KSKE 15 Cbi 5/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15Cbi/5/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234143 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234143.3

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Zdenkou Kohútovou v právnej veci žalobcu: X. B., s. r. o., M. XX, XXX XX B., IČO: XX XXX XXX zastúpeného JUDr. Veronikou Žabkovou, advokátkou, Floriánska 16, Košice proti žalovanému: V.. V. Q., správca konkurznej podstaty úpadcu X. G., a. s., E. XX, M. I. O., IČO: XX XXX XXX, so sídlom správcu: B. 5, XXX XX N., o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

V y l u č u j e z konkurznej podstaty úpadcu X. G., a. s., E. XX, M. I. O., IČO: XX XXX XXX nehnuteľnosti zapísané Katastrálnym úradom B., Správou katastra K. na LV č. XXXX pre kat. úz. K., obec K., okres K. ako:

parc. č. 3706/3 - zastavaná plocha o výmere 420 m2, parc. č. 3706/44 - ostatná plocha o výmere 251 m2, parc. č. 3706/45 - ostatná plocha o výmere 564 m2, stavba - dom súp. č. 2533 na parc. č. 3706/3 - zastavaná plocha o výmere 420 m2 pod B2 v celosti.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania 198,96 eur na účet právnej zástupkyne žalobcu, z konkurznej podstaty úpadcu X. G., a. s., E. XX, M. I. O., do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca navrhol, aby súd vylúčil zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu X. G., a.s. nehnuteľnosti uvedené vo výroku tohto rozsudku z toho dôvodu, že žalobca je zapísaný ako výlučný vlastník týchto nehnuteľností v evidencii v katastri nehnuteľnosti na LV č. XXXX kat. úz. K.. Ďalej uviedol, že Krajský súd v Košiciach žalobcovi uznesením sp. zn. 5K/100/2000-358 zo dňa 19.7.2010 uložil povinnosť, aby do 30 dní podal na Krajský súd v Košiciach proti odporcovi žalobu o vylúčenie tohto nehnuteľného majetku z konkurznej podstaty, pretože žalovaný rozšíril súpis konkurznej podstaty úpadcu dňa 13.1.2010 a do súpisu zapísal aj predmetné nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX kat. úz. K. s poznámkou podľa § 19 ods. 1 Zákona o konkurze a vyrovnaní, ktorá spochybňuje zaradenie týchto nehnuteľností do podstaty z toho dôvodu, že vlastnícke právo svedčí navrhovateľovi podľa výpisu z katastra nehnuteľností. Žalobca uviedol, že úpadca nie je a nebol ani v deň vyhlásenia konkurzu vlastníkom týchto nehnuteľností, a preto tieto nehnuteľnosti nepatria do súpisu majetku tvoriaceho konkurznú podstatu, pretože sú vo vlastníctve žalobcu.

Žalovaný vo vyjadrení k žalobe uviedol, že predmetné nehnuteľnosti boli v roku 2000 vo vlastníctve úpadcu X. G., a. s., ktorý mal predtým obchodné meno X. G. - M., a. s.. Úpadca vložil tieto nehnuteľnosti notárskou zápisnicou č. N 497/2000, Nz 490/2000 spísanou V.. F. Demeterom, notárom dňa 31.10.2000 do základného imania spoločnosti N.., spol. s r. o., N., IČO: XX XXX XXX, B. 2, N.. Tento majetok - nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX kat. úz. K. nadobudol úpadca na základe zmluvy o prevode časti podniku č. 1185/1995 podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby od Fondu národného majetku SR ako predávajúceho. Z článku VII. bod 5 tejto zmluvy vyplýva, že do splatenia celej kúpnej ceny za tento odpredávaný majetok je možný predaj tohto majetku alebo jeho

