KSKE 14 CoE 122/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/122/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7705218348 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7705218348.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: U. riaditeľstvo PZ v U., U. 8, U., M. XX XXX XXX proti povinnému: M.. N. H., nar. XX.X.XXXX, E. XXX/X, X. o vymoženie XX,XX eura s prísl. vedenej súdnym exekútorom G.. D. B., T. úrad H., L. XXXX, H. pod sp. zn. EX XXXX/XXXX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu D. zo dňa X.X.XXXX č. k. XXEr XXX/XXXX-XX takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že súdnemu exekútorovi trovy exekúcie nepriznáva.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa uložil povinnému zaplatiť súdnemu exekútorovi G.. D. B. trovy exekúcie v sume XX,XX eura do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.

V odôvodnení svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že dňa XX.X.XXXX poveril vykonaním exekúcie súdneho exekútora pre vymoženie pohľadávky oprávneného podľa exekučného titulu - bloku na pokutu nezaplatenú na mieste zo dňa X.X.XXXX. Uznesením zo dňa X.XX.XXXX exekúciu zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. f/ Exekučného poriadku, pretože vykonateľnosť rozhodnutia uplynula XX.X.XXXX. Súdnemu exekútorovi trovy nepriznal, lebo si ich neuplatnil. Podaním zo dňa X.XX.XXXX súdny exekútor oznámil, že trovy exekúcie vyčíslil a doručil súdu prvého stupňa ešte pred rozhodnutím vo veci a žiadal, aby mu boli priznané. Toto podanie súd prvého stupňa podľa obsahu vyhodnotil ako odvolanie proti výroku o trovách exekúcie, o ktorom rozhodol sudca súdu prvého stupňa.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 200 ods. 2, § 196 a § 197 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , podľa § 27a, § 14 ods., § 5 ods. 1 a § 22 ods. 1 vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov a súdnemu exekútorovi priznal minimálnu odmenu vo výške XX,XX eura, XX% DPH vo výške X,XX eura a hotové výdavky pozostávajúceho z poštovného X eurá a cestovného za vykonanie služobnej cesty zo H. do D. a späť v sume XX eur. Na úhradu trov exekúcie v sume XX,XX eura zaviazal povinného, pretože zapríčinil začatie exekúcie.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie povinný. Vytýkal súdu prvého stupňa, že v rozhodnutí nesprávne poučil účastníkov o opravnom prostriedku, keď uviedol, že proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Ustanovenie § 58 ods. 5 Exekučného poriadku totiž proti výroku o náhrade trov konania v prípade zastavenia exekúcie odvolanie pripúšťa. Povinný žiadal zrušiť napadnuté uznesenie a súdnemu exekútorovi nepriznať trovy exekúcie. Uviedol, že súdny exekútor si nesplnil základnú povinnosť a o začatí exekúcie povinného neupovedomil. V súlade s ustanovením § 49 ods. 1 Exekučného poriadku nebolo povinnému do vlastných rúk doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Zdôraznil, že vykonanie exekúcie bez doručenia upovedomenia o začatí exekúcie povinnému má za následok

porušenie základného práva na spravodlivé súdne konanie zaručené čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uviedol, že zastavenie exekúcie nebolo spôsobené povinným, ale nekonaním súdneho exekútora, ktorý od poverenia na vykonanie exekúcie neuskutočnil potrebné úkony, čím došlo k prekludovaniu pohľadávky oprávneného. S poukazom na ustanovenie § 150 ods. 1 O. s. p. povinný poukázal na to, že je povinnosťou súdu zvážiť, ktoré z vynaložených trov na vymáhanie nároku boli účelné a či z objektívneho hľadiska neprichádza do úvahy tzv. procesné zavinenie súdneho exekútora.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu podľa § 212 ods. 1 O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

V danej veci podal oprávnený návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi dňa XX.XX.XXXX na základe exekučného titulu, ktorým bol blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA XXXXXXX zo dňa X.X.XXXX. V poučení rozhodnutia je uvedené, že je právoplatné podpisom páchateľa priestupku, v danom prípade X.X.XXXX a vykonateľným sa stalo márnym uplynutím lehoty XX dní na splnenie povinnosti zaplatiť pokutu, t. j. XX.X.XXXX. Pretože podľa § 88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení účinnom do XX.X.XXXX súdny exekútor uloženú pokutu nevymohol, uplynutím troch rokov od vykonateľnosti rozhodnutia zaniklo právo oprávnenému priznanú pohľadávku vymáhať. Z tohto dôvodu súd prvého stupňa exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. f/ Exekučného poriadku uznesením zo dňa X.XX.XXXX zastavil.

