KSKE 14 CoE 3/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805207472 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805207472.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: S., s.r.o., S. XX, C., P.: XX XXX XXX, zastúpeného A.. Z. Z., advokátom, S. XX, C., proti povinnému: Q. Z., nar. XX.X.XXXX, U. XXXX/XX, Q., o vymoženie XXX,XX eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom A.. P.. E. Z., G. úrad E., Z. XX, E., pod č. EX XXXX/XX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Q. zo dňa X.X.XXXX, č.k. XXEr/XXX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú, o zastavení exekúcie a o trovách exekúcie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol, vyhlásil exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške XX,XX eur.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora, bol vykonaním exekúcie poverený súdny exekútor A.. P.. E. Z.. G. titulom bola notárska zápisnica č. N XXXX/XXXX, NZ XXXXX/XXXX, H zo dňa X.X.XXXX spísaná na H. úrade notára A.. X. Z. so sídlom v S.. Oprávnený podal dňa XX.XX.XXXX návrh na zmenu exekútora a navrhol poveriť vykonaním exekúcie súdneho exekútora A.. Q. E., T. XX, C.. Po preskúmaní spisu súd zistil, že spísania notárskej zápisnice sa zúčastnil Z.. R. E. konajúci v mene povinného na základe plnej moci spísanej v úverovej zmluve, ktorá je prílohou tejto notárskej zápisnice.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 251 ods. 4, § 103 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) , § 41 ods. 1, 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) , § 2 písm. a/, b/ zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, § 52, § 53, § 54 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) , § 497 Obchodného zákonníka, § 1 ods. 1, 2 zákona o advokácii, § 22, § 517 OZ, § 58 ods. 1, § 57 ods. 2, 1 písm. g/ Exekučného poriadku a uviedol, že exekučný titul (notárska zápisnica) je nevykonateľný, preto exekúciu vyhlásil za neprípustnú, exekúciu zastavil a návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol. Súdny exekútor si vyčíslil trovy exekúcie vo výške XX,XX eur, súd mu po preskúmaní trov exekúcie podľa § 196, § 199, § 200 ods. 1, § 203 ods. 1 Exekučného poriadku a v zmysle § 27a, § 14, § 15, § 22, § 23, § 25 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. priznal trovy exekúcie vo výške XX,XX eur.

Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonnej lehote v celom rozsahu odvolanie oprávnený. Navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uviedol,

že notárska zápisnica - exekučný titul, už bola predmetom skúmania zo strany súdu pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Z toho vyplýva, že plnomocenstvo udelené povinným advokátovi Z.. R. E. je v súlade so zákonom. Navyše povinný mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere udelené plnomocenstvo odvolať. Ďalej uviedol, že oprávnený si už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, keďže pohľadávka oprávneného už bude premlčaná, a teda nevymožiteľná. Oprávnený sa tiež nestotožnil s napadnutým rozhodnutím vo výroku o trovách exekúcie a vo výroku o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora a na svojom návrhu na vykonanie exekúcie zotrval.

Súdny exekútor a povinná sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrili.

O veci rozhodol napadnutým uznesením vyšší súdny úradník. Keďže proti rozhodnutiu exekučného súdu o návrhu na zmenu súdneho exekútora podľa § 202 ods. 2 O. s. p. a § 44 Exekučného poriadku nie je odvolanie prípustné, podaním odvolania oprávneným sa rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora podľa § 374 ods. 4 O. s. p. zrušilo a o tomto návrhu oprávneného opätovne rozhodol sudca konajúceho súdu uznesením zo dňa XX.XX.XXXX č. k. XXEr/XXX/XXXX-XX tak, že návrh oprávneného na zmenu exekútora zamietol. Toto uznesenie sa stalo právoplatným dňa XX.XX.XXXX

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa § 45 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu podľa osobitných predpisov na návrh účastníka konania, proti ktorému bol nariadený výkon rozhodcovského rozsudku, konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie zastaví a/ z dôvodov uvedených v osobitnom predpise, b/ ak rozhodcovský rozsudok má nedostatok uvedený v § 40 písm. a/ a b/ alebo c/ ak rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom.

Súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu zastaví výkon rozhodcovského rozsudku alebo exekučné konanie aj bez návrhu, ak zistí v rozhodcovskom konaní nedostatky podľa odseku 1 písm. b/ alebo c/ (§ 45 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z.) .

V posudzovanej veci nemožno súhlasiť s odvolacou námietkou oprávneného, že exekučný súd prekročil rámec svojej preskúmavacej činnosti. Práve citované zákonné ustanovenie v spojení s ustanovením § 44 ods. 2 Exekučného poriadku dáva exekučnému súdu oprávnenie rozhodcovský rozsudok preskúmať a prípadne aj zastaviť exekučné konanie začaté na vymoženie nároku priznaného rozhodcovským rozsudkom, ak tento má niektorú z vád uvedených v § 45 zákona o rozhodcovskom konaní. Podľa tohto ustanovenia je exekučný súd oprávnený posudzovať rozhodcovský rozsudok tak, ako keby nebol právoplatný a to z hľadísk uvedených v tomto ustanovení. Exekučný súd je teda nielen oprávnený, ale aj povinný zisťovať, či rozhodcovský rozsudok nezaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Uvedené exekučný súd posudzuje skôr, než vydá poverenie súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie, oprávnenie skúmať exekučný titul má však počas celého exekučného konania, teda v každom štádiu konania, a to či už na návrh účastníka alebo aj bez návrhu. Ak zistí, že nie sú splnené podmienky materiálnej alebo formálnej vykonateľnosti exekučného titulu, musí na takéto zistenie aj primerane procesne reagovať.