vklad do obchodnej spoločnosti alebo jeho založenie v prospech tretích osôb len po predchádzajúcom súhlase predávajúceho - FNM SR. Ak predávajúci do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti kupujúceho predávajúcemu na nakladanie s týmto majetkom sa nevyjadrí písomne, má sa za to, že súhlas Fondu národného majetku SR bol udelený. Ak kupujúci - úpadca nedodrží pri nakladaní s týmto majetkom tento postup, je prevod tohto majetku alebo jeho časti alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti, alebo jeho založenie v prospech tretích osôb, neplatný. Toto vyplýva aj z ustanovenia § 19a ods. 2, 4 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Ďalej žalovaný uviedol, že Fond národného majetku SR neeviduje pre úpadcu takýto súhlas k vloženiu predmetného majetku do imania obchodnej spoločnosti N., spol. s r. o.. Podľa § 19a ods. 4 zákona č. 92/1991 Zb. následkom takýchto porušení zákona a zmluvy je neplatnosť týchto úkonov ako aj všetkých na nich nadväzujúcich úkonov a preto notárska zápisnica vyhotovená dňa 31.10.2000 notárom V.. F. X. je absolútne neplatným právnym úkonom aj všetky na ňu nadväzujúce úkony sú neplatné, teda sú neplatné aj ďalšie prevody nehnuteľného majetku vrátane prevodu na žalobcu. Vzhľadom na uvedené je úpadca naďalej vlastníkom predmetných nehnuteľností. Žalovaný poukázal aj na protest prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov zo dňa 14.3.2003 a rozhodnutie Katastrálneho úradu B. zo dňa 30.6.2003, ktorým bolo vyhovené protestu okresného prokuratúra proti rozhodnutiu o povolení vkladu na základe notárskej zápisnice spísanej notárom V.. F. X. dňa 31.10.2000. Preto bolo rozhodnutie o povolení vkladu zrušené. Katastrálny úrad B. v rámci tohto konania zisťoval, či bol udelený súhlas Fondu národného majetku SR na vklad nehnuteľného majetku do obchodnej spoločnosti a či bola zaplatená kúpna cena. Podľa vyjadrenia Fondu národného majetku SR nebol udelený potrebný súhlas, Fond národného majetku SR neeviduje žiadosť o takýto súhlas a ani nebola zaplatená kúpna cena za odpredaj majetku pre Fond národného majetku SR. Žalovaný preto navrhol žalobu zamietnuť.

Súd zistil, že Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 5K/100/2000-11 zo dňa 16.1.2001 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu X. G., a. s., E. XX, M. I. O. a za správcu konkurznej podstaty ustanovil R.. F. H.. Uznesením zo dňa 31.10.2006 Krajský súd v Košiciach zbavil túto správkyňu funkcie a za nového správcu ustanovil V.. V. Q., advokáta, B. 5, N.. Uznesením č. k. 5K/100/2000-358 zo dňa 19.7.2010 Krajský súd v Košiciach ako konkurzný súd vyzval žalobcu, aby do 30 dní od doručenia tohto uznesenia podal na Krajský súd v Košiciach žalobu proti správcovi V.. V. Q. o vylúčenie nehnuteľností zapísaných na LV č. XXXX kat. úz. K. zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu, pretože tieto nehnuteľnosti správca podaním zo dňa 13.1.2010 zapísal do konkurznej podstaty úpadcu. Žalobca v určenej lehote 30 dní podal dňa 9.8.2010 predmetnú žalobcu.

Zo zhodného tvrdenia účastníkov konania aj z uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. k. 5K/100/2000-358 zo dňa 19.7.2010 vyplýva, že predmetné nehnuteľnosti sú zapísané v konkurznej podstate úpadcu X. G., a. s., E. 97, M. I. O.. Z listu vlastníctva č. XXXX kat. úz. K., okres K., obec K. vyplýva, že predmetné nehnuteľnosti sú vedené v celosti vo vlastníctve žalobcu. Titulom nadobudnutia tohto nehnuteľného majetku do vlastníctva žalobcu je kúpna zmluva č. 2/2009 z 11.12.2009. Súd zistil z kúpnej zmluvy č. 2/2009 zo dňa 11.12.2009, že žalobca tieto nehnuteľnosti odkúpil od obchodnej spoločnosti X. B. s. r. o., M. XX, B. za dohodnutú kúpnu cenu 16.597,- eur (č.l. 76 spisu) . Z ďalšej kúpnej zmluvy zo dňa 11.6.2003 súd zistil, že X. B., s.r.o. tieto predmetné nehnuteľnosti odkúpila od predávajúceho - obchodnej spoločnosti N., spol. s r. o. N., B. 2, N. za dohodnutú kúpnu cenu 1.269.400,- Sk (č.l. 73 spisu) . Z notárskej zápisnice napísanej na Notárskom úrade v M. notárom V.. F. X. dňa 31.10.2000 č. N 497/2000, Nz 490/2000 súd zistil, že predmetné nehnuteľnosti nadobudla obchodná spoločnosť K.T.R., spol. s r. o. Košice touto notárskou zápisnicou a to tak, že vlastník predmetných nehnuteľností X. G. - M., a. s. (po zmene obchodného mena X. G., a. s.) vložil tieto nehnuteľnosti okrem iných ďalších nehnuteľností do základného imania spoločnosti N.., spol. s r. o. N.. O vklade tejto notárskej zápisnice do katastra nehnuteľnosti rozhodol Okresný úrad v Prešove, katastrálny odbor dňa 12.12.2000 pod č. V 4973/2000. Z uvedeného vyplýva, že úpadca X. G. - M., a. s. (v súčasnosti obchodné meno X. G., a. s.) ako pôvodný vlastník predmetných nehnuteľností, ich vložil do obchodnej spoločnosti N., spol. s r. o., N., ktorá ich následne odpredala pre obchodnú spoločnosť X. B., s. r. o. a X. B. s. r. o. tieto nehnuteľnosti predala pre obchodnú spoločnosť X. B., s. r. o. - žalobcu. Žalobca je teda tretím vlastníkom nehnuteľností po vlastníctve úpadcu.

