KSKE 14 Cb 11417/1992 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cb 11417/1992

KS v Košiciach, dátum 21.08.2012, sp.zn. KSKE 14 Cb 11417/1992

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cb/11417/1992 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7092898604 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7092898604.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: X. a.s., X. 5, B., D.: XX XXX XXX, zast.: JUDr. Jozef Futó, advokát, Zimná 20, Košice, proti žalovaným:1/ V. mliekarne, štátny podnik v likvidácii, A., D.: XX XXX XXX, X./ B., s.r.o., L. 4, B., D.: XX XXX XXX, o zaplatenie 91 529,00 Sk s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu 21.7.1992 žiadal, aby súd zaviazal žalovaného v 1. rade, alebo žalovaného v 2. rade na zaplatenie 91 529,00 Sk a náhrady trov konania z dôvodu neuhradenej poslednej splátky ceny projektu Stáčiareň a príjem mlieka vyúčtovaná faktúrou č. 55790 z 28.12.1990, splatnou dňa 11.1.1991.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I oddiel: Pš, vložka č. 7/V vyplýva, že žalovaný v 1. V. mliekarne, štátny podnik - v likvidácii, A., bol na základe skončenia likvidácie v súlade s ust. § 15 a nasl. zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, dňa 8.1.2004 vymazaný z obchodného registra.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č. 3084/P vyplýva, že žalovaný v 2. rade B., s.r.o., L. 4, B., bol z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti od 29.7.2011, dňa 14.3.2012 vymazaný z obchodného registra.

Podľa ust. § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Podľa ust. § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 107 ods. 4 O.s.p. ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví.

Z vyššie spomínaného výpisu z obchodného registra Okresného súdu Košice I a Okresného súdu Prešov je zrejmé, že žalovaný v 1. rade a tiež žalovaný v 2. rade bol z Obchodného registra vymazaný (dňa 8.1.2004 a dňa 14.3.2012) , teda nemá v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona spôsobilosť byť účastníkom konania, ktorej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva. Pretože žalovaný 1/, 2/ zanikol bez právneho nástupcu, súd podľa citovaného ustanovenia konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.