KSKE 14 Cb 2625/1996 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cb 2625/1996

KS v Košiciach, dátum 12.01.2012, sp.zn. KSKE 14 Cb 2625/1996

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cb/2625/1996 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7096899365 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7096899365.5

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: F. konsolidačná, a.s. N. XX, V., IČO: XX XXX XXX proti žalovanému: B. spoločnosť s ručením obmedzeným M., M. 5, M., IČO: XX XXX XXX o zaplatenie 198 411,49 eur (5,977 344,45 Sk) s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca v návrhu na začatie konania zo dňa 20.12.1996 uplatnil právo na zaplatenie peňažnej sumy 5,977 344,45 Sk titulom istiny s 15 % úrokom z omeškania od 31.8.1996 do zaplatenia a sumu 3 462 430,79 Sk titulom príslušenstva, ako aj náhradu trov konania na základe poskytnutého úveru vo výške 6 398 000,00 Sk na odkúpenie časti P. D. D.. Úver žalobca poskytol žalovanému na základe Úverovej zmluvy č. XX/X/XXXX zo dňa 2.7.1993.

Z obsahu konkurzného spisu vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod č.k. 4K/49/2004 súd zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K/49/2004-102 zo dňa 20.1.2011 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu: B. spoločnosť s ručením obmedzeným M., M. X, M. a zároveň bol JUDr. L. T. zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 1.3.2011.

Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, vložka č. 2244/V zistil, že súd povolil výmaz žalovaného na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K/49/2004-102 zo dňa 20.1.2011, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia, nakoľko po ukončení konkurzu nezostal spoločnosti žiaden majetok (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka) . K výmazu žalovaného došlo dňa 16.8.2011.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Podľa § 107 ods. 1 O.s.p. ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť, alebo či môže v ňom pokračovať.

Podľa § 107 ods. 4 O.s.p. ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, ak právneho nástupcu nie, súd konanie zastaví.

Pretože právnická osoba zanikla výmazom z obchodného registra a ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nie je možné odstrániť, súd s poukazom na ust. § 104 ods. 1 a § 107 ods. 4 O.s.p. konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.