Potom ako Okresný úrad v Prešove, katastrálny odbor dňa 12.12.2000 pod č. V4973/2000 povolil vklad vlastníckeho práva N.., spol. s r. o. N., B. 2, N. ohľadom predmetných nehnuteľností na základe notárskej

zápisnice spísanej notárom V.. F. X. dňa 31.10.2000, proti tomuto rozhodnutiu podal protest Okresný prokurátor v Prešove dňa 14.3.2003 a navrhol, aby napadnuté rozhodnutie bolo zrušené, pretože neboli splnené podmienky podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, teda tento prevod vlastníctva z úpadcu na obchodnú spoločnosť N.., spol. s r. o., N. a to vkladom do základného imania spoločnosti K.T.R., spol. s r. o. bez súhlasu Fondu národného majetku SR, pretože v tom čase ešte nebola splatená kúpna cena za odpredaj tohto privatizovaného majetku pre úpadcu. Následne Katastrálny úrad v B. rozhodnutím č. Vo 13/2003 zo dňa 30.6.2003 vyhovel protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Prešove a zrušil rozhodnutie Okresného úradu v Prešove, katastrálny odbor č. V4973/2000 zo dňa 12.12.2000 pre dôvody, ktoré uviedol prokurátor vo svojom proteste. Následne však Správa katastra K. povolila vklad kúpnej zmluvy, ktorou obchodná spoločnosť N., spol. s r. o., N. ako predávajúci odpredával predmetné nehnuteľnosti pre kupujúceho X. B. s. r. o., vklad tejto kúpnej zmluvy bol povolený pod č. 1188/2003 (č.l.73 spisu) a následne obchodná spoločnosť X. B. s. r. o. tieto nehnuteľnosti odpredala ďalšou kúpnou zmluvou zo dňa 11.12.2009 do vlastníctva žalobcu a vklad tejto kúpnej zmluvy bol povolený Správou katastra K. dňa 18.12.2009 pod č. 2204/09 (čl. 76 spisu) . Z uvedeného vyplýva, že Správa katastra aj po proteste prokurátora ohľadom prevodu predmetných nehnuteľností povoľovala ďalšie vklady kúpnych zmlúv o prevode vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam a až vlastníkom predmetných nehnuteľností sa stal žalobca.

Súd zistil z knihy pošty úpadcu z roku 2000, kedy došlo k prevodu predmetného majetku úpadcu a k vloženiu týchto nehnuteľností do základného imania spoločnosti N. spol. s r. o., N., že v knihe odoslanej pošty úpadcu z roku 2000 pod poradovým číslom 317 je dňa 26.7.2000 evidovaná odoslaná pošta adresovaná úpadcom pre Fond národného majetku SR Bratislava Žiadosť o vydanie súhlasu k prevodu majetku na inú osobu . Tento dôkaz predložil na pojednávaní žalobca. Nepredložil však túto žiadosť s tým, že išlo o žiadosť úpadcu nie o žiadosť žalobcu, a preto žalobca touto žiadosťou nedisponuje. Disponuje iba knihou odoslanej pošty úpadcu. Fond národného majetku SR v konaní o proteste prokuratúra proti vloženiu týchto nehnuteľností zo strany úpadcu do základného imania spoločnosti N.., spol. s r. o., N. sa vyjadril, že takúto žiadosť o vydanie súhlasu k prevodu na inú osobu zo strany úpadcu neeviduje.

