KSKE 15 CoE 213/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/213/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7203899094 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7203899094.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, právne zastúpený spoločnosťou Tomáš Kušnír s.r.o., Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, proti povinnému Y. X., zomrelému dňa XX.XX.XXXX, naposledy bytom L. XX, N., o vymoženie 164,64 eur s prísl., o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Jaroslava Mráza proti uzneseniu Okresného súdu Košice II. č. k. 34Er/945/2003-65 zo dňa 26.04.2012, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa vyhlásil exekúciu vedenú súdnym exekútorom JUDr. Jaroslavom Mrázom pod sp. zn. EX 317/2003 za neprípustnú a zastavil ju. Náhradu trov exekúcie súdnemu exekútorovi nepriznal.

V odôvodnení uviedol, že dňa 02.03.2012 súdny exekútor doručil súdu podnet na zastavenie exekúcie, pretože povinný dňa 24.01.2008 zomrel, čím sa rozhodnutie, ktoré je podkladom pre vykonanie exekúcie stalo neúčinným.

Následne súd citoval ustanovenie § 57 ods.1 písm.b) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok ) a exekúciu zastavil, pretože povinný stratil spôsobilosť byť účastníkom konania. Uviedol, že dedičské konanie bolo zastavené pre nemajetnosť povinného v dôsledku čoho sa exekučný titul stal neúčinným.

O trovách exekúcie súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 197 ods.1 Exekučného poriadku tak, že súdnemu exekútorovi nepriznal náhradu trov exekúcie. Poukázal na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 297/2010 zo dňa 31.08.2010 a na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci O. X. W. proti Z.. Podľa názoru súdu prvého stupňa oprávnený nezavinil zastavenie exekúcie, pretože ani pri náležitej opatrnosti nemohol predvídať smrť povinného. Neexistujúci subjekt nemôže vlastniť majetok, preto nebola splnená ani podmienka podľa ustanovenia § 203 ods.2 Exekučného poriadku na uloženie povinnosti oprávnenému nahradiť trovy exekúcie. Z týchto dôvodov súd náhradu trov exekúcie súdnemu exekútorovi nepriznal.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

V zákonom stanovenej lehote podal proti výroku o trovách exekúcie súdny exekútor odvolanie. Uviedol, že oprávnený pri náležitej opatrnosti mohol predvídať dôvod zastavenia exekúcie, keďže ho o smrti povinného súdny exekútor informoval. Navrhol uznesenie v napadnutej časti zmeniť a na náhradu trov exekúcie zaviazať oprávneného.

Oprávnený vo vyjadrení k odvolaniu súdneho exekútora uviedol, že rozhodnutie ponecháva na úvahe súdu.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa ustanovenia § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O.s.p. ) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods.1 O.s.p.) preskúmal rozhodnutie v jeho napadnutej časti, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie súdneho exekútora proti výroku o trovách exekúcie je dôvodné.

Odvolaním nebol napadnutý výrok uznesenia súdu prvého stupňa o zastavení exekúcie, preto odvolací súd v tejto časti uznesenie nepreskúmaval z dôvodu právoplatnosti tohto výroku (ustanovenie § 206 ods.2 O.s.p.) .

Podľa ustanovenia § 238 ods.1 Exekučného poriadku, konania začaté pred 1. septembrom 2005 sa dokončia podľa práva platného do 31. augusta 2005, ak odsek 2 neustanovuje inak.

Podľa ustanovenia § 196 Exekučného poriadku, za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času.

Podľa ustanovenia § 197 Exekučného poriadku náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

Podľa ustanovenia § 200 ods.1 a 2 Exekučného poriadku, trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

Trovy exekúcie vymôže exekútor niektorým zo spôsobov určených na vymoženie peňažnej pohľadávky vydaním príkazu na úhradu trov exekúcie.