Účastníci konania uzavreli zmluvu o úvere dňa X.X.XXXX podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka. Pre posúdenie zmluvného vzťahu účastníkov zmluvy nie je rozhodujúce, ako je zmluva označená, ale rozhodujúci je jej obsah z hľadiska, či spĺňa zákonné podmienky pre právne posúdenie zmluvy ako spotrebiteľského úveru. Vzhľadom na to, že zo zmluvy nevyplýva, že úver bol poskytnutý povinnej v súvislosti s jej podnikaním alebo zamestnaním a túto skutočnosť oprávnený ani nepreukázal, treba

zmluvu účastníkov konania posudzovať ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere. I keď úverová zmluva bola uzavretá podľa Obchodného zákonníka, ktorý tento typ zmluvy aj upravuje, skutočnosť, že uvedená zmluva je spotrebiteľskou zmluvou znamená, že na posúdenie práv a povinností z nej vyplývajúcich sa použije aj zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a ustanovenia Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách. V opačnom prípade by povinnej ako spotrebiteľovi nebola poskytnutá zákonná ochrana, ktorá jej z úpravy spotrebiteľských zmlúv vyplýva.

Podľa § 2 písm. a/ zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľskom úvere na účely tohto zákona sa rozumie

a/ spotrebiteľským úverom dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby pôžičky, úveru alebo v inej právnej forme,

b/ zmluvou o spotrebiteľskom úvere je zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom.

Z predložených listín nepochybne vyplýva, že oprávnený poskytol povinnej dočasne peňažné prostriedky vo forme úveru a povinná ako spotrebiteľ sa zaviazala poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť aj náklady spojené s týmto úverom. Súd prvého stupňa preto správne zmluvu účastníkov konania posúdil ako spotrebiteľskú zmluvu, v ktorej mala byť uvedená aj ročná percentuálna miera nákladov, inak sa tento úver považuje za bezúročný a bez poplatkov (§ 4 ods. 2 písm. g/ zákona č. 258/2001 Z. z.) .

Nemožno súhlasiť tiež s odvolacou námietkou oprávneného, že povinný poveril advokáta Z.. R. E. svojim zastupovaním v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného (§ 22 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka) .

Predpokladom zastúpenia je teda spôsobilosť zástupcu na právny úkon, o ktorý ide, pričom záujmy zástupcu nesmú byť v rozpore so záujmami zastúpeného. Tento rozpor so záujmom zastúpeného sa nemusí týkať len právneho úkonu, na ktorý bol zástupca splnomocnený, stačí akýkoľvek stret záujmov zástupcu a zastúpeného, ktorý môže vyvolať pochybnosť o tom, že zástupca bude riadne vykonávať svoje práva a povinnosti vyplývajúce mu zo zastúpenia.

Každý má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta (§ 20 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii) . Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi (§ 18 ods. 1 veta prvá citovaného zákona) .

Z iných sporových konaní je aj odvolaciemu súdu známe, že Z.. R. E. už skôr zastupoval ako advokát spoločnosť oprávneného. V danej veci súčasťou predtlačenej zmluvy o úvere bolo aj splnomocnenie pre tohto advokáta, ktorým ho dlžník splnomocnil na určité právne úkony súvisiace s vymožením a zabezpečením pohľadávky oprávneného. Tieto okolnosti vyvolávajú dôvodne pochybnosti, či zástupca, ktorého si povinný (dlžník) ani sám nezvolil, ale vybral mu ho oprávnený ako veriteľ, bude náležite hájiť záujmy práve svojho klienta. Takéto zastúpenie je v rozpore so zákonom, a preto sú právne úkony, ktoré takto splnomocnený zástupca v mene zastúpeného urobil, podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatné.

V posudzovanej veci súd prvého stupňa správne posúdil notársku zápisnicu z uvedených dôvodov ako neplatný právny úkon, na základe ktorého nemožno viesť exekučné konanie a exekúciu dôvodne vyhlásil za neprípustnú a exekúciu zastavil.

Odvolací súd preto uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutom výroku, ktorým exekúciu vyhlásil za neprípustnú a exekúciu zastavil podľa § 219 ods. 1 O. s. p. ako vecne správne potvrdil.

O trovách exekúcie prvostupňový súd správne rozhodol podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, pretože to, že oprávnený predložil nespôsobilý exekučný titul, možno považovať za jeho zavinenie na zastavení exekúcie. Trovy exekúcie boli priznané v súlade s vyhláškou č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení do XX.X.XXXX a preto v tejto časti odvolací súd uznesenie prvostupňového súdu taktiež potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O. s. p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania z toho dôvodu, že oprávnený nemal vo veci úspech, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a súdnemu exekútorovi a povinnému preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.