Z obsahu pripojeného exekučného spisu č. Ex 2292/2005 odvolací súd zistil, že súdny exekútor G.. D. B. bol súdom prvého stupňa poverený vykonaním exekúcie dňa XX.X.XXXX. Upovedomenie o začatí exekúcie vyhotovil dňa XX.X.XXXX a doručoval ho oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. V spise sa však nenachádza doručenka oprávneného, takže nemožno zistiť, či mu upovedomenie bolo doručené. Povinnému sa nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie na adresu D., P. O. X (ako bola uvedená v rozhodnutí) . Podľa udania poštového doručovateľa povinný bol na tejto adrese neznámy.

V exekučnom spise sa potom nachádza až predvolanie súdneho exekútora doručované povinnému na adresu X., E. XXX/X, ktorým ho žiadal, aby sa dňa XX.XX.XXXX dostavil na A. úrad X. vo veci vysporiadania pohľadávky oprávneného a vyhlásenia o majetku povinného. K predvolaniu nie je pripojená doručenka, povinný ho však zrejme prevzal, lebo faxovou správou, ktorú potvrdil listom zo dňa XX.XX.XXXX, sa ospravedlnil z neúčasti na stanovenom stretnutí a oznámil súdnemu exekútorovi, že podáva návrh na zastavenie exekúcie.

Podľa § 196 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty.

Podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

Je nepochybné, že súdny exekútor, ktorý bol poverený vykonaním exekúcie, má právo na náhradu trov, ktoré mu v súvislosti s vykonávaním exekúcie vznikli, ak išlo o trovy potrebné na účelné vymáhanie nároku. V posudzovanej veci však súdny exekútor neurobil žiadne účelné úkony, ktoré by viedli k vymoženiu pohľadávky oprávneného.

Predovšetkým z obsahu exekučného spisu nevyplýva, že upovedomenie o začatí exekúcie doručil účastníkom exekučného konania, t. j. oprávnenému a povinnému, lebo doručenka preukazujúca doručenie upovedomenia o začatí exekúcie oprávnenému sa v spise nenachádza a nie je v ňom ani záznam o tom, že si prevzal upovedomenie osobne. Zásielka, ktorou súdny exekútor doručoval

upovedomenie o začatí exekúcie povinnému, sa mu vrátila v druhej polovici marca XXXX s poznámkou poštového doručovateľa, že povinný na adrese doručovania je neznámy. Žiadne ďalšie úkony súdny exekútor neurobil, teda nezisťoval minimálne bydlisko povinného, až v decembri XXXX vyzval povinného na stretnutie v mieste jeho nového bydliska. Výzvu pritom zaslal štyri roky po preklúzii práva oprávneného vymáhať rozhodnutím priznané právo. V spise sa nachádzajú snímky zrejme z návštevy súdneho exekútora v mieste bydliska povinného v D. (za túto cestu si súdny exekútor vyúčtoval aj cestovné) , z predložených snímok, z exekučného spisu, ani z vyúčtovania trov exekúcie však nevyplýva, kedy túto cestu mal vykonať a aký bol jej výsledok. Navyše, súdny exekútor vyčíslil trovy exekúcie tak, akoby došlo k vymoženiu pohľadávky oprávneného, keďže si uplatnil nárok na odmenu, pričom z exekučného spisu takáto skutočnosť nevyplýva.

Až do uplynutia prekluzívnej lehoty dňa XX.X.XXXX teda súdny exekútor nevykonal žiaden úkon, ktorý by smeroval k vymoženiu pohľadávky oprávneného. Z obsahu exekútorského spisu pritom nevyplýva, že by súdnemu exekútorovi určité okolnosti bránili v exekúcii riadne pokračovať. Vzhľadom na to, že povinný si doručovanú zásielku nevyzdvihol, pretože v čase doručovania zrejme zmenil adresu bydliska, iba vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie a upovedomenia o začatí exekúcie nemožno považovať za úkony smerujúce k splneniu účelu exekúcie, ktorým je úspešné vymoženie pohľadávky oprávneného. Na základe tohto skutkového stavu odvolací súd nepovažoval súdnym exekútorom vyčíslené trovy exekúcie za účelné.

Z tohto dôvodu odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa a súdnemu exekútorovi trovy exekúcie nepriznal.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože úspešný povinný si trovy tohto konania neuplatnil a oprávnenému a súdnemu exekútorovi trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.