predloží vec na rozhodnutie

svojmu nadriadenému súdu; jeho rozhodnutím je viazaný aj súd, ktorému má byť vec podľa rozhodnutia nadriadeného súdu postúpená. Nadriadený súd rozhodne do 30 dní od predloženia veci.

V citovanom zákonnom ustanovení § 105 ods. 2 je upravený procesný postup pre prípad, že súd prvého stupňa dospeje k záveru o svojej miestnej nepríslušnosti. Preto ak súd zistí, že nie je miestne príslušný, má povinnosť neodkladne postúpiť vec príslušnému súdu bez rozhodnutia a o tomto postúpení má povinnosť upovedomiť účastníkov. Ak účastníci postúpenie veci namietajú, vec nadriadenému súdu nepredkladá, lebo v prípade námietky účastníka s postúpení veci v lehote do 15 dní od doručenia upovedomenia o postúpení, predkladá vec na rozhodnutie svojmu nadriadenému súdu súd, ktorému bola vec postúpená (§ 105 ods. 3) .

V prejednávanej veci ako vyplýva z obsahu spisu Okresný súd Košice-okolie skúmal svoju miestnu príslušnosť na námietku žalovanej uplatnenej v odpore proti platobnému rozkazu (§ 105 ods. 1 ) , avšak potom, čo zistil, že nie je miestne príslušný upovedomil síce účastníkov o postúpení veci Okresnému súdu Bratislava II, avšak vec tomuto súdu nepostúpil.

V rozpore s ust. § 105 ods. 3 predložil vec na rozhodnutie o nesúhlase žalobcu s postúpení veci svojmu nadriadenému súdu - Krajskému súdu v Košiciach aj napriek tomu, (ako vyplýva z ust. § 105 ods. 3) vec na rozhodnutie svojmu nadriadenému súdu predkladá súd, ktorému vec bola postúpená, v danom prípade má takúto povinnosť Okresný súd Bratislava II za podmienky, že mu vec bude postúpená.

Okresný súd Košice-okolie preto nemal povinnosť predkladať vec na rozhodnutie svojmu nadriadenému súdu o námietke žalobcu s postúpením veci, preto jeho postup bol v rozpore s ust. § 105 ods. 2 a 3 O.s.p..

Z dôvodu nedostatku funkčnej príslušnosti preto Krajský súd v Košiciach vracia vec súdu prvého stupňa ako bezdôvodne predloženú a po vrátení veci postupom podľa § 105 ods. 2 O.s.p. neodkladne postúpi vec príslušnému súdu - Okresnému súdu Bratislava II.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.