KSKE 14 Cb 7611/1993 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cb 7611/1993

KS v Košiciach, dátum 30.10.2012, sp.zn. KSKE 14 Cb 7611/1993

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cb/7611/1993 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7093899709 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7093899709.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou N.. N. Y. v právnej veci žalobcu VEJEX s.r.o., 8. mája 494/17, Svidník, IČO 31 655 441, proti žalovanému OBZOR - výrobné družstvo nevidiacich Levoča v likvidácii, Pod kamenným vrchom 1, Levoča, IČO 00 690 813, o zaplatenie 43 142,00 eur (1 299 681,00 Sk) takto

r o z h o d o l :

Konanie v časti o zaplatenie 3 485,37 eur (105 000,00 Sk) zastavuje.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 39 656,14 eur (1 194 681,00 Sk) a nahradiť trovy konania vo výške 1 726,00 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca, resp. jeho právny predchodca sa svojim návrhom domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu sumu 1 299 681,00 Sk titulom uplatnenia ceny za práce vykonané na FC XX stavby C. zariadenie W. a nahradil mu trovy konania.

Žalovaný vo vyjadrení k návrhu uviedol, že nikdy nebol v žiadnom záväznom právnom vzťahu so žalobcom. Uzatvorená hospodárska zmluva zo dňa X.X.XXXX č. 4583/87 uvádza, že zmluvnými stranami sú žalobca a VDI OBZOR Košice. VDN OBZOR Levoča v zmluve nevystupovalo a nemôže niesť povinnosti z neplnenia záväzkov, ktoré vyplynuli zo zmluvy. V sporných veciach sa žalobca obracal na VDI OBZOR Košice a že je tomu tak, predkladá rozhodnutie Krajskej štátnej arbitráže v Košiciach č. 5581/90 z 29.3.1991, ktorým bola zamietnutá žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby. Bolo to v čase, keď od 1.1.1991 bolo rozdelené VDI OBZOR Košice. Arbitrážne rozhodnutie mu pri rozdelení závodov nebolo predložené, ďalej vystupovalo VDI OBZOR Košice a stavba nebola dokončená v termíne podľa zmluvy.

Predkladá dodatok č. 1 k prílohe č. 8 protokolu delimitačnej zmluvy o rozdelení majetku, ktorý nepodpísal a tiež svoje stanovisko, kde nesúhlasil s prevzatím stavby a poukazoval na to, že dostavbu zabezpečí VDI OBZOR Košice. Žalobcu 28.3.1991 upozornil, že okamžite pozastavuje výstavbu a žalobca mal činnosť pozastaviť. Pripúšťa, že pre neznalosť o rozhodnutí Krajskej štátnej arbitráže v Košiciach v Košiciach mohli jeho pracovníci urobiť vyhlásenia, o ktoré sa žalobca opiera. Ak žalobca naďalej vykonával práce, nesie zodpovednosť znášania finančných nákladov. Má za to, že žaloba je neopodstatnená a navrhuje ju zamietnuť.

Podaním zo dňa 13.5.1996 žalobca vzal späť návrh v časti o 105 000,00 Sk - 3 485,37 eur, pretože táto suma bola po začatí konania zaplatená formou nájomného zápočtu.

Súd konanie v časti o 3 485,37 eur - 105 000,00 Sk podľa § 96 ods. 1, 3 O.s.p. zastavil.

Súd vykonal vo veci dokazovanie a zistil tento skutkový stav. Na základe hospodárskej zmluvy ZSP 4589/87 vykonával žalobca pre žalovaného práce na stavbe Predškolské zariadenie Levoča (MŠ + DJ) . Za vykonané práce vystavil faktúru č. 1400073341 dňa 15.9.1992 splatnú 2.10.1992 za cenu vykonaných prác vo výške 4 166 532,00 Kčs a po odpočítaní splátok vo výške 2 866 851,00 Kčs žiadal zaplatiť 1 299 681,00 Kčs. Po čiastočnom späťvzatí ostala predmetom sporu hodnota prác vo výške 1 194 681,00 Sk - 39 656,14 eur.

Zo súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu, ktoré sú prílohou faktúry č. 1400073341 (konečnej faktúry) vyplýva, že žalobca vykonal práce na stavbe Predškolské zariadenie Levoča v hodnote 4 166 532,00 Kčs. Zaplatené boli splátky vo výške 2 866 851,00 Kčs a na zaplatenie ostáva suma 1 299 681,00 Kčs. Zisťovací protokol bol podpísaný žalobcom a žalovaným.

Námietka žalovaného, že nebol v záväzkovom vzťahu so žalobcom nie je dôvodná. Žalobca, resp. jeho právny predchodca a VDI OBZOR Košice uzatvorili hospodársku zmluvu na stavbu Predškolské zariadenie Levoča, ktorá mala byť dokončená v decembri 1991. Návrh žalobcu na predĺženie termínu dokončenia, nemá vplyv na zmluvný vzťah účastníkov, tým, že návrhu Krajská štátna arbitráž v Košiciach nevyhovela, ostal v platnosti dohodnutý termín dokončenia.

Delimitačnou zmluvou, prílohou č. 8 sa dňom 1.1.1991 od VDI OBZOR Košice odčlenil závod v Levoči s názvom Obzor - výrobné družstvo nevidiacich Levoča, Pod kamenným vrchom 1. Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, ktorý bol podkladom pre fakturáciu, podpísalo za odberateľa OBZOR výrobné družstvo nevidiacich Levoča.

Podľa zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach žalobca práce v uplatnenej výške vykonal, žalovaný zisťovací protokol podpísal, súd preto žalobe vyhovel a zaviazal žalovaného na zaplatenie 39 656,14 eur (1 194 681,00 Sk) .

Zmluvou o postúpení pohľadávok pôvodný žalobca Hutné stavby a.s., Letná 45, Košice postúpil dňa 26.2.1997 uplatnenú pohľadávku spoločnosti VEJEX s.r.o. Svidník a súd uznesením z 3.10.2008 zmenu účastníkov pripustil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý mal vo veci úspech, priznal s poukazom na ustanovenie § 151 O.s.p. trovy konania pozostávajúce zo súdneho poplatku za návrh vo výške 1 726,00 eur.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.