KSKE 15 CoE 145/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/145/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111225613 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111225613.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Slovenskej konsolidačnej, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, proti povinnému Y. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. X, W., o vymoženie 66,38 eur s prísl., o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II. č.k. 49Er/2916/2011-28 zo dňa 26.03.2012, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o zamietnutí návrhu povinného na zastavenie exekúcie a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol námietky povinného proti exekúcií, proti trovám exekúcie a tiež návrh povinného na zastavenie exekúcie.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie dňa 16.09.2011 na základe exekučného titulu, ktorým je blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA 3070532 zo dňa 25.09.2008. Súdnemu exekútorovi JUDr. Renému Matuškovi bolo poverenie na vykonanie exekúcie udelené dňa 16.11.2011.

Podaním zo dňa 09.12.2011 vzniesol povinný námietky proti exekúcii, proti trovám exekúcie a navrhol exekúciu zastaviť. Bol toho názoru, že pohľadávka oprávneného je už premlčaná.

Následne súd citoval ustanovenie § 50 ods.1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok ) a uviedol, že exekúcia je dôvodná, pretože exekučný titul bol vydaný dňa 25.09.2008 a s účinnosťou od 01.09.2008 bolo zo zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vyňaté ustanovenie § 88 ods.1 upravujúce 3-ročnú prekluzívnu lehotu na vykonanie rozhodnutia. Námietka premlčania vznesená povinným preto nebola dôvodná. Zlú finančnú situáciu povinného nepovažoval súd prvého stupňa za relevantný dôvod na zastavenie exekúcie v zmysle ustanovenia § 57 Exekučného poriadku.

Súd zamietol aj námietky povinného proti trovám exekúcie z dôvodu, že boli podané oneskorene. Upovedomenie o začatí exekúcie bolo povinnému doručené dňa 23.11.2011 a lehota na podanie námietok mu začala plynúť dňa 24.11.2011, pričom posledný deň lehoty pripadol na deň 29.11.2011. Povinný podal námietky proti trovám exekúcie spolu s námietkami proti exekúcii na poštovú prepravu až dňa 06.12.2011.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

V zákonom stanovenej lehote podal proti výroku o zamietnutí návrhu na zastavenie exekúcie odvolanie povinný. Uviedol, že vedená exekúcia je neoprávnená, pretože pohľadávka oprávneného je premlčaná. Poukázal na svoju zlú sociálnu a finančnú situáciu.

Oprávnený vo vyjadrení k doručenému odvolaniu uviedol, že námietku premlčania vznesenú povinným považuje za bezpredmetnú. Navrhol uznesenie súdu v jeho napadnutej časti potvrdiť.

Z obsahu spisu vyplýva, že zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa ustanovenia § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O.s.p. ) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods.1 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 212 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie povinného je dôvodné.

Odvolaním neboli napadnuté výroky uznesenia súdu prvého stupňa o zamietnutí námietok povinného proti exekúcii a proti trovám exekúcie, preto odvolací súd v tejto časti uznesenie nepreskúmaval z dôvodu právoplatnosti týchto výrokov (ustanovenie § 206 ods.2 O.s.p.) .

Podľa ustanovenia § 58 ods.1 Exekučného poriadku, exekúciu zastaví súd na návrh alebo aj bez návrhu.

Oboznámením sa s obsahom spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie proti povinnému sa začalo dňa 16.09.2011. Exekučným titulom je blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA 3070532 s právoplatnosťou dňa 25.09.2008 a vykonateľnosťou dňa 09.10.2008, ktorým bola povinnému uložená pokuta 2.000,-- Sk (66,38 eur) . Zmluvou o postúpení pohľadávok č. 1/2011/TN zo dňa 01.07.2011 postúpila Slovenská republika, za ktorú koná Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne pohľadávku voči povinnému na oprávneného (spoločnosť Slovenská konsolidačná a.s.) . Súdnemu exekútorovi JUDr. Renému Matuškovi bolo poverenie na vykonanie exekúcie udelené dňa 27.10.2011.

