KSKE 14 Cbi 5/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cbi 5/2010

KS v Košiciach, dátum 15.10.2012, sp.zn. KSKE 14 Cbi 5/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cbi/5/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234203 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234203.4

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Drahomírou Brixiovou v právnej veci žalobcu: V. SR Q., s. r. o., U. B. XXXX, XXX XX A., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Editou Balážikovou, advokátkou, Jesenského 231/5, Partizánske proti žalovanému: T.. T. Y., U. 5, B., správca konkurznej podstaty úpadcu R. A., a. s., S. XX, P. M. F., IČO: XX XXX XXX o vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

Správca konkurznej podstaty - žalovaný je povinný vylúčiť zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu R. A. a. s., S. XX, P. M. ves, IČO: XX XXX XXX nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXXX Správy katastra Košice IV, kat. úz. T. L. a to: parc. č. XXXX/X o výmere 504m2, zastavané plochy a nádvoria, parc č. XXXX/X o výmere 868m2, zastavané plochy a nádvoria, parc.č.XXXX/X o výmere 998 m2, zastavané plochy a nádvoria, budova súp. č. XXXX na parc.č. XXXX/X - výmenníkova stanica v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 150,48 eur do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 26.8.2010 domáhal vylúčenia vecí zo súpisu konkurznej podstaty. V žalobe uviedol, že žalobcovi bolo dňa 27.7.2010 uložené uznesením Krajského súdu v Košiciach, aby podal do 30 dní od doručenia tohto uznesenia žalobu voči správcovi konkurznej podstaty úpadcu R. A., a. s. o vylúčenie nehnuteľností zo súpisu konkurznej podstaty, nakoľko správca konkurznej podstaty tieto zapísal do súpisu majetku úpadcu. Žalobca uviedol, že podľa LV č. XXXXX, kat. úz. B. IV - T. L. je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV č. XXXXX budova s. č. XXXX na parc. č. XXXX/X - výmenníková stanica, budova s. č. XXXX na parc č. XXXX/X - sklad DT-B, zastavané plochy a nádvoria zapísané na parc. č. XXXX/X o výmere 2480 m2, na parc. č. XXXX/X o výmere 504m2, na parc. č. XXXX/XX o výmere 1089 m2, na parc. č. XXXX/X o výmere 868 m2 a na parc. č. XXXX/X o výmere 998 m2. Žalobca predmetné nehnuteľnosti nadobudol titulom kúpnych zmlúv, ktorých vklad bol povolaný Správou katastra Košice IV pod V XXXX/XX, XXXX/X dňa 30.5.2002. Predávajúci, od ktorého nehnuteľnosti nadobudol žalobca, bol ex offo vymazaný z obchodného registra dňom 29.6.2007. Mal za to, že správca konkurznej podstaty neoprávnene zahrnul uvedené nehnuteľnosti do majetku úpadcu s odôvodnením, že v čase vyhlásenia konkurzu boli tieto nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu. Žalobca bol preto nútený domáhať sa ich vylúčenia zo súpisu konkurznej podstaty predmetnou žalobou. Vlastníctvo k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam preukázal LV č. XXXX, ktorý pripojil k žalobe spolu s kúpnou zmluvou zo dňa 28.5.2002.

Žalovaný podaním zo dňa 1.10.2012 súhlasil, aby bol vylúčený z konkurznej podstaty majetok v súlade s podanou žalobou.

Súd z obsahu spisu zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 5K/100/2000 bol na majetok úpadcu R. A., a. s., P. M. F. dňa 16.1.2001 vyhlásený konkurz. Správca konkurznej podstaty úpadcu R. A., a.s. - žalovaný zapísal do súpisu majetku úpadcu aj nehnuteľnosti vedené na LV č. XXXXX kat. úz. B. IV-T. L., parc. č. XXXX/X o výmere 504 m2-zastavané plochy a nádvoria, parc. č. XXXX/X o výmere 868m2 - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. XXXX/X o výmere 998m2 - zastavané plochy a nádvoria, budova súp. č. XXXX na parc. č. XXXX/X - výmenníková stanica.

Krajský súd uznesením zo dňa 19.7.2010, ktoré prevzal žalobca dňa 27.7.2010, vyzval žalobcu, aby do 30 dní od doručenia uznesenia podal na Krajský súd v Košiciach žalobu o vylúčenie nehnuteľností zapísaných na LV č. XXXXX kat. úz. B. IV-T. L..

Žalobca v súdom stanovenej lehote dňa 26.8.2010 doručil Krajskému súdu v Košiciach žalobu o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty.

Podľa § 153 a ods. 1, 2, 3 O.s.p. ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku. Rozhodnúť spor rozsudkom na základe čiastočného uznania nároku možno len na návrh žalobcu a na základe úplného alebo čiastočného vzdania sa nároku len so súhlasom žalovaného. Rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku nemožno rozhodnúť spor, ktorý účastníci nemôžu skončiť súdnym zmierom.

Žalovaný uznal nárok žalobcu, nakoľko pochybnosti o tom, že boli splnené podmienky privatizačnej zmluvy, ktorých naplnenie spôsobuje neplatnosť prevodov privatizačného majetku, bol na základe správcom dodatočne získaných informácií a dokumentov predložených žalobcom odstránené.

Preto súd rozhodol na základe vyššie citovaných ustanovení tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozsudku a uložil správcovi konkurznej podstaty vylúčiť nehnuteľnosti v súlade s návrhom žalobcu zo súpisu konkurznej podstaty.

O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p..

Žalobcovi, ktorý bol úspešný v konaní, súd priznal náhradu trov konania vo výške 125,40 eur. Trovy konania predstavujú trovy právneho zastúpenia, ktoré súd priznal právnemu zástupcovi žalobcu v súlade s Vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokátov za poskytnutie právnych služieb § 11 ods. 1 písm. a) . Základná sadzba tarifnej odmeny podľa uvedeného ustanovenia za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu vecí alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami.

Vzhľadom k tomu, že predmetom sporu je vylúčenie nehnuteľností z konkurznej podstaty, nie je možné v danom prípade vychádzať z hodnoty základnej tarifnej odmeny a to kúpnej ceny nehnuteľnosti. Keďže v roku 2010 výpočtovým základom pre výpočet trov právneho zastúpenia predstavovala 1/13- ina výpočtového základu 55,49 eur, súd priznal právnej zástupkyni žalobcu odmenu vo výške 2x55,49 eur (príprava a prevzatie zastúpenia, spísanie návrhu) a 2x 7,21 eur režijný paušál. Súd priznal zo sumy 125,40 eur právnej zástupkyni žalobcu DPH vo výške 25,08 eur.

Súd nepriznal právnej zástupkyni žalobcu trovy právneho zastúpenia za účasť na pojednávaní dňa 15.10.2012 , cestovné ani náhradu za stratu času v súlade s vyúčtovaním zo dňa 17.10.2012 z dôvodu, že právna zástupkyňa bola oboznámená s tým, že žalovaný uznal nárok žalobcu, a preto vo veci bude rozhodnuté pre uznanie nároku. Právna zástupkyňa na pojednávaní konanom dňa 15.10.2012 k veci samej nepodala žiadne vyjadrenie, preto súd považoval jej účasť na pojednávaní za neúčelnú.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné, okrem dôvodov uvedených v § 202 ods. 1 O.s.p. Odvolanie je prípustné proti výroku o náhrade trov konania a to v lehote do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.