KSKE 14 Cb 17729/1992 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cb 17729/1992

KS v Košiciach, dátum 12.08.2012, sp.zn. KSKE 14 Cb 17729/1992

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cb/17729/1992 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7092899589 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7092899589.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: U.S.Steel Košice, s.r.o. so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, Košice, IČO: 36 199 222 (pôvodne VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice) , proti žalovanému: Priemyselný podnik, mestský podnik v likvidácii, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00 182 281, o zaplatenie 2 473,48 eur (74 516,00 Sk ) s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žalobcovi nevracia súdny poplatok za návrh.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca (pôvodne VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice) žalobou doručenou súdu dňa 11.11.1992 uplatnil proti žalovanému právo na zaplatenie peňažnej sumy 74 516,00 Sk s prísl., na základe pen. zať. č. XXXXXX zo dňa XX.X.XXXX, ktorou vyúčtoval žalovanému poplatok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúr splatných dňa X.X.XXXX za dodané výrobky - pozinkované plechy. Zároveň žiadal zaviazať žalovaného na náhradu trov konania vo výške 2 980,00 Sk, titulom zaplateného súdneho poplatku do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Krajský súd v Bratislave uznesením 1K 158/93 zo dňa 12.5.1994 vyhlásil konkurz na majetok žalovaného a uznesením sp. zn. Z-2-1K 159/93 z 22.10.2003 ustanovil za správcu konkurznej podstaty JUDr. Dagmar Valovičovú, Gajova 11, Bratislava.

Žalobca podaním zo dňa 17.7.2012 vzal návrh v celom rozsahu späť, žiadal konanie zastaviť a vrátiť žalobcovi zaplatený súdny poplatok za návrh.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom a žalovaný so späťvzatím návrhu podaním zo dňa 6.8.2012 súhlasil, preto súd podľa citovaného ustanovenia konanie zastavil.

Podľa § 11 ods.3 prvá veta zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení, poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo

dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie.

Žalobca zaplatil súdny poplatok za návrh prevodným príkazom vo výške 2 980,00 Sk dňa 22.2.1993. Žalobcovi sa však súdny poplatok nevracia, keďže vo veci už bolo pojednávanie (dňa 22.6.1994) , a teda žalobca nezobral návrh späť pred prvým pojednávaním.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.