Odvolací súd sa nestotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že exekúcia je oprávnená a exekučný titul, ktorý je podkladom výkonu exekúcie je spôsobilým exekučným titulom. Je potrebné prisvedčiť názoru súdu prvého stupňa, že ustanovenie § 88 ods.1 zákona o priestupkoch, podľa ktorého rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, o nároku na náhradu škody a o náhrade trov konania bolo možné vykonať do 3 rokov od uplynutia lehoty určenej na ich zaplatenie, bolo z textu právneho predpisu vypustené zákonom č. 298/2008 Z.z. s účinnosťou od 01.09.2008. Od účinnosti novej právnej úpravy teda v zákone o priestupkoch nie je určená lehota, v ktorej je možno vykonať rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok.

Súd prvého stupňa však opomenul skutočnosť, že z dôvodu chýbajúcej právnej úpravy je na výkon rozhodnutia potrebné aplikovať ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 51 zákona o priestupkoch, podľa ktorého ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní.

Podľa ustanovenia § 71 ods.1 Správneho poriadku, ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu rozhodnutím, ktoré je vykonateľné (§ 52 ods.2) , alebo zmierom schváleným správnym orgánom alebo ním zostaveným výkazom nedoplatkov (ďalej len "rozhodnutie") , ich výkon sa uskutoční. Ak v rozhodnutí nebola určená lehota na plnenie, určí ju orgán, ktorý uskutočňuje výkon rozhodnutia; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon.

Podľa ustanovenia § 71 ods.3 Správneho poriadku, výkon rozhodnutia možno nariadiť najneskôr do 3 rokov po uplynutí lehoty určenej pre splnenie uloženej povinnosti (ods.1) .

Citované ustanovenie § 71 ods.3 Správneho poriadku teda upravuje 3-ročnú lehotu, v ktorej je potrebné výkon rozhodnutie nariadiť, nie je potrebné ho aj ukončiť.

Plynutie prekluzívnej lehoty je teda potrebné posúdiť tak, že exekúciu nemožno nariadiť po uplynutí 3 rokov po uplynutí lehoty určenej na splnenie povinností. Nariadením exekúcie sa v zmysle Exekučného poriadku pritom rozumie vydanie upovedomenia o začatie exekúcie súdnym exekútorom (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Cdo/4/2008 zo dňa 31.03.2008) .

V danom prípade sa exekučný titul stal vykonateľným dňa 09.10.2008 a súdny exekútor, ktorý exekúciu uskutočňuje, vydal upovedomenie o začatie exekúcie dňa 16.11.2011, ktoré bolo povinnému doručené dňa 23.11.2011. Až týmto okamihom sa povinný dozvedel, že voči nemu bola nariadená exekúcia. Prekluzívna lehota začala plynúť dňa 10.10.2008 a koniec pripadol na deň 09.10.2011. Upovedomenie o začatí exekúcie bolo teda vydané a povinnému doručené až po uplynutí 3-ročnej prekluzívnej lehoty, ktorá uplynula dňa 09.10.2011, a preto bola exekúcia nariadená až po uplynutí prekluzívnej lehoty.

Súd prvého stupňa bol povinný prihliadnuť na uplynutie prekluzívnej lehoty ex offo a exekúciu zastaviť, keďže došlo k prekludovaniu práva oprávneného.

Z týchto dôvodov odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o zamietnutí návrhu povinného na zastavenie exekúcie podľa ustanovenia § 221 ods.1 písm.h) O.s.p. a vec mu v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie (ustanovenie § 221 ods.2 O.s.p.) .

Úlohou súdu prvého stupňa bude v ďalšom konaní opätovne rozhodnúť o návrhu povinného na zastavenie exekúcie a o trovách exekúcie.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.