KSKE 14 Cbi 31/2008 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cbi 31/2008

KS v Košiciach, dátum 03.06.2012, sp.zn. KSKE 14 Cbi 31/2008

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cbi/31/2008 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7008201872 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7008201872.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Drahomírou Brixiovou v právnej veci žalobkyne: Y. I., nar. XX.X.XXXX, bytom P. XX, XXX XX Q. proti žalovanému: Z.. Z. E., S. XX, H., správca konkurznej podstaty úpadcu Y., s. r. o., N. (J.) , XXX XX K., IČO: XX XXX XXX o vylúčenie veci z konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

Súd v y l u č u j e z konkurznej podstaty úpadcu Y., s. r. o., N. (J.) , K., IČO: XX XXX XXX nehnuteľnosť zapísanú na LV č. XXXX, parc.č. 3075, kat. úz. Y. a to garáž súp. č. 2358.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 18.12.2008 sa žalobkyňa domáhala vylúčenia nehnuteľnosti zap. na LV č. XXXX, parc. č. 3075, kat. úz. Y. - garáže súp. č. 2358 z konkurznej podstaty úpadcu Y., s. r. o., N., K..

Svoj návrh odôvodnila tým, že v decembri 2007 sa dozvedela o tom, že žalovaný zaradil do súpisu konkurznej podstaty garáž č. 43, kat. úz. Y. zap. na LV č. XXXX, parc. č. 3075. Uviedla, že na základe zmluvy o dielo uzavretej dňa 21.12.2001 s úpadcom Y., s. r. o. nadobudla uvedenú nehnuteľnosť ako výlučná vlastníčka. Rozhodnutím Obecného úradu Y. č. k. 1213/2007 bolo pridelené garáži súpisné číslo 2358 a na základe tohto bola garáž zapísaná aj na liste vlastníctva.

Žalovaný navrhol, aby súd rozhodol na základe dôkazov nachádzajúcich sa v spise s tým, že rozhodnutie ponecháva na zvážení súdu.

Súd vykonal dokazovanie vypočutím žalobkyne, žalovaného, dokladmi k spisu pripojenými a zistil tento skutkový stav:

Uznesením Krajského súdu v Košiciach sp. zn. XK XXX/XXXX zo dňa 26.2.2002 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Y., s. r. o., K., IČO: XX XXX XXX. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. XK XXX/XXXX zo dňa 3.11.2004 bol do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu Y., s. r. o. ustanovený žalovaný.

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 21.12.2001 uzavretej medzi úpadcom ako zhotoviteľom a žalobkyňou ako objednávateľom sa úpadca zaviazal zhotoviť pre žalobkyňu garáž v kat. úz. Y. za kúpnu cenu 140.000,- Sk.

Obecný úrad Y. dňa 15.4.2002 Listinou o určení súpisného čísla určil pre stavbu - garáž postavenú úpadcom v kat. úz. Y. súpisné číslo 2358.

Rozhodnutím zo dňa 22.11.2007 Obecný úrad Y. opätovne určil pre garáž na parc. č. XXXX, kat. úz. Y. súpisné číslo 2358.

Z faktúry č. 91/2001 zo dňa 21.12.2001 mal súd za preukázané, že žalobkyňa uhradila úpadcovi dohodnutú cenu za stavbu predmetnej garáže vo výške 140.000,- Sk.

Z LV č. XXXX kat. úz. Y., parc. č. 3075, súp. č. 2358 - garáž mal súd ďalej za preukázané, že vlastníčkou uvedenej nehnuteľnosti v celosti je žalobkyňa s tým, že titulom nadobudnutia predmetnej garáže bolo rozhodnutie Obecného úradu v Y. o pridelení súpisného čísla.

Podľa § 19 ods. 1 zák. č. 328/1991 Z.z. (Zákon o konkurze a vyrovnaní) ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu.

Podľa § 19 ods. 2 Zákona o konkurze a vyrovnaní súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že vec je do súpisu zaradená oprávnene.

Súd po preskúmaní vyššie uvedených dokladov dospel k záveru, že správca konkurznej podstaty pochybil, keď nehnuteľnosť - garáž zapísanú na LV č. XXXX, parc.č. 3075, kat. úz. Y., súp. č. 2358 zapísal do súpisu konkurznej podstaty.

Preto na základe uvedených skutočností rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozsudku a nehnuteľnosť - garáž, výlučnou vlastníčkou ktorej je žalobkyňa, vylúčil z konkurznej podstaty.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov konania nepriznal z dôvodu, že žalobkyňa, ktorá bola v konaní úspešná, náhradu trov konania nepožadovala a žalovaný bol v konaní neúspešný.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.