Súd zhodnotil výsledky vykonaného dokazovania a dospel k tomuto právnemu záveru:

Podľa § 19 ods. 1 Zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu.

Podľa § 19 ods. 2 Zákona o konkurze a vyrovnaní súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene.

V konaní nebolo sporné, že žalovaný správca konkurznej podstaty úpadcu X. G., a. s. (predtým jeho obchodné meno bolo X. G. - M., a. s.) zapísal dodatočne do súpisu konkurznej podstaty úpadcu X. G., a.s. predmetné nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX kat. úz. K., vylúčenia ktorých z konkurznej podstaty sa žalobca domáha v tomto konaní. Súd zistil, že žalobca predmetnú žalobu o vylúčenie týchto nehnuteľností z konkurznej podstaty podal dňa 9.8.2010 v lehote určenej podľa § 19 ods. 2 Zákona o konkurze a vyrovnaní určenej konkurzným súdom uznesením č. k. 5K/100/2000-358 zo dňa 19.7.2010 v lehote 30 dní od doručenia tohto uznesenia zo dňa 19.7.2010. Taktiež v konaní nebolo sporné, že žalobca k predmetným veciam odvodzuje svoje vlastnícke právo od kúpnej zmluvy č. 2/2009 zo dňa 11.12.2009, ktorej vklad povolila Správa katastra K. dňa 18.12.2009 pod č. V 2204/09, ktorou žalobca predmetné nehnuteľnosti odkúpil od predávajúceho - X. B., s. r. o., M. XX, B.. Taktiež nebolo sporné, že na liste vlastníctva č. XXXX kat. úz. K. je ako vlastník týchto nehnuteľností v celosti vedený žalobca na základe kúpnej zmluvy č. 2/2009 z 11.12.2009.

Právnym dôvodom nároku žalobcu na vylúčenie vecí podľa § 19 Zákona o konkurze a vyrovnaní môže byť jeho vlastníctvo, spoluvlastníctvo podielové aj bezpodielové ako aj držba veci. Preto pre

posúdenie dôvodnosti žaloby je rozhodujúce zistenie, či vec, vylúčenia ktorej sa žalobca domáha, bola do konkurznej podstaty zaradená správcom konkurznej podstaty dôvodne. Žalobca namieta, že je legitímnym vlastníkom predmetných nehnuteľností, tieto nadobudol na základe platného právneho úkonu - kúpnej zmluvy a jeho vlastníctvo je dobromyseľné.

K tomu je treba uviesť, že vec - hnuteľná aj nehnuteľná je v konkurznej podstate zadržaná správcom nie podľa predpisov hmotného práva, ale na základe príslušných predpisov procesných. Účelom návrhu na vylúčenie vecí z konkurznej podstaty je zrušenie obmedzenia vysloveného týmito procesnými predpismi a potrebná procesná ochrana žalobcovi je poskytovaná tým, že v prípade vyhovenia návrhu bude vec výrokom rozsudku súdu vylúčená z podstaty a vrátená vylučovateľovi in natura. Z toho vyplýva, že predmetná žaloba je žaloba na plnenie, nie je to žaloba určovacia, teda predmetom tohto konania o vylúčenie vecí nie je a nemôže byť určenie vlastníckeho alebo iného práva k vylučovanej veci. Je nesporné v prejednávanej veci, že žalobca svoje vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam zapísaným do konkurznej podstaty osvedčuje listom vlastníctva č. XXXX kat. úz. K., kde je vedený ako výlučný vlastník týchto nehnuteľností. Na druhej strane vlastníctvo úpadcu k predmetným nehnuteľnostiam a teda ani právny dôvod pre zápis predmetných nehnuteľností do súpisu konkurznej podstaty úpadcu X. G., a.s., osvedčený v tomto konaní nebol. Žalovaný správca konkurznej podstaty teda zapísal dodatočne do súpisu konkurznej podstaty nehnuteľnosti, ktorých vlastníkom bol pôvodne úpadca, avšak odvtedy došlo k ďalším prevodom vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam z úpadcu na obchodnú spoločnosť N., spol. s r. o., N., následne na obchodnú spoločnosť X. B., s. r. o. a následne na obchodnú spoločnosť X. B., s.r.o., teda žalobcu. Každý tento prevod vlastníckeho práva povolil príslušný správny orgán - Správa katastra K..