Podľa ustanovenia § 203 ods.1, 2 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie proti povinnému o vymoženie 164,64 eur (4.960,-- Sk) s prísl. sa začalo dňa 01.07.2003 na základe exekučného titulu, ktorým je platobný rozkaz Okresného súdu Košice II. sp. zn. 53Rob/203/03 zo dňa 07.02.2003 s právoplatnosťou a vykonateľnosťou dňa 11.03.2003. Dňa 12.08.2003 bolo súdnemu exekútorovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie.

Z uznesenia Okresného súdu Košice II. sp. zn. 39D/74/2008 Dnot 72/2008 zo dňa 28.12.2011 má odvolací súd preukázané, že povinný dňa 24.01.2008 zomrel, pričom jeho majetok nepatrnej hodnoty bol vydaný usporiadateľovi pohrebu a dedičské konanie bolo zastavené v súlade s ustanovením § 175h ods.2 Občianskeho súdneho poriadku. Uznesenie vo výroku o zastavení dedičského konania nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2012 a dňa 26.01.2012 v ostatných výrokoch.

Povinnosti vyplývajúce z exekučných vzťahov smrťou povinného nezanikajú (ustanovenie § 37 ods.3 Exekučného poriadku) , ale prechádzajú na dedičov, ktorí sa okamihom smrti poručiteľa stávajú subjektom jeho práv a povinností a veritelia môžu od nich žiadať uspokojenie svojich pohľadávok do výšky nadobudnutého dedičstva (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7MCdo/5/2011 zo dňa 13.05.2011) .

V danom prípade povinný v priebehu konania zomrel a konanie o dedičstve bolo právoplatne zastavené uznesením Okresného súdu Košice II. zo dňa 28.12.2011, pričom majetok nepatrnej hodnoty, ktorý povinný (poručiteľ) zanechal bol vydaný usporiadateľovi pohrebu (ustanovenie § 175h ods.2 Občianskeho súdneho poriadku) . Exekučný súd mal preto exekúciu zastaviť pre nedostatok majetku povinného postačujúceho na úhradu trov exekúcie podľa ustanovenia § 57 ods.1 písm.h) Exekučného poriadku, keďže dedičia povinného nevstúpili do žiadnych jeho práv a povinností z dôvodu jeho nemajetnosti. Zastavenie exekúcie z dôvodu, že rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným (ustanovenie § 57 ods.1 písm.b) Exekučného poriadku) nebolo správne a navyše nezodpovedá výroku, ktorým súd vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zastavil ju.

Odvolací súd v tomto smere odkazuje na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6MCdo/11/2011, kde Najvyšší súd konštatoval, že v prípade smrti nemajetného povinného nemožno exekúciu vykonať nie preto, že povinný zomrel (smrť povinného bez ďalšieho nespôsobuje neprípustnosť exekúcie a nie je dôvodom zastavenia exekúcie) , ale preto, že tu nie je ani taký majetok, ktorý by postačoval na úhradu trov exekúcie.

Ak teda došlo k zastaveniu konania o dedičstve z dôvodu, že poručiteľ nezanechal žiaden majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty, ktorý sa vydal usporiadateľovi pohrebu (ustanovenie § 175h ods.1, 2 O.s.p.) , exekučný súd mal zastaviť exekúciu preto, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie podľa ustanovenia § 57 ods.1 písm.h) Exekučného poriadku, pričom v takomto prípade znáša v zmysle ustanovenia § 203 ods.2 Exekučného poriadku trovy exekúcie oprávnený.

S poukazom na vyššie uvedené odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie podľa ustanovenia § 221 ods.1 písm.h) O.s.p. a v rozsahu zrušenia vrátil vec súdu prvého na ďalšie konanie (ustanovenie § 221 ods.2 O.s.p.) .

V ďalšom konaní bude úlohou súdu prvého stupňa opätovne rozhodnúť o trovách exekúcie a súdnemu exekútorovi priznať náhradu trov exekúcie, ktoré boli účelne vynaložené na vykonanie exekúcie.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.