KSKE 14 CoE 79/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/79/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610209963 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610209963.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Elektrárenská 10, Spišská Nová Ves, IČO: 30 807 484, proti povinnému: JMJ - Spiš, s.r.o., Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, IČO: 36 208 850, o vymoženie 26,32 eur s príslušenstvom vedenej u súdneho exekútora JUDr. Júliusa Petríka, Exekútorský úrad v Bratislave, Za stanicou 5 po č. EX 409/2010, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves, č.k. 1Er/436/2010-13 zo dňa 11.4.2012, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu zastavil. Zaviazal oprávneného zaplatiť súdnemu exekútorovi JUDr. Júliusovi Petíkovi nevyhnutné trovy exekúcie vo výške 33,19 eur do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Toto rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 57 ods. 2 zákona č. 233/95 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, § 196, § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ustanoveniami § 18 ods. 1, § 19a ods. 1, § 20a ods. 2 Občianskeho zákona, ďalej ustanoveniami § 19, § 103, § 107 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku a výšku trov exekúcie podľa ustanovenia § 14 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z.

Uviedol, že mal za preukázané, že povinný bol dňa 16.12.2010 vymazaný z obchodného registra. Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je neodstrániteľnou prekážkou konania. Povinný bol vymazaný z obchodného registra, nemá spôsobilosť na právne úkony, ani spôsobilosť byť účastníkom konania, preto v zmysle vyššie uvedených ustanovení exekúciu zaplatil. Čo sa týka predložených vyčíslených trov poukázal na to, že odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti a to najmenej 33,19 eur.

Proti tomuto uzneseniu, len do výroku o trovách exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. V písomných dôvodoch svojho odvolania uviedol, že v exekučnom konaní súd na základe návrhu oprávneného zo dňa 28.6.2010 vydal dňa 23.7.2010 poverenie na vykonanie exekúcie.

Následne uznesením Okresného súdu Košice č. 27Cbr/9/2010 zo dňa 22.10.2010 bol povinný vymazaný z obchodného registra. Právnym dôvodom zrušenia spoločnosti bolo rozhodnutie súdu o rušení obchodnej spoločnosti bez likvidácia podľa § 68 ods. 5 Obchodného zákonníka.

Na základe tejto skutočnosti súdny exekútor navrhol exekučné konanie zastaviť. Prvostupňový súd konanie zastavil.

Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

V konaní o zastavení exekučného konania bolo preukázané, že povinný bol vymazaný z obchodného registra po začatí konania a to nie z dôvodu nedostatku majetku, ale z iných dôvodov, uvedených v § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka. Oprávnený tento dôvod zastavenia exekúcie nemohol predvídať ani pri náležitej opatrnosti, čiže v žiadnom prípade zastavenie exekúcie procesne nezavinil.

Zároveň analogicky poukazuje na uznesenie Krajského súdu v Trnave č. 11CoE/91/2010 z 26.8.2011, ktorým súd v zastavenom exekučnom konaní trovy exekútorovi nepriznal a ďalej na nález ÚS 432/08-16, zaoberajúci sa problematikou náhrady trov exekúcie.

Na základe uvedeného navrhol uznesenie prvostupňového súdu č. 1Er/436/10 zo dňa 11.4.2012 v časti týkajúcej sa povinnosti oprávneného zaplatiť súdnemu exekútorovi sumu 33,19 eur titulom trov exekučného konania zrušiť.

Podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch je od poplatku oslobodené konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia, vrátane nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, t.j. konanie, ktoré tvorí predmet činnosti Sociálnej poisťovne a je vymedzené v § 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch je od poplatku oslobodená samotná Sociálna poisťovňa.

Výrok napadnutého uznesenia, ktorým súd exekúciu zastavil nadobudol právoplatnosť a preto ho odvolací súd nepreskúmaval.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a zistil, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.

Z výpisu z obchodného registra Okresného súdu Košice I č. vložky 12704/V odvolací súd zistil, že povinný bol rozhodnutím Okresného súdu Košice I o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka z dôvodov § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka zrušený a následne vymazaný dňa 16.12.2010.

Pokiaľ bol teda povinný zrušený bez likvidácie z dôvodu, že nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na úhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, prichádza do úvahy zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Z vyššie uvedeného dôvodu odvolací súd dospel k inému záveru ako súd prvého stupňa s tým, že o trovách exekúcie bolo potrebné rozhodnúť podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, avšak aj v tomto

prípade trovy exekúcie je povinný uhradiť oprávnený. Uvedený záver je aj v súlade s rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3MCdo/10/2010. Vzhľadom na to, že aj rozhodnutie o výške trov exekúcie je správne odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnený nebol v tomto konaní úspešný a ostatným účastníkom preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.