Napriek tomu, že predmetom tohto konania o vylúčenie nehnuteľností z konkurznej podstaty nie je určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, súd sa zaoberal aj otázkou prechodu majetku podľa zmluvy o prevode časti privatizovaného štátneho podniku X. G. B., š. p. B. na úpadcu.

Podľa § 19a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, do splatenia celej kúpnej ceny je nadobúdateľ privatizovaného majetku povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby fond kontroloval stav a nakladanie s privatizovaným majetkom a na na ten účel nahliadol do účtovných dokladov nadobúdateľa privatizovaného majetku.

Podľa § 19a ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, do splatenia celej kúpnej ceny je prevod privatizovaného majetku alebo jeho časti nadobúdateľom na inú osobu alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti alebo jeho založenie v prospech tretích osôb možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase fondu. Ak fond do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti nadobúdateľa fondu na nakladanie s privatizovaným majetkom nevyjadrí písomným súhlas, má sa za to, že súhlas bol udelený. Ak nadobúdateľ privatizovaného majetku nedodrží pri nakladaní s týmto majetkom uvedený postup, prevod privatizovaného majetku alebo jeho časti alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti alebo jeho založenie v prospech tretích osôb sú neplatné.

Účelom citovaného ustanovenia § 19a ods. 1, 2 zákona č. 92/1991 Zb. bolo to, aby bol chránený Fond národného majetku SR ako predávajúci privatizovaného štátneho majetku a aby nadobúdatelia privatizovaného štátneho majetku, ktorého kúpnu cenu ešte nesplatili, nemohli týmto majetkom disponovať a prevádzať jeho vlastnícke práva a tento majetok zaťažovať kým nesplatia kúpnu cenu pre Fond národného majetku SR, aby tým nedošlo k poškodeniu predávajúceho - Fondu národného majetku SR. Toto zákonné ustanovenie teda neslúžilo na ochranu kupujúcich privatizovaného štátneho majetku, teda neslúžilo na ochranu úpadcu ako kupujúceho. Následný prevod tohto privatizovaného štátneho majetku bol možný, ak Fond národného majetku SR dal k takémuto prevodu súhlas aj keď nebola zaplatená kúpna cena, alebo ak Fond národného majetku SR aj napriek žiadosti kupujúceho privatizovaného štátneho majetku na takúto žiadosť nereagoval.

Žalobca v tomto konaní predložil knihu odoslanej pošty úpadcu z roku 2000, teda z obdobia, kedy úpadca dňa 31.10.2000 vložil predmetné nehnuteľnosti do základného imania obchodnej spoločnosti

N., spol. s r. o., N.. Ide o žiadosť úpadcu z 26.7.2000, ktorá je v knihe odoslanej pošty úpadcu riadne evidovaná pod poradovým číslom 317. Samotnou žiadosťou úpadcu pre Fond národného majetku SR žalobca nedisponuje, lebo ide o žiadosť úpadcu, nie žalobcu. Žalobca je už v poradí tretím vlastníkom predmetných nehnuteľností po úpadcovi, preto mu súd nemohol uložiť predložiť takúto žiadosť úpadcu pre Fond národného majetku SR ako dôkazný prostriedok v tomto konaní, ak uviedol, že takouto žiadosťou nedisponuje. Žalovaný uviedol, že takouto žiadosťou nedisponuje, Fond národného majetku SR v predchádzajúcom katastrálnom konaní na základe protestu prokuratúra uviedol, že takúto žiadosť neeviduje.

Žalovaný, ktorý má v konaní taktiež dôkaznú povinnosť, nevyvrátil dôkaz predložený žalobcom - knihu odoslanej pošty úpadcu a v nej pod poradovým číslom 317 zapísanú žiadosť úpadcu zo dňa 26.7.2000 adresovanú Fondu národného majetku SR o vydanie súhlasu k prevodu majetku na inú osobu, a že táto žiadosť sa netýkala predmetných nehnuteľností. Žalovaný objektívne mohol súdu preukázať opak tvrdenia žalobcu a preukázať, že v knihe odoslanej pošty úpadcu pod poradovým číslom 317 nebola zasielaná Fondu národného majetku SR žiadosť týkajúca sa predmetných nehnuteľností ale iná žiadosť. Toto žalovaný mohol z evidencie úpadcu preukázať, keďže išlo o odoslanú poštu úpadcu nie žalobcu. Žalovaný takýto dôkaz na preukázanie opaku listinného dôkazu predloženého žalobcom - knihy odoslanej pošty, v tomto konaní nepredložil. Preto súd pri hodnotení tohto dôkazu v spojení s inými listinnými dôkazmi predloženými v tomto konaní, podľa § 132 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku dospel k záveru, že žalobca preukázal, že je vlastníkom predmetných nehnuteľností, pretože ich riadne odkúpil od obchodnej spoločnosti X. B., s. r. o. a úpadca pred vkladom predmetných nehnuteľností do základného imania obchodnej spoločnosti N., spol. s r. o., požiadal Fond národného majetku SR o súhlas podľa citovaného ustanovenia § 19a ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb..

