KSKE 14 Cbi 109/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cbi 109/2005

KS v Košiciach, dátum 30.09.2012, sp.zn. KSKE 14 Cbi 109/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cbi/109/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7005203120 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7005203120.4

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Drahomírou Brixiovou v právnej veci žalobcu: C.. C. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. 9, XXX XX M. proti žalovanému: L.. L. T., P. 5, XXX XX M., správca konkurznej podstaty úpadcu U. F. - F. F., M. XX, XXX XX M., IČO: XX XXX XXX, v konaní o zaplatenie 1.315,31 eur (39.625,- Sk) s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobcovi 1.315,31 eur od 14.5.2005 do zaplatenia a trovy konania v sume 65,76 eur do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V časti príslušenstva súd konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa podanou žalobou domáhal voči žalovanému náhrady škody vo výške 1.315,31 eur (39.625,- Sk) s príslušenstvom.

Svoj návrh odôvodnil tým, že zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 6.5.2002 postúpil časť svojej pohľadávky voči úpadcovi U. F. - F. F. vo výške 2.402,84 eur (72.388,- Sk) na V. I.. V. I. dňa 6.5.2002 realizoval následne započítanie vzájomných pohľadávok voči úpadcovi U. F. - F. F.. Dňa 10.7.2002 správca konkurznej podstaty úpadcu U. F. - F. F. oznámil, že vzájomné započítanie pohľadávok medzi V. I. a úpadcom neuznáva a začal od p. V. I. vymáhať dlh. Dňa 16.1.2004 podal žalobca žalobu o určenie platnosti právnych úkonov (započítania pohľadávok) . Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 25.8.2004 určil, že právne úkony započítania pohľadávok sú platné a neuznanie započítania pohľadávok nebolo v súlade s právom. Dňa 14.5.2005 postúpil postupca V. I. pohľadávku, ktorá vznikla titulom bezdôvodného obohatenia na žalobcu. Pred začatím pojednávania zobral žalobca späť návrh, čo sa týka príslušenstva a netrval na rozšírení žalobného návrhu o sumu 1.087,53 eur.

Žalovaný na pojednávaní dňa 1.10.2012 uznal nárok žalobcu uplatnený žalobou vo výške 1.315,31 eur.

Podľa § 153a ods. 1, 2, 3 O.s.p. ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku. Rozhodnúť spor rozsudkom na základe čiastočného uznania nároku možno len na návrh žalobcu a na základe úplného alebo čiastočného vzdania sa nároku len so súhlasom žalovaného. Rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku nemožno rozhodnúť spor, ktorý účastníci nemôžu skončiť súdnym zmierom.

Súd v súlade s citovaným zákonným ustanovením keďže žalovaný uznal žalobcom uplatnený nárok vo výške 1.315,31 eur rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozsudku.

Podľa ust. § 96 ods. 1, 2 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd v tejto časti zastaví. Súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí, v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.

Nakoľko žalobca zobral pred začatím pojednávania späť návrh ohľadne príslušenstva, súd v tejto časti konanie zastavil.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý bol v konaní úspešný priznal náhradu trov konania vo výške 65,76 eur. Trovy konania predstavujú žalobcom zaplatený súdny poplatok za návrh, ktorý je povinný žalovaný uhradiť v súlade s výrokom tohto rozsudku.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.