Žalovaný správca konkurznej podstaty v tomto konaní zaradením predmetnej nehnuteľnosti do súpisu konkurznej podstaty úpadcu vlastne spochybnil samotný úkon úpadcu - vloženie predmetných nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu do základného imania spoločnosti N., spol. s r. o., N. notárskou zápisnicou zo dňa 31.10.2000 a sám tvrdí, že sám úpadca porušil zákon a samotnú zmluvu o prevode majetku štátu do vlastníctva úpadcu, keď bez súhlasu Fondu národného majetku SR vložil predmetné nehnuteľnosti do obchodnej spoločnosti N.., spol. s r. o., N.. Takéto tvrdenie žalovaného považuje súd za účelové o to viac, že sám úpadca pred vyhlásením konkurzu a ani po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu dňa 16.1.2001 toto nespochybňoval až 12.11.2009, keď súčasný správca konkurznej podstaty úpadcu - žalovaný rozšíril súpis konkurznej podstaty úpadcu o predmetné nehnuteľnosti s tým, že na takýto prevod nehnuteľnosti nebol udelený súhlas Fondu národného majetku SR.

Súd poukazuje na to, že ani Fond národného majetku SR po celú dobu od vloženia predmetných nehnuteľností do základného imania spoločnosti N., spol. s r. o., N. dňa 31.10.2000 až doposiaľ nespochybnil predmetný prevod, aj keď následne Fond národného majetku SR tvrdil, že neobdŕžal o úpadcu žiadosť k takémuto prevodu majetku pred splatením kúpnej ceny. Fond národného majetku SR následne akceptoval ďalšie prevody predmetného majetku z obchodnej spoločnosti N., spol. s r. o., N. na obchodnú spoločnosť X. B., s. r. o. na základe kúpnej zmluvy zo dňa 11.6.2003 a taktiež akceptoval ďalšiu kúpnu zmluvu zo dňa 11.12.2009, ktorou obchodná spoločnosť X. B., s. r. o. odpredala predmetné nehnuteľnosti pre žalobcu. Až po týchto prevodoch žalovaný dňa 13.1.2010 zapísal dodatočne predmetné nehnuteľnosti do súpisu konkurznej podstaty úpadcu. Preto takéto konanie žalovaného bez akceptovania uvedených skutočností a uvedených rozhodnutí katastra považuje súd za účelové o to viac, že žalovaný nepreukázal, že v knihe odoslanej pošty úpadcu pod poradovým číslom 317 dňa 26.7.2000 nie je zapísaná žiadosť úpadcu pre Fond národného majetku SR o vydaní súhlasu k prevodu majetku na iné osoby týkajúcich sa práve predmetných nehnuteľností.

Súd so zreteľom na uvedené skutkové a právne zistenia dospel k záveru, že nárok žalobcu voči žalovanému je dôvodný, a preto vyhovel žalobe a vylúčil predmetné nehnuteľnosti zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu X. G., a. s..

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku tak, že úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania 198,96 eur, ktoré pozostávajú z trov právneho zastúpenia za

3 úkony právnych služieb - prevzatie a príprava zastúpenia dňa 21.6.2012, vyjadrenie vo veci samej z 21.6.2012 a účasť na pojednávaní dňa 21.8.2012 po 58,69 eur, čo je 1/13 výpočtového základu pre učenie tarifnej odmeny v tomto konaní podľa § 11 ods. 1) Vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a 3x7,63 eur réžijný paušál na hotové výdavky podľa § 15 cit. vyhlášky za tieto úkony právnych služieb. Na náhradu týchto trov súd zaviazal neúspešného žalovaného.